YI CART YI BEN STZ'IBAL PAWL SCYETZ YI E' AJ GALACIA
1
Xe'tzbil yol Pawl
I bin jalu' e'u' wajwutz, in Pawl. Chakij chin tan Kataj Ryos, nin bixba'n chint ta'n tetz jun mero apostl. Na nk'e'tz jun wunak nchin chakon tzaj, nin nk'e'tz jun wunak nchinbixban, ma na i'tz Jesucristo yi jun yi itz'ij junt tir ẍchixo'l alma' tan porer Kataj. Ej nin yi in wetz, scyuch' e' kajwutz yi ate' swe'j, na katzan tan stz'ibe'n nin yi carte'j scyeru' yi e'u' yi najlche'u' lakak e'chk ama'l cwent Galacia. Tak' tzaj Kataj Ryos tu Kajcaw Jesucristo yi banl tu tzatzin paz squibu'. Yi Jesucristoja'tz yi na wal nin scyeru', ya'stzun yi jun yi ntak' tib tk'ab quimichil tan ẍchojle'n kil, nin tan kelse'n tk'ab yi ilc'ol. Ya'stzun tulejtz na ya'stzun tajbil Kataj Ryos. Kak'e' bin kak'ajsbil tetz, tetz ben k'ej ben sak. Amén.
Qui'c junt chusu'n yi nink kaclax ta'n
Ma jalu' e'u' wajwutz, wi'nin na ne'l yab scye'ju' yi jalcunin tzan cyaje'n cyen quilolu' Ryos. Wech i' e' moxon tzaju' tan yi banl talma' Cristo. Poro lastum yi tzan chixome'nu' te junt jilwutz chusu'n tan chicolpe'n klo'u'. Poro iẍkaj at tzunk junt chusu'n yi ba'n kaclax ta'n. I tu na at e' ẍchixo'lu' yi na chitzan tan chixuxe'nu', nin tan po'tze'n yi ẍchusu'n Cristo. Poro swale' nin jun cyajtza'klu', kol tz'oc jun tan xtxole'n junt jilwutz chusu'n tan chiclaxe'nu', nin ko qui na xom te yi chusu'n yi ja wi't katxol scyeru', tz'ocopon Ryos tan cawse'n yi juna'tz. Nin sotzel wutz sbne'. Mpe ink no'c tan xtxole'n junt jilwutz chusu'n, quil cyocsaju' na ko ya'tz tzimban, Ryos tz'ak'onk incaws tan insotze'n. Ej nin yi nink tz'opon tzaj jun ángel tcya'j tan xtxole'n junt jilwutz chusu'n, quil cyocsaju', na scawsok tera'tz tan Ryos. Walnak nin jun tir scyeru', nin swale' nin junt tir: Ko at jun tz'oc tan xtxole'n junt jilwutz chusu'n yi qui xomij te yi chusu'n yi ja wi't quibitu', quil cyocsaju', na scawsok tera'tz tan Ryos.
10 Yi xtxolbila'se'j yi na chintzan tan talche'n nin scyeru', nk'e'tz yi ik tan cyak'olu' ink'ej, ma na i'tz tan tk'ol Ryos ink'ej. Iẍkaj ya'stzun wajbil tan cyak'ol alchok jilwutz wunakil ink'ej. Na yi najk chintzan tan joyle'n ink'ej ẍchiwutz wunak, nk'e'tz tzunk klo' in jun ẍchakum Cristo.
Nk'e'tz wunak txumul tetz yi ẍchusu'n Pawl
11 Ma jalu' e'u' wajwutz, quil cyocsaju' junt chusu'n yi apart. Na yi chusu'n yi intxolnak scyeru', nk'e'tz wunak tu' txumul tetz, ma na kawutzile'n cu'n Jesucristo. 12 Na nk'e'tz cho'nk wital scyetz wunak, nin cya'l jun mmo'c tan inchusle'n te'j, ma na ntin Cristo a'lon swetz.
13 Na bita'nt cyanu' yi ẍe'n cu'n wutane'n sajle'n tan banle'n tane'n yi ketz kacstumbr yi o' judiy. Ej nin bita'nt cyanu' yi chin cham nin in sajle'n tan chibuchle'n yi e' yi e' xom te Cristo. Na yi wajbil sajle'n i'tz tan cyele'n cu'n klo' swutz. 14 Ncha'tz yi atin tzaj tan banle'n tane'n kacstumbr yi o' ketz yi o' judiy, ntin cu'n in at inẍc'atnakil ẍchiwutz yi e' mas wuch' te yi jun tiempa'tz. 15 Poro bixba'n chint tan Ryos yi ntaxk nu'l itz'ok tan inxcone'n tetz i'. Na tan tu' yi banl talma' i' ja chin je' xtxa'ol. 16 Ej nin yi tpone'n yi k'ejlal tan inxcone'n tetz, ja ẍchaj yi tetz Cy'ajl swetz. Ya'stzun tulejtz na yi tajbil i' i'tz tan imbene'n tan xtxole'n yi balaj stziblal tetz Cristo scyetz yi e' yi nk'e'tz e' judiy. Yi wi't ẍchajol tib Jesucristo tzinwutz cya'l nin inxna'ke't tan jakle'n tkanil wajtza'kl. 17 Ncha'tz quinin nxna'k tan jakle'n wajtza'kl scyetz yi e' apostl yi ate' Jerusalén. Ma na cho'n xna'ke'n tul jun ama'l tz'inunin tu' cwent Arabia. Ej nin yi wele'n tzaj Arabia, cho'n wupone'nt junt tir le tnum Damasco.
18 Ma yi tele'n ox yob kalena's tzun xna'ke'ntz Jerusalén tan yol tu kajwutz Lu'. O'laj k'ej nna'tijtz tuch'. 19 Poro quinin wil chiwutz yi e' mas apostl ntin cu'n Jacow yi titz'un Kajcaw Jesucristo. 20 Ej nin sak swutz Ryos yi bintzi yi yol yi na wal nin scyeru'. Nk'e'tz wi wak' tu'.
21 Ej itzun bantz yi ticy'e'n pone'n yi cobox k'eja'tz wa'n, cho'n tzun xna'ke'n lakak e'chk ama'l cwent Siria, nin tul e'chk ama'l cwent Cilicia. 22 Ma yi e' cmon creyent yi najlche' lakak e'chk ama'l cwent Judea, quinin cyajskej inwutz. 23 Ntin tu' intziblal nsken quibit. Ej nin yi intziblal yi nsken quibit i'tz: “Yi jun aj xitunl yi ocnak tan kaxite'n, na tzan i' jalu' tan xtxole'n yi balaj stziblal te yi jun yi ja k'uke' ketz kac'u'l te'j. Wech na ocnak i' tan xite'n yi kachusu'n,” che'ch. 24 Yi quibital yi jun xtxolbila'tz, nin e' octz tan tak'le'n chik'ajsbil swutz Ryos.