4
Kampun Sakhanampa Vanta Kayoi Vaya Ma Yaíden Afová In Baya Ino
*Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, Kantá Aunan manon ákona simiyá baya siyá uno ma siyain kéká mai Tiyarafenu fintesá mai aunan erikhan ná tiyan nafino van daíde afová ure vá mumunan ono. Mai fara vara seyo, kokhon kampun sakhanampa vanta kayo ano ma varará orera ukhen mino. *Yisas Karaisin nan ma sian amá iyáken barará bantaí uven mi afoká ukhan mino ma sin nain sakhanampa vanta van mi Tiyarafenui Aunan mái van mino seya afová in nono. *Máan tin nompo Yisas Karaisin nan ma ída máan baya sin nain banta mai véi ída Tiyarafenu vaípáké erikhen mino. Máan banta van mi Yisas Karaisin ma namuroí uantan aunan má ma varará afoká inten ne sen pefá tiami inikharé en nan mai vanta inka e van mino.
*Máan tukhen mifo séi ma sinunu ukheruna iyampon kayo oe, siretí ankan Tiyarafenu inan bákeya mai ma kampun sakhanampa vanta kéká bá ma aruviyá eona inka vetin esantakha ono. Mai fara vara seyo, siretí ankampin ma vain Aunan manon ma varafin ma vain aunan esantaren kákaní ukhen mino. *Mai ma Tiyarafenui fura vayan tiamiyá uno ma siyain nanin banta mai ma vara rákena kékái váken ma vara rákena afova fói vanasi siamíkan iniren mai vaya ánain bákuriyan mino. Máan tiyan mifo setí ankan Tiyarafenu inan báken mi véin ma afová ukhein kéká anon tetinti vaya iniyan mino. Inká Tiyarafenu ina ma ída vanten mai seti ma siamenuna vaya ída ininten mino. Máan ma in nain avúavákái ma fura Aunan mái van mino sé inká ma kampun aunan mái van mino sé uré afová ó tifanté uno.
Ena Vá Ma Avábá In Maran In Baya Ino
Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, ena vá ma anunu in maran in avúavá mai Tiyarafenu finté erikhein mifo erí máan avúavá ana vá baré oriyá bá tifano. Ena van ma anunu in nain mano mai véi Tiyarafenu fintéi afoká ukhen inka véin afová ukhen mino. Máan tukhen mifo mana ano ma ena van ída anunu inten mai véi ída Tiyarafenu afová inten mino. Mai fara vara seyo, anunu ma in avúavái anan Tiyarafenu van mino.
*Tiyarafenu ano ma setin nan anunu ukhein mi aníen be Anin mana iyampon uró tiantan ma varará eren mino. Béin pinté uaren ayun ma fara van oriyan ban aunan barano van mi máan ten mino. 10  *Teti ankan ma Tiyarafenu van tinunu iyá tiferuna vara siya raumpo mai ma véi ano seti nan anunu iyan ma ve Anini furimpó ma setisi ume ampisintákein nan mi siyá uno.
11 Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, Tiyarafenu ano ma setí ankan nan máan anunu ma iyantisá máan mana erá ena van anunu in maran ná ó tifano. 12  *Mana ano ída Tiyarafenu onté iyan mifo setí ankan ma ven anunu in maran ma é tifékun maen mi Tiyarafenu ano setin má e váken tetin pinté uaren ena ma anunuin avábá maman kákaní inten mino.
13  *Tiyarafenu ano setin má báken tetin nan beni avúavá ánain bákurino van mi vei Kantá Aunan tetin timikhá mai afová ukhé tiféuno. 14 Barará nanin banta aya uren evaránen avirano van ma ve Afóe ano ve Anin tiantan ma erakhá ein mai seti suufó ontaréi sian amá iyá uno. 15 Yisas Karaisin nan ma Tiyarafenu Anin mino ma siren tian dákó inain nanin banta vái Tiyarafenu ano manafin bantin mai kayo ano veni avúavá ánain bákurinten mino. 16 Tiyarafenu ano ma setin nan moéken anunu ukhein mai afová ukhé tiféi véimpin ákona inin kaiyá tiféuno.
Avábá in avúavá anan Tiyarafenufin bákan mi avábá aúpin ma vain kéká anon Tiyarafenufin bákan inká betimpin béi van mino. 17 Tiyarafenui avúavá ánain ma vákuriyá tiferuna anon ena ma avábá uantan avúavápin moéké ákona iyá tiféuno. Máan tukhein nan mi vanasi ma yaimin nain damú ida feran kasaé ben avorá o mantá tifanté uno. Mai fara vara seyo, ma varará ma váké maé Yisas Karaisini avúavá ánain mi vákuriyá tiféuno.
18 Máan anunu ma in manon ída feran bantin inká puntákein avúaváká ma anunun in manon minó peran avúavá do maman karúdanten mino. Mai ma yaimin nain damu san ma iniré tikhokho van é tifékun maen mai anon aníen tetimpin beni anunu ano ída ákona ukhen nen tinten mino. 19 Tiyarafenu ma esé araíintá tetí ankan nan anunu ukhein nan mi setí ankan ena vá anunu in maran iyá tiféuno. 20 Mana vanta ano ma ve ayofi afá aváen nan ma ída anunu iyáken ma Tiyarafenu van tinunu iyá uno ma sinten maen mai véi kampun banta ino. Mai fara vara seyo, setí ankan ma oniyá tiferuna siyofi sifá tiváen ma ída sununu ó tifanté mai ma ída oniyá tiferuna Tiyarafenun inté uresá tinunu ó tifante rafuno. 21  *Tiyarafenu ano ma man bayan timikhen mino. Tiyarafenun nan ma anunu inain mano vei ayofi afá aváeyan masá anunu ino.
* 4:1 Mat 7:15; 1Te 5:21; 1Yn 2:18; 2Yn 7 * 4:2 1Ko 12:3 * 4:3 1Yn 2:18 * 4:4 Mat 12:29; 1Yn 5:4-5 * 4:5 Yon 8:47; 15:19 * 4:9 Yon 3:16 * 4:10 Rom 5:8-10; 1Yn 2:2 * 4:12 Yon 1:18 * 4:13 2Ko 1:22; 1Yn 3:24 * 4:21 Mak 12:29-31