14
Ara Ara Vaya Vá Sakhanampa Vaya Ma Sin Mái Amusin Baya Ino
*Ena nanin banta ma avábá in avúavasá pákaresin bantiya Kantá Aunan mano ma ara ara amusin amiyain bariyáke vá Tiyarafenui vayará ma sakhanampa vaya sin avúava sará moékentá anunu iyáke vá barano. Mai fara vara seyo, mana vanta ano ma ara ara vaya finté ma ara ara sin nain baya mai vanasi ano ída afová inten mifo Tiyarafenu ano anan afová inten mino. Kantá Aunaní ákonarái mai ma aúpá baré ein baya siyan mino. Máan tiyan mifo sakhanampa vaya ma siyain manon ena nanin banta ákona amiren ará kusiantiyan maen betíi monó tin avúavá aya íkan ákona é iyan mino. Ída afová ukhein baya finté ma vaya siyain banta ano veyan manan aya iyan mifo sakhanampa vaya ma siyain banta ano monó nanin bantan aya é iyan mino. Monópin báke ma mumunan iyaona kéká ano ara ara vaya finté baya seno van inikhe ompo sakhanampa vaya seno van mi moéken tinunu iyá uno. Mai fara vara seyo, sakhanampa vaya ma siyain avúavá anon ara ara vaya finté ma veni ana ída sian amá in ma siyain esantakhen mino. Mana vanta ano ma mai ma siyaona vaya ma kanaíen baéan monó nanin banta ma amintin manan mai finten betin ma ayain baya afová inten mino.
Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, siretí ankan ma ída afová ukhanona vaya finté ma siamenuna ano mai inté en ná tiretin ayainten nafino. Ída ayainten mifo mai ma Tiyarafenu ano aúpá baya sisimein má inká sakhanampa vaya vá inká afova amin baya vá ma sian amenuna anon tiretin kanaíen aya inten mino. Okhakhan nafi vano fi ma ída aunan bain danasinta ano ma asiyainíi en kamaen puntáden baya siamiyan mino. Mai fara vara seyo, mai yanasinta fóké ma ída kamaen asintin mai ída kanaíen mana ano afová inten mino. Inká ufen ma ída kama asirí ma intin mai aruvin banta kayo ano inté uren ná aruvin damú ino sen afová uren ná utá inten nafino. Tireti ankan má dere máan manan inono. Ída ma e avaya finté baya sin ma ena vaya finté ma siyasin mai intesa uren ná mai vaya ena kéká ano afová inten nafino. Mai ma sinona vaya ano fasavi afokhampin ma oreiníi inten mino.
10 Ara ara vayan minó akhempá bákan mai vaya kayo ma inikhein kéká ano anan mai vaya kayoi ana vaya kamaen afová é iyan mino. 11 Máan tukhen mifo mana vanta ano ma ena vaya finté baya siyantí ma mai vayai ana ída afová ékun maen mai verasan enafá banta ma vainí ukhé beni vaya ana ída afová ékun inká tenti vaya ana yeren ída afová inten mino. 12 Máan mana eya Kantá Aunani amusin barano sire anunu iya ompo Tiyarafenurá amúkesin ná monópin ma vain kéká ayaen amusin amintin ná monó tin avúavá ákona ino.
13 Máan turanti mae mai ída afová ukhein ena vaya finté ma vanasi siamin amusin ma mantanona ano amúkesin ná mai ma seona vaya ana ma sian amá in ákona Tiyarafenu ano amino. 14 Mai fara vara seyo, séi ma ída afová ukheruna vaya finté ma simúkiyákun ten tú iyampon manon amúkiyan mifo sesi ineinefin ída veni ana afová é iyá uno.
15 Máan tukhantí maé mai séi intesá onte rafuno. Téin tú iyampon ma amúkiyantí mai sesi ineinefó basá timúkono. Inká tú iyampon ma í diyantí mai sesi ineinefó bái í danté uno. 16 Mai fara vara seyo, en aú iyampon mano ma Bafan aví daní iyan amúkuan amiyan ma susu sian tiyantin ma mai vayai ana ma ída afová ukhá in nain mano intesá uren ná mai vaya ma siyaona afová en ná pura ino sinten nafino. 17 Éi ma susu siantan nona mai kama uron mi inompo mai ma ádé báken inin nain kéká ída uron mi aya inten mino.
18 Téi ma siretin esantaré ma ara ara vaya kayo fóké banasi sian amiyaruna van mi Tiyarafenun tusu sian tiyá uno. 19 Máan tiyá umpo Tiyarafenui monó nanin bantafin kasaen ma ineren ukhein dan manápá baya máa vá ten umpo ena vaya finté ma siyan míkan tauseni (10,000) vaya ma sékun maen kokhon nanin banta ano ída kanaíen ininten mino.
20  *Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, mai ma sian amiyaruna yanasinta van ída vá arará iyamponi ineine variya vano. Namu avúavápin ma o fékeya arará iyampon an diya van nompo siretíi inimpin ná karakhein nanin banta an ná dano. 21 Tiyarafenui vompompin Bafan mano máa sikhen mino.
“Ída ontanona vanta kayo finte safi
inká ída afová ukheona vaya siyain kéká oo ráke safi uaré
mai nanin bantafin baya siamenté umpo
vetí ankan ída senti vaya ininten mino.” Ais 28:11-12
22 Ara ara vaya finté ma vaya siyain avúavá mai mumunan nanin banta ayain baya vaifo mai ma ída ma mumunan iyain kéká ina ino. Sakhanampa vaya ma siyain mai mumunan ma iyain kayo ayain baya ifo ída ma mumunan iyain kéká ina vaino. Ída ino. 23  *Máan tukhein nan mi manáa ída ma mumunan in kéká bá inká mai vaya ída afová ukhein kayo vá ano eriyan ma e onantin mumunan nanin banta ano ma ara ara vaya fóké ma monó baya siyantin mai van amino uren mai kéká ano óén mi iyan ne sin ten mino. 24  *Máan tukhen mifo sakhanampa vaya siyá esin ma manáa kéká ano eriyan ma e inintin ma mai vaya siyasin maen mai vaya ano vetíi ume maman dáko urantin ará baeranten mino. 25 Máan tintin maen mai kayo aúpin ma ara ara ineine aúpá baré in nain e unen dákó intin aron durafúden Tiyarafenurá monó tiyáken mai Tiyarafenu ano sireti má pura sen ban mino sinten mino.
Puntákein Avúavá Póké Ma Monó Tin Baya Ino
26  *Máan tukhein mifo mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, mai ma sian ameruna vayai ana sian amékuya inin nono. Monó nanin banta ma átaru uvinte vá manáa kéká ano í desin ena kéká ano afova vaya sinti vá inká mai ma Tiyarafenu ano aúpá baya siamikhá in nain kéká ano vá tian dákó ono. Ínká manáa kéká ano ída ma afová ukhan nain baya finté tiresin ena kéká ano vá mai vayai ana sian amá ino. Máan ma inona ano vá Tiyafenurá ma monó tiantan avúavápin ná ákona uantano. 27 Máan tiyantin kan mano fi kanú manaú ano fi ma ena vaya finté ma vaya seno van ma intin maen ná mai áintin mana ano sirú tirú iyantin ena ano vá mai vayai ana vaéan banasi amino. 28 Aminten mifo ma mai vaya ana ma vaéan amin banta ma mai átarufin ída vantin mai ma ída afová ukhein baya finté ma siyain banta ano ana vei ineine finté sá Tiyarafenu vá aúpá baya sino.
29  *Áésin ná kan mano fi kanú manaú ano fi vá sakhanampa vaya siyantin minó ano mai ma siyain baya vá daíden afová ino. 30 Afová inten mifo manáa kéká ano ma sakhanampa vaya siyantin ma mai aúbanáké mana vanta ano Bafani vaya ma varantin mai ma vaya siyá in nain banta ano vá bei vaya fákano. 31 Mai aa sákéi mai ma sakhanampa vaya siyaré inona kéká ano kasae eyan tirú tirú iyasin minó nanin banta ano mai vayai ana afová intin betíi mumunan ákona uantanten mino. 32 Mai ma sakhanampa vaya siyain kéká ano ve aunantái yafídú ukhen mi vaya sé iyan mifo afovasá ono. 33 Mai fara vara seyo, minó akhempá ma monó nanin banta vaimpin mai ída asusein Tiyarafenun ban mifo ará kusin mana ma amin Tiyarafenun ban mino.
34  *Yutan kayoi man baya ano ma sikheiníen ída vá anasi arinta ano monó átarufin o aníen baya siyáken betiyan ná maman bararasí ino. 35 Anasi ano ma mana inain bantin maen be amápin oriven ná be avafun tasá ina ino. Mai fara vara seyo, anasi ano ma monó átarufin baya sin maen mai ída funtáken mino.
36 Tiretí Koriní nanin banta ano ma iniyaona ano mai Tiyarafenui afova vaya ano setimpin mi araí uren mo kípakhen minó tiya rafono. Ída uron mino. 37  *Mana vanta ano séi sakhanampa vantan báké monó bantan bá uno se vareya mai sen nan Bafani ákona vayan uvaman timiyan mino sireya afová inonaren mino. 38 Máan tinonaren mifo ma vaya ma inian kaumpan esin maen mai Tiyarafenu ano éi má deren inian kaumpan inten mino.
39 Mai vará mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, amusin pintesá sakhanampa vaya siyákeya inká ara ara vaya finté ma siyaintá ída vá are ono. 40 Máan tin nompo funtákein avúavá pókesá minó daná arakhóku ure varesin ná mo kama ino.
* 14:1 1Ko 12:31; 14:39 * 14:20 Efe 4:14 * 14:23 Apo 2:13 * 14:24 Yon 16:8 * 14:26 1Ko 12:8-10 * 14:29 1Te 5:21 * 14:34 1Ko 11:3; 1Ti 2:12 * 14:37 1Yn 4:6