5
Timoti Ma Ena Nanin Banta Avábá Uantan Baya Ino
Anon banta ída vá asin baya siyákeya e afóen má ma vempáké baya siyaonaisá ono. E afá aváeyan ma kama iyaonaí eya vá ena fumara vanta kama ano. Anon nanin kékasá e anóen ma kama einí iyáke vá inká e ayofin ma kama iyaonaí eya vá puntákein avuává posá ena nanin arinta kama ono.
Manáa yana san ma o afasí iyain baré nanin kayo ma vantiyá vetin ná aya ono. Máan tin nompo mai varé nanin mano ma iyampon kaintin ná baré inten nafi áa ve anavasin ná baré inten nafi mai esé daná betí amápin ná monó avúavá baren ná betíi anóe afóentá anona yafisino. Para vara seyo mai avúavá anon Tiyarafenun amusin amé iyan mino. Máan té iyan mifo fura sen ma veni kéká ma ída vain baré nanin mano vei ákona inin Tiyarafenurá kauráken mi aya ino van ena ena vayan má inuran má amúkiyan bá é iyan mino. Máan té iyan mifo yan bukhafará ma amusin dosiyain baré nanin mano monó avúavápin purein an mi yakhen mino.* Máan tiyáke ma afova vaya vá ákona e monó nanin banta vá dere siamiresin ná mai ma varé nanin kayorá ma yafisinonará mana ano ída vá oyampá baya sino. Máan tinten mifo ve anóe afóen nafi áa ve anafu aráon nafi ma ída kamaen dafisin nain kéká ano vetíi mumunan pefái me ampikhen mino. Máan kéká ano afokhampin ma vain nanin banta esantaren namu uron mi ukhen mino.
Mai ma aya ono van ukhanona varé nanin ná mai sikisti (60) orana esantakhein báken ná inká pefá be avafun má ákonaen baré ein nanin ná bano. 10 Mai varé nanin mano fefá be akhafanará kama yafisirí iyaren nafi áa ena kéká ano ma ven amápin erin maen betin kama iyaren nafi áa ena monó nanin bantafin ará barará dáken doriyaren nafi áa umampin bain kéká aya iyaren nafi áa minó damú kama avúavá barano van útakhen bákan ná banasi ano véin nan kama nanin mi van mino siyaré ein nanin ná bano.
11 Auyen nanin kéká ma varesí ukhan tiya ída vá aya ono van ono. Mai fara vara seyo, vetí ankan ma evaránen banta varano van ma anunu inten maen Karaisin ma mumunan in avúavá me ampiren banta o varanten mino. 12 Máan ma inain avúavá anon betí ma fefá tian damú dákaré inain baya yurafúden uman baranten mino. 13  *Máan tiyan maen avesara uren nóken banasi amá e feren khuven iyáken baya e sian more mere iyan maen ena nanin banta ano ma yan bain dana san ankayan tiren ída seren baya sé iyan mino. 14  *Máan tukhein nan mi auyen baré kayo ano evaránen banta mamaren báken iyampon kaiyan mápin dafisino van mi siamiyá uno. Máan ma intin mi vetí ankani namuro kayo ano ída kanaíen oyampá baya sinten mino. 15 Mai fara vara seyo, manáa kéká ano mumunan inka me ampiren Ban Anon ánain dakhafiyái ma vaya siyá uno.
16 Máan tukhein nan mi mana mumunan nanini kékápin ma varé nanin kayo ma vantin mai nanin mano vá mai kékáká dafisiyáken ída vá monó nanin banta uman amiyan bano. Máan tintin ná monó nanin banta ano vá mai ma ve antun ída van ma ída kanaíen ayain danasinta yoseren ukhein baré nanin kayorasá dafisino.
Monó Ánon Banta Kayorá Ma Kama En Dafisin Baya Ino
17 Monó doran banta kayo ano ákonaen ná ben ma amikhein doran dorariyáken ná Tiyarafenui vaya vanasi siamiyan afova amiyantiya vá betíi miyan mun ékaan tano. 18  *Mai fara vara seyo, Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino. “Burumákaó ano ma uviti aran dasamiyáken niyantiya ída vá oorá damono.” Diu 25:4
Inká Tiyarafenui vompon dókifin deren máa sikhen mino. “Mai ma yoran nain kéká ano miyan ná barano.” Ruk 10:7
19  *Kankanan mano fi kanú manaú ano fi ma ída afová en ontan nain danáká ma monó doran banta kayo au finté ma intiya mai vaya ída vá ineno. 20  *Umeí ma uran nain kékasá banasi avorá asesin ná ena nanin banta ano máan avúava baran nan perano.
21 Tiyarafenu vá Yisas Karaisin má inká kantasí ma ukhein enisori kayo vá avorái ma vaya siamé umpo ída vá aronará o khábe e khábe iya vá puntáde yorano.
22 Ída vá ámun uare monóká dafisin banta aní ureya aviádesin dorano. Manáa kéká ano ma umeí ínaimpin ída vá éin má oriveya umeí iyáke funtákein avúavá ana vá barano.
23 Ena ena aí baré iya ompo ída vá non uró ana niyákeya ará ma ayain ná manáa uvaini non masá nano.
24 Manáa kéká ano ume avúavasí iyan maen mai kayo van Tiyarafenui kópin oriven uman baranten mino sen minó ano afová ukhen mifo manáa kékái ume mai ída afová esin baré intin ínaimpákéi maman dákó inten mino. 25 Máan mana en mi mai ma kama avúavá ma variyain kéká banasi ano afová ukhen mifo inká mai ma aupáké ma kama avúavá bariyain kéká ída afová esin baré intin ínaimpákéi maman dákó inten mino.
* 5:6 Pori ma ma vaya sikhein mai máan nanin kayorá ída yafiseno van mi sikhen mino. * 5:13 2Te 3:11 * 5:14 1Ko 7:9 * 5:18 Mat 10:10; 1Ko 9:9 * 5:19 2Ko 13:1 * 5:20 Efe 5:11