CA'P SAMUEL
Tx'olbil Xo'l Yi Liwre'j
Yi liwr tetz Ca'p Samuel na ẍchaj sketz yi mbi cu'n mbajij yi tele'n tiemp te yi nsken wit chiquim yi rey Saúl tu Jonatán. Ncha'tz na ẍchaj sketz yi xtxolbil yi tal Luwiy tan paj yi bis o'kl yi ban i' scye yi e' alma'a'tz. Nin na kil yi mbi cu'n ban i' yi toque'n cyen tetz chireyil yi e' aj Judá.
Ncha'tz na ẍchaj sketz yi balajil yi cawu'n yi mban Luwiy squibaj e' xonl Israel. Poro ncha'tz na ẍchaj sketz yi e'chk paltil i' tu e'chk til yi jal swutz Kataj Ryos.
Yi Weklil Yi Liwre'j
Yi bajx wekl (Cap. 1–4) na jilon te yi cawune'n Luwiy squibaj yi e' aj Judá.
Yi ca'p wekl (Cap. 5–24) na jilon te yi cawune'n Luwiy squibaj yi coblaj k'u'j xonl Israel.
a. (Cap. 5–10) yi mbi mbajij te yi toque'n i' tan cawu'n.
b. (Cap. 11:1–12:25) yi xtxolbil tetz David tu Betsabé.
c. (Cap. 12:26–20:26) yi e'chk il yi ul swutz Luwiy.
d. (Cap. 21–24) yi mbi mbajij tul yi e'chk wi'tzbil tiemp te yi na cawun tzaj i'.
1
Yi tpone'n stziblal twi' Luwiy yi nsken quim yi rey Saúl
I tzun bantz te yi nsken wi't quim Saúl, nin te yi nsken xcye' Luwiy scyuch' yi e' sanlar tan chixite'n cu'n yi e' amalecita, nintzun e' pakxij junt tir le tnum Siclag tetz cobox k'ej. Ma le toxi'n k'ej, nin tzun opon jun yaj yi nternin katza'lt yi be'ch tetz, nin chin puklajt nin xo'l wi' tan ẍchajle'n yi wi'nin na bisun. Yi jun yaja'tz cho'n tele'n ojkuj le ama'l kale ate' pont Saúl scyuch' yi e' sanlar. Nin yi topone'n swutz Luwiy nin tzun cu' mejloktz jalen yi cwe'n pon yi wi' wuxtx'otx', tan tak'le'n k'ej Luwiy.
—¿Yaj, na' ncẍsite't? chij Luwiy tetz.
—Yi in wetz ja ne'l tzaj colpuj le kacampament yi o' xonl Israel, chij yi yaja'tz.
—¡Poro altzaj swetz yi mbi'tz mbajij! Txol tzaj swetz, chij Luwiy.
—Yi xtxolbil i'tz, yi ja ke'l ojkuj ẍchiwutz kacontr le oyintzi', nin wi'nin alma' mban. Ej nin ja che'l cu'n rey Saúl swutz, tu Jonatán yi cy'ajl, chij yi yaja'tz.
—Poro ẍe'n na el atxum tetz yi ko ja wi't chiquim Saúl tu Jonatán, chij Luwiy tetz yi yaj.
—Yi mero puntil i'tz atin cunin wetz wi yi ju'wtz Gilboa, yi mbene'n wilol yi na xcon yi lans Saúl ta'n tetz xtx'amij. Nin txant tan cyopone'n yi e'chk care't tetz oyintzi' cwent yi e' filisteya'tz scyuch' yi e' yi xo'n cuntu' quitane'n tan stz'amle'n i'. Te yi jun tkuja'tz nin tzun xmayin tzaj i'-tz wutz coc, nin chinsaj chakoltz. Ja tzun nopontz te'j tan ẍch'eye'n klo'. Nintzun njak i' swetz yi na' scyetz in, nintzun wal tetz yi in jun amalecita. Talol tzuntz swetz: “Banaj pawor tan imbiyle'n cu'n na chin q'uixc'uj nin atin cu'nt, nin iẍnin itz'ine't,” stzun i' bantz swetz.
10 Ej nin tzun ncu' imbiyoltz, na tech cu'n tib yi qui't tz'itz'ij. Nin tzun me'l incy'al yi coron yi ate'n te'j wi' tu yi jun yubel yi at cu'n skul k'ab, tan wak'ol teru', ilu' jun c'oloj wajcawil,* chij yi amalecita'tz bantz tetz Luwiy.
11 Ej cwe'n tzun rit'ol Luwiy yi be'ch tetz tan paj bis o'kl. Ncha'tz e' ban yi e' yi xomche' te'j. 12 Wi'nin o'kl nin wi'nin chuna'n bajij yi quibital yi nsken wi't quim Saúl tu Jonatán yi cy'ajl. Nin yi nsken wi't che'l cu'n yi e' sanlar tetz Israel swutz, yi e' sanlar tetz Ryos. Wi'nin tzun chibisune'n nin muc' Luwiy we'j jalen yi toque'n akale'n te jun k'eja'tz tan paj yi mbi cu'n bajij te Saúl tu Jonatán. 13 Jakol tzun Luwiy tetz yi jun xicya'tz yi oponsan rason twi' i':
—Yi aẍatz ¿na' ncẍsite't? chij Luwiy.
—Yi in wetz in jun awer nak ẍchixo'lu', in jun amalecita, chij yi chakum.
14 —¡Nxac manimsaj awib tan biyle'n cu'n yi yaj yi bixba'nt tan Ryos tetz rey! chij Luwiy.
15 Saje'n tzun ẍchakol Luwiy jun scyeri e' yi ate' jak' ca'wl, nin tzun cawunintz tetz:
—¡Biy cu'n yi june'j! chij.
Nin tzun cu' biyol yi jun amalecita'tz. 16 Te yi jun tkuja'tz yi ntaxk quim, nin tal Luwiy tetz:
—Aẍte'n aj paj te yi cẍcupon biyij, na ja awal tan atzi' yi aẍte'n mbiyon cu'n yi kareyil, yi txa'ijt tan Ryos, chij Luwiy bantz.
Yi chuna'n tu yi o'kl yi bajij tan paj chiquime'n Saúl tu Jonatán
17 Ma Luwiy, nintzun tzaj bu'k jun bitz tetz talma' yi cya'n chuna'n ta'n, tan paj yi nsken chiquim Saúl tu Jonatán yi cy'ajl. 18 Nintzun cawun Luwiy tan toque'n chichusle'n yi e' aj Judá, tan ta'we'n yi jun bitza'tz yi cya'n chuna'n ta'n. Ej nin yi jun bitza'tz yi na bi'aj “Yi c'oxol flech”, cho'n tz'iba'n cyen tul yi liwr yi na bi'aj “Justo”.
19 “¡Cyakil yi o' xonl Israel, ja el kak'ej wi'wtz xo'l wutz! Wech na at e' yi chin cham nin e' tan oyintzi', poro ja che'l cu'n swutz.
20 Cya'l ben tan xtxole'n scyetz yi e' filistey le tnum Gat nin cya'l tz'oc tan xtxole'n tulak e'chk be' le tnum Ascalón, bantz quil chitzatzin yi e' xna'n filistey, bantz quil chitz'itpun tan tzatzin na yi e'a'tz, qui'c Ryos tetz cyalma'.
21 ”Qui'tk cu' jun tz'uje' a'bal wi'ak yi e'chk ju'wtza'tz cwent Gilboa, nin qui'tk cu' k'ab che'w tibaj, na yi jun ama'la'tz i'tz jun ama'l tetz quimichil. Na tul yi jun ama'la'tz ja baj chiyak'pul kacontr yi makbil chiflech yi e' yi chin cham nin tan oyintzi' Na tul yi jun ama'la'tz ja tz'ilin yi makbil flech Saúl, nin qui't na txekun tan paj yi yak'pe'n tetz.
22 ”Yi na chipakxtzaj Saúl tu Jonatán tul jun oyintzi', ilenin nojnak ẍch'el tu xepu'il chiwankil chicontr te chispar nin te'jak chiflech. Wech yi e' contra'tz, chin wi'tz aj biyonl nin e'.
23 Ja kapek' te Saúl, nin ja kapek' te Jonatán. Junit e' te yi itz'e't tzaj. Nin junit nin e' yi e' quime'n. Chin lajke'l nin nchoyintzin chi jun q'uil q'uitx. Nin at mas chichamil chi chichamil e' león.
24 ”Axwok jun c'oloj me'l Israel, ok'enwok te Saúl, na tan i', ja oc balaj be'ch itetz. Nin tan i' ja oc balaj xbu'k yi lino cu'n, yi oro cu'n yubel stzi'ak.
25 ¡Wech na chin cham nin e', poro ja chisotz tul oyintzi'! ¡Lastum, ja el cu'n Jonatán swutz, ja el cu'n swutz jalen wi'wtz!
26 ”¡Wi'nin na cẍjoyon swetz Jonatán! ¡Wi'nin nchimpek' tzawe'j, aẍ jun c'oloj witz'un! ¡Chumbalaj nin xtxaxl awalma' banak swe'j! Ilenin ja cxe'l cu'n te ayol. Na ba'n k'uke' kac'u'l te'j. Mas tcu'n ja k'uke' inc'u'l te ayol, swutz jun yol yi na suk jun xna'n tetz tchmil.
27 Lastum ja che'l cu'n swutz yi e' yi chin cham nin e'. Lastum na xitu'n cu'n nsaj e'chk chima'cl.”
* 1:10 1S 31:1-6; 1Cr 10:1-6. 1:18 “Justo” i'tz jun antiw liwr yi qui't na jal jalu', kale tz'iba'nt cyen yi mbi cu'n nchiban cyen yi e' yi chin cham nin, ẍchixo'l yi e' sanlar cwent Israel, chitane'n Josué, Luwiy, nin coboxt chixone'n.