Pↄl e lɛl yony ɛm ekʼawŋ Timote
Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any
Eke Pↄl anŋ in e yony ɛm e sobel ɛm a, yogŋ anake nʼawŋ Timote lɛl na a. In e sobel ɛm a eke nʼanŋ a ecʼów a ɛw gbre. Krɛkrɛ e sobel ɛm a eke nʼanŋ a, wɛl ɛwʼr es akŋ nyam, ɛtŋ lʼↄtu lʼeb agŋ eke bʼow ɛknʼn a (Ob Kok 28.30). Sica Nerↄn el es ɛw, ɛtŋ nʼam ijr kretiɛnɛl gbre. Pↄl anŋ ŋgbraka ɛm usu eke lɛfr bʼow (1.16; 2.9), ɛtŋ lʼuw any eke in ecʼibi ibnm ij (4.6-8). Agŋ a fɛŋ igŋ ɛluʼl es eke ow elm Luk cɛ ekʼanŋ in ab, ɛtŋ nʼam erur tasi eke Timote kʼow ɛknʼn.
Pↄl am ot ów eke ↄkŋnin any lele odad ebl ab atr Timote sos es eke li kʼucu in ecʼↄmn a nʼↄny es, eke ów a am ɛw gbre gbre yɛji. Nʼam ↄkn Timote Krist ɛm ecʼaja eke ow ij a ɛsɛ: ow lis lel ow la ab ecʼↄmn a e low, Nyam odad eke in e likekli ɛm ɛtŋ wɛl yɛgmʼn ow e low a lele Abŋ Lala eke Nyam apʼr eke li kʼoc li kokr ow e juma a e low ab. Nʼam ↄm ow ów eke ow kʼaru ów es atar eke low kaka anm ɛm a ɛgb es, ow ŋ́gboŋ ŋgbafrɛ ecʼów aw ab ɛm, ke ow ↄ́kŋ Nyam ecʼodad a cɛ e low any. Odad na ɛm anake Timote bʼow ɛŋn in ecʼɛb ir lele in e juma ab ab e low fɛŋ eke bʼow ɛwʼr es abur a eci sel es ok a. Uwr ɛm a, Pↄl am dad Timote eke kʼot in e silɛl ab ab ow, Amani Sig e silɛl a.
1
Ɛsŋn
Ɛm Pↄl, mʼel Jesu Krist ecʼɛrm ɛs aŋke Nyam erur. Wɛl abulʼm eke mi kʼↄb sel ɛŋn a eke wɛl ɛwar ow e low ɛw es, ke anŋ Jesu Krist ɛm a ecʼamani. Timote ɛm ecʼiy e mʼerur, ŋ anake mʼam awŋʼŋ lɛl na a. Ke Nyam Ɛs lel Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ ab ɛ́dŋʼŋ ↄwrↄ, ↄ́ny ŋ e sↄrŋ ikŋ ke ↄ́ŋ ɛrm es ɛy.
Nyam bia ɛlu aja ɛŋn eci
Nyam a eke mi bi kok in e lís e low tutr tasi ɛm ɛsɛ elel ekʼɛm lagŋɛl kok ab af a, mʼam ɛluʼl bia. Ncok lel lɛgŋ owr ab mi bʼↄkn ŋ e low ɛm e Nyam ŋↄŋn ɛm ɛtŋ mi bʼɛlu Nyam bia sakp sakp fɛŋ ŋ eci. Mʼam ↄkn ŋ e mikŋ a e low ɛtŋ mʼam erur tasi eke mi kʼɛknʼŋ bake mʼↄny sos ɛm iŋn. Ŋ ecʼↄmn nawrɛ tasi a ekʼↄny Jesu Krist ɛm a e low anŋʼm sos ɛm, ↄmn a ekʼalaŋ Lois lel esŋ Enis ab ikŋ anym ↄny gbuŋ ke ↄny a. Mʼub nawrɛ tasi eke ŋ yɛji ↄny.
Ɔ̀su Amani Mamn a eke Nyam abulʼŋ a
Ow sosiɛm mʼam ↄknʼŋ: ob ap a eke Nyam ↄŋʼŋ lɛgŋ a eke mʼatʼŋ abu nuŋ a, òkrʼr meb ɛm, aŋke Abŋ a eke Nyam ↄŋ ɛy a, ↄↄm ɛy sʼɛwm dra dra. Tasi ɛm a, in ecʼAbŋ a bʼↄŋ ɛy lɛc, erur lele low ɛm eci sos es ok ab.
Ɛ́s kʼↄ́nyʼŋ ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ eci daŋku ij ɛm; ɛ́s kʼↄ́nyʼŋ ɛm e lís eke mʼanŋ sobel ɛm in sosiɛm a eci. Kↄ ìj gbre ɛm ab Amani Mamn a sosiɛm, lɛc a eke Nyam bʼↄŋʼŋ ab ɛm. Nyam anake eb ɛlu ɛy es ke ɛsŋ ɛy eke si kʼel in ecʼa; ow elm ɛy ecʼów amamn eke si kok a sosiɛm, kↄ ow el in obi e low eke li bɛbm lʼɛw es, ɛtŋ ow el bibm ↄfr ɛm eke nʼↄŋ ɛy Jesu Krist ɛm gbuŋ eke wus kʼↄb nuŋ a. 10 Gbɛkↄ yɛfɛnyna ɛm, lʼɛlu ow e low ↄkm ɛy e Sↄg Ɛs Jesu Krist ecʼow na ɛm, aŋke Jesu Krist ↄny luw ecʼabusu a oc es ɛtŋ Amani Mamn ab ɛm li yɛgm owr anŋ a eke úwrm a.
11 Nyam ocʼm eke mi kʼↄb Amani Mamn na eci kokoba ɛsɛ ɛrm ɛs lele low yɛgm ɛs ab af, 12 ɛtŋ ow sosiɛm anake mʼam ij gbre amua a. Gbɛkↄ mʼↄny ɛrm susu ligbɛl aŋke mʼuw ɛgŋ a eke mʼoc ɛm ecʼↄmn a mʼɛlu ɛm ab any ɛtŋ mʼub nawrɛ tasi eke nʼↄny abusu eke Jesu Krist e lís ecʼAmani a eke nʼↄŋʼm a, li kʼↄsu toŋ ke ow ít jɛj ok e lɛgŋ a. 13 Òc ɛsɛ sɛwl af sodad nawrɛ a eke mi dadʼŋ a dadr odad, ke ↄmn a lel erur ab ab a eke sʼↄny Jesu Krist ab ecʼaf okr ɛm a, íj lɛc ow ɛm. 14 Ɔ̀su Amani Mamn a eke wɛl abulʼŋ a Abŋ Lala a ekʼir ɛy ɛm a e nin ɛm.
15 Ɛsɛ elel ekʼuw any ab af, Azi ogog ecʼɛm lawlɛl a fɛŋ wal ɛluʼm es. Fijɛl lel Ɛrmojɛn ab anŋ ɛm. 16 Ow akpl eke Ɛs Kↄtↄkↄ kʼɛ́lu in ecʼɛrm mamn a ↄkm Onesifↄr e bosu a e lís, aŋke sakp nↄnↄ li bʼatrʼm sos es ɛtŋ sobel ɛm eke mʼanŋ a, ɛm owi ecʼɛ́s ↄnymʼn; 17 Ow ↄŋ, eke lʼow Rom a, lʼigŋ nuŋ es lʼↄlʼm es toŋ nʼɛŋnʼm. 18 Ow akpl eke jɛj ok e lɛgŋ a, Ɛs Kↄtↄkↄ kʼↄŋ abusu nʼɛ́ŋn Nyam ogŋ eci sↄrŋ ikŋ a. Efɛs yogŋ ecʼabu ɛlum eke mʼɛŋn in ɛm a, uw any sɛnyn sɛnyn.
1:3 Pↄl lagŋɛl a el Jwifɛl eke bʼigŋ Nyam nuŋ (Filip 3.4-5). 1:4 Pↄl am ↄkn Timote e sos es ↄw lɛgŋ a eke lʼɛlu ow es Efɛs a. (1 Timote 1.3) 1:8 akr 1.17 ɛm a, Pↄl anŋ sobel ɛm Rom. 1:11 Bɛ̀bmn 1 Timote 2.7.