3
Yisasi Ma Mana Ayan Púkein Banta Ma Sabati Yamú Ayofein Baya Ino
(Matiu 12:9-14; Ruku 6:6-11)
Ená damú Yisasi evaránen Yutan nanin bantai monó átaru namumpin ódíkan aiayan púkein banta ano maifin baren mino. Maí damú Sabati varé íkan Yisasin nan manáa avúavá mádantí béin aufin pákaan kaono van ben ma namuroí uantiyain kéká ano sen inen uaren béintá dafían ákona ukharen mino. Máan tukhan Yisasi mai ma aiayan púkein banta siamemí, “Minó avorá mará e mantano.” *Máa siren Yisasi vetin inaemí, “Sabati yamú ma kama avúavá mamantan manó kama ukhen nafi áa namu avúavá ma mamantan manó kama ukhen nafino. Má damú banta aruan puró tifante rafuno áa ayaó tifante rafuno.” Máa síkan betí ankan baya ída sen mino. Máan tiyaimpin Yisasi onen eúkiyáken betin ará ákona ukhan aran daná máden mai ma aiayan púkein banta van temí, “Ayan antúkano” síkan ayan antúkiyain má evaránen ayan kamaen mino. *Máan tiyain má Farasisi kayo ano ainen e manten oren Erotini kéká bá mo Yisasin ma aruan purin nain aa van ten inen en mino.
Kokhon Nanin Banta Ano Ma Yisasin Bákuren Orein Baya Ino
(Ruku 6:17-19)
Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá ano Karirí non akhempá oríkan kokhon nanin banta ano véin bákuren oren mino. Yisasi ma variyain dana san ma vanasi ano inen Yudiáke safi Yerusaremíke safi inká Idumiáke safi Yodení non ufáke safi inká Taiya vá Saidoní akhen páke nanin banta ano fi mai ma variyain avúavá onano van ere ere en mino.
Máan tiyan kokhon nanin banta ano eyu akhempá bíkiyákan boti varen erino van Yisasi vei eyo iyampon kayo siamen mino. 10  *Maí damú kokhon nanin bantan ayofen mino. Máan ma iyain avúava san aí nanin banta ano Yisasin au aruvono van béi vaintá oren mino. 11  *Máan tiyákan namu aunan ma varé ein kayo ano Yisasin ma oniyáken béin anafin o ankamiyan bá diyáken, “Éi Tiyarafenu Anin mono” sen mino. 12  *Máa ma síkan béi iyé ban nafi ída sian páman ino van Yisasi vetí ankan kákan airo ananí uanten mino.
Tiyan Míkan Mifo Sirantan Kan Orun Kádan (12) Eyo Iyampon Kayo Ma Yisasi Aní Ein Baya Ino
(Matiu 10:1-4; Ruku 6:12-16)
13 Ínaimpáké Yisasi anurá ódiven bei kékasí ma inain banta kayo arákan béi vaintá oren mino. 14 Onóbin tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) banta avíden béi má nóken monó baya varen orino van aposeri kéká ino sen aren mino. 15 Araren namu aunan ma yo siantan ákona vetin amen mino.
16  *Ma sirantan kan orun kádan (12) banta ma avirein kékái aví ino. (Ínaimpáké Pita ne sen ma arein banta) Saimoni ino.
17  *Sebetin anin Yemisin nú be afá Yoni nu san Boanekesi ne sen mino. Mai víi ana maen aafa ma kankaré tiyain anin kanan nen tikhen mino.
18 Inká Enduru ne sen, Firipi ne sen, Batoromu ne sen, Matiu ne sen, Tomasi ne sen, Arafiusin anin Yemisi ne sen, inká Tadiasi ne sen, mana Seroti anan banta van Saimoni ne sen, 19 inká (ínaimpáké ma namuro ayampin avían amin nain banta van) Yudas Iskariotin* ne sen en mino.
Yisasi Má Beseburin Mái Vaya Ino
(Matiu 12:24-32; Ruku 11:14-23, 12:10)
20 Ínaimpáké ma Yisasi evaránen béi ma varé ein namumpin ma oríkan kokhon nanin banta ano evaránen o átaru iyákan béi má bei eyo iyampon kayo vá ano ma yunan nan afokhan ída varen mino. 21 Máan tiyain baya ma Yisasini kéká ano iniren “béin nan óen mi iyan mino” siren aviré barufá orono van eren mino.
22  *Eríkan Yutan kayoi man baya ma afová ukhein kéká ma Yerusaremíké erein kayo ano semí, “Beseburin ne sin namu aunani ánon banta anon béimpin báken mi namu aunan ma yo siantan ákona amiyan mi namu aunan do siantiyan mino.”
23 Máa síkan Yisasi iniren betin aran eríkan baya o vaéden tiamemí, “Ban Anon mano kanaisá ená Ban Anon do siantanten nafino. 24 Mana vantai yafisimpin ma yaíden aruvinten maen ída kanaíen ákona ukhen banten mino. 25 Inká mana namun pinté ma yaíden beraran aruvinten maen ída kanaíen ákona ukhen banten mino. 26 Inká Ban Anon mano ma veraran daiminten maen mai inté en ná mantaan ákona ukhen banten nafino. Ída ino. Máan ma inten ída ayáká banten mifo ainen mo kípanten mino.” 27 Máa siren ena vaya sian baéan amen temí, “Mana vanta ano ída kanaíen ákona vanta amá pintena ódiven beni ona umoyan baranten mino. Béin nare ma anan póké damuan kaúden manan beni minó ona umoyan baranten mino.” 28 Máan tukhái siretin pura vayan tiamenté uno. Minó ume khayo vá Tiyarafenu ma oyampá baya sin ume khayo vá Tiyarafenu ano kasaen ampiantanten mifo, 29 Kantá Aunan ma oyampá baya sin ume ana ída kanaíen ampiantanten mino. Mai ume ano fara van oriyan banten mino.”
30 Yutan kayoi man baya afova mantein kéká ano ma Yisasi nan “namu aunan mái va ono” ma sein nan mi mai vaya sen mino.
Yisasini Mana Kékasí Ma Iyain Baya Ino
(Matiu 12:46-50; Ruku 8:19-21)
31  *Máa siyákan Yisasin anóen má be afá kayo vá ano véi ma vain namun baintá eren mino. Barurá e iyuven Yisasin mun tiamintin barufá erantí béin má baya seno van baya yan óden mino. 32 Kokhon nanin banta ano Yisasin maman aúban den iyukháin manáa vanta ano véin tiamemí, “E anóen má e afá kayo vá ano onano van barurá e iyukhen éin nan ina iyan mino.”
33 Máa síkan Yisasi evaránen inaemí, “Iyé ten tinóe vákan iye néné ten tifá tiváeyan ban nafino.” 34 Máa siren mai ma iyukhá ein nanin banta onen eúkiyáken temí, “Ma ma iyukhein nanin banta mai se sinóen má te sifá tiváeyan mái van mino. 35 Intéa nanin banta anó Tiyarafenui oo yaiyiyan nafi mai kéká pura sen te sintun mi van mino.”
* 3:4 Ruk 14:3 * 3:6 Mat 22:15-16 * 3:10 Mat 14:36 * 3:11 Ruk 4:41 * 3:12 Mak 1:34 * 3:16 Yon 1:42 * 3:17 Ruk 9:54 * 3:19 Yudas Iskarioti e ma siyain Iskariotí baru ráke vantan ban mino. * 3:22 Mat 9:34; 10:25 * 3:31 Mak 6:3; Yon 2:12; Apo 1:14