2
Chin yube'n cunin sbne' yi templo tzantzaj
I tzun bantz le junak cyaji'n k'ej tajlal yi juki'n xaw, nintzun jilon tzaj junt tir Kataj tetz yi elsanl stzi' i' yi Hageo, nin tal i' tetz tan tlol cobox xtxolbil scyetz Zorobabel tu Josué, yi wi'tz pale', nin scyetz cyakil yi e' wunak yi najlche'-tz.* Je nin yol i'e'j: “Yi e' yi quilnak yi ẍe'n cu'n tane'n yi bajx templo yi cu'nak ch'uk, na lo' cyal jalu': Mas ba'nt cu'n yi antiw yi cu'nak ch'uk swutz yi junte'j. 4-5 Poro aẍ jun c'oloj Zorobabel ¡quiwit te yi ak'un! Ej nin aẍ jun c'oloj Josué, yi aẍ yi wi'tz pale', ¡quiwit! Nin cyakil yi e' nim juy, ¡quiwit! na yi in wetz atin tzixo'l tan ich'eye'n te yi ak'un. Na ite'n nin yola'tz insuknak scyetz yi e' imam ite' yi cyele'n tzaj Egipto. Na je walnak scyetze'j: Stz'a'tok yi wetz inespíritu tzixo'l, chinch bantz scyetz. Qui tzun lcabej ic'u'ltz jalu' te yi ak'un. Na yi in wetz yi na walnin yi yole'j, in yi Ryos yi cya'l jun na xcye' quen swe'j.
”Nin tz'opon chan yi tiemp yil chucan cyakil yi tcya'j tu wuxtx'otx' wa'n,§ tu yi mar tu e'chk ama'l, na in yi Ryos. Ẍchucank cyakil e'chk tnum wa'n, nin chu'l len yi e' wunaka'tz tan toye'n chime'bi'l tzone'j le intemplo.* Nin sjalok wi'nin k'ej yi inca'la'tz. Tz'ul cyakil chime'bi'l, na wetz cyakil yi sakal tu yi oro, yi at bene'n tzi'n wi munt. Nin yi junt temploja'tz yi sbnixok chin yube'nt cunin sbne' swutz yi bajx yi xitnak. Sjalok tzun tzatzin paztz wa'n, tul yi tnume'j. Jun cu'n yi xtxolbile'j yi na wal nin tzitetz, na yi in wetz in Ryos,” chij Kataj.
Yi toque'n Ryos tan chiyajle'n yi e' yi qui e' oc c'ulutxum jak' ca'wl i'
10 I tzun bantz le junak cyaji'n k'ej tajlal yi beluji'n xaw, te ite'n nin yoba'tz, yi na cawun tzaj yi rey Darío, nintzun ben tlol Kataj Ryos, yi xtxolbile'j tetz Hageo yi elsanl stzi' i'. 11 Nintzun cawunintz Ryos tetz Hageo tan jakle'n scyetz yi e' pale' yi cyajske'n yi ley Moisés yi mbi'tz yi cyetz chitxumu'n te yi xtxolbile'j: 12 “Ok tu'tz ka'n, yi at jun yi cy'a'n chi'baj ta'n yi xansa'nt, yi cho'n t'oli'n ta'n tul yi be'ch tetz. Ej nin yil noj quen yi ju' yi be'ch tetza'tz te'j jun piẍ pam, nka jun lak chi'baj yi txiquijt, nka te'j jun was win, nka te'j jun cu'lbil aceit, nka te'j alchok jilwutz cumir, ¿tz'ocpon quen pe' yi e'chk cumira'tz tetz xan?” “Qui', quil tz'oc yi e'chk cumira'tz tetz xan” che'ch yi e' pale' bantz.
13 Jakol tzun Hageo junt xtxolbil scyetz: “Ma jalu', ok tu'tz ka'n, yi at jun yi ja oc lac'p il c'ol te'j, tan tu' yi nje' macol wankil jun alma'. Nin kol ben tan macle'n alchok cumir te yi ja wi't kal, ¿qui pelo' tz'oc lac'p yi il c'ola'tz te'j e'chk cumira'tz?” “Tz'ocpon lac'p te'j,” che'ch tzun yi e' pale' bantz.
14 Ej, bene'n tzun tlol Hageo scyetz: “Bintzij yi chiyolu', na je na tal Kataj Ryose'j: ‘I cunin tzun i'a'tz quitane'n yi e' wunak yi najlche' tzone'j, cy'a'n len il c'ol cya'n. Cha'stzun te tircu'n yi e'chk takle'n yi na bnix cya'n, nin yi e'chk takle'n yi ja chisuk swetz at len il c'ol te'j.
Yi jale'n chibanl yi e' xonl Israel yi cyoque'n c'ulutxum jak' ca'wl Kataj Ryos
15 ’Ma jalu', txumwok yi xtxolbile'j te yi ntaxk tzaj cxe'tijwok tan je'se'n yi intemplo, 16 ¿mbi mbajij? Ko na a'lchij yi at junak liwr ixi'n colij, ma yi na oc ma'le'n, lajujte'n liwr na jal. Ncha'tz ni'cu'n na ban yi win. Na yi na el tzaj ticy'le'n nicy' cient ẍchok' win yi colij, junak te'n ẍchok' na ban yi na cu' molij. 17 Na in nno'c tan po'tze'n cyakil yi wutz yi itujul, tan c'ub a'bal, nin tan e'chk ya'bil. Poro qui nin mmitx'ixpuj itajtza'kl tan itoque'n c'ulutxum jak' inca'wl. Juncu'n yi xtxolbile'j, na yi in wetz yi in iRyosil yi na chin tzan tan talche'n yi e'chk xtxolbila'tz. 18 Poro yi jalu' i'tz junaklaj tajlal yi beluji'n xaw, nin yi ja wi't cu' xe' yi intemplo ita'n, apart sbne' tircu'n. 19 Na sbne' opon tunintz sjalok yi ixi'n triw yi tajwe'n tzitetz. Ma sajle'n, qui'c mas lo'baj uva njal, nka lo'baj ibẍ, nka lo'baj granada, nka wutz oliw, qui nin njal wutz tan paj yi chin pajol inca'wl nin axwok. Poro yi jalu' apart sbne', tan paj yi ja cxo'c c'ulutxum jak' inca'wl, swak'e' tzun imbanl tzitibaj sbne' opon tunintz,’ stzun Kataj Ryos bantz.”
Yi tlol Kataj yi mbi cu'n sbne' i' tzantzaj scye'j e'chk nación nin yi mbi cu'n sbne' i' tan jale'n k'ej yi tetz ẍchakum
20 Ej i tzun bantz le ite'n nin k'eja'tz, nintzun jilon junt tir Kataj Ryos tetz Hageo, i tzun taltz: 21 “Jilon tetz Zorobabel nin alaj yi xtxolbile'j tetz: ‘Ẍchucank yi tcya'j wa'n tu yi wuxtx'otx', 22 nin nocpon tan xite'n cyakil yi e'chk gobierum yi ate' bene'n tzi'n wi munt.§ Ẍche'lk cu'n yi e'chk chisanlar wa'n swutz. Ẍchilo'onk yi e'chk chicare't wa'n tetz oyintzi', nin ẍchiquimok yi e' yi ate' tul. Ẍchiquimok chichej scyuch' yi e' yi ate'e'n scye'jak, na e' te'n copon chibiyol quib squibil quib. 23 Ej nin tul yi jun tiempa'tz, aẍ Zorobabel,* yi aẍ inchakum, nocpon tan aq'uicy'le'n chi na no'c tan q'uicy'le'n yi inxmalk'ab yi na xcon wa'n tan tocse'n sey. Na txa'ijt quiẍ wa'n. Jun cu'n sbajok yi xtxolbile'j yi na wal nin tzatz, na yi in wetz in yi Ryos yi cya'l jun na xcye' quen swe'j.’ ”
* 2:2 Esd 3:1-2. 2:3 Esd 3:12. 2:4-5 Ex 29:45-46. § 2:6 Heb 12:26. * 2:7 Tul yi versión 60, na tal: “Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el Deseado de todas las gentes...” At aj chusunl na cyal yi “El deseado de todas las gentes”, i'tz Jesucristo, poro at wi'nin e' na cyal yi i'tz yi me'bi'l yi na el cyalma' te'j. Nin ya'stzun yi tz'opon cya'n tan toye'n le ca'l Kataj, na tz'elpon chitxum cyakil wunak tetz yi ya'stzun yi Wi'tz Ryos, nin ntina'tz jun Ryos at. 2:11 Dt 17:11-13. 2:13 Nm 19:11-22. § 2:22 Dn 2:34-35; 2:44-45; Zac 12:2-9; 14:1-5; Ap 16:16-18; 19:11-21. * 2:23 Yi Zorobabel i' k'ajbil yi Mesías yi at tulbil. Ncha'tz na jop cyakil yi nación Israel na e' ẍchakum Ryos. Is 42:1-9; 49:1-13. Yi versículo 21-23, i'tz jun profecía yi na ẍchaj yi mbi sbajok tzantzaj yil tz'ul tzaj Cristo. 2:23 Yi xmalk'ab ocsbil sey, ja xcon tentz tan ẍchajle'n na' mbnon jun ort, nin qui'c rmeril yi alchok tu' xconsan, ma na ntin yi wi'tz ajcaw. Cha'stzun te nternin colij yi Mesías tu Israel, yi na elepont yi xmalk'ab Ryos tane'n.