11
Yi xubse'n Luwiy te yi xna'n Betsabé
Itzun bantz tul yi tiemp yi txant tan xe'te'n yi cresum, yi tiemp yi na che'l yi e' rey tan oyintzi' scyuch' yi e' cyetz sanlar, nintzun ben ẍchakol Luwiy yi Joab scyuch' yi e' mas wi'tz ajcaw scyetz yi e' sanlar tan chixite'n cu'n yi e' amonita. Cho'n tzun e' cwe'n solte'jil yi tnum tetz Rabá. Ma tetz Luwiy cho'n cyaje'n cyen le tnum Jerusalén.*
2-4 Itzun bantz le jun cwe'n k'ej yi nsken el watl Luwiy te yi ujle'n yi na ban, cho'n tzun na xon cu'ntz wi yi tetz ca'l yi bene'n xmayil jun xna'n yi chin yube'n nin i' yi na tzan tan jichi'n. Yi jun xna'na'tz na tzan tan banle'n tane'n yi cstumbr yi na bajij scye'j yi e' xna'n yi na icy' yi chitx'ajo'n scye'j. Bene'n tzun mantar tan Luwiy tan jakle'n yi na'j scyetz i' yi jun xna'na'tz. Itzun yi pakxe'n tzaj yi e' aj mantaril cyalol tzuntz tetz Luwiy yi bi' yi jun xna'na'tz. I'tz Betsabé, me'l Eliam, nin i' txkel Urías, jun scyeri yi e' aj Hit. Cawun tzun Luwiy tan tule'n yi jun xna'na'tz swutz i'. Ej nin yi tule'n, nintzun e' witbej quib tuch'. Kalena's tzun pakxe'n yi xna'na'tz xe tetz ca'l.
Toque'n quen tzun lac'puj jun ni' te xna'n nin ben mantar i'-tz te'j Luwiy tan talche'n yi nsken tekaj pwokil jun ni'. Nintzun ben ort ta'n tetz Joab tan ẍchakle'n tzaj Urías yi aj Hit. Ej nin ya'stzun tulej Joab. Yi tule'n Urías, nintzun ben swutz Luwiy. Jakol tzun Luwiy tetz i' yi ẍe'n tane'n stziblal Joab scyuch' yi e' mas sanlar, nin yi mbi na bajij tul yi oyintzi' yi na tzan. Yi tbital Luwiy yi xtxolbila'tz tetz i' cawune'n nintzun Luwiy tan bene'n i' xe tetz ca'l tan ujle'n.
Yi tele'n tzaj Urías swutz yi rey, nintzun ben mantar tan Luwiy tan tponse'n balaj cumir le ca'l Urías tetz jun oy. Ma tetz Urías qui nin aj i' xe yi tetz ca'l, ma na cho'n baje'n ak'bal tan i' ẍchixo'l yi e' sanlar yi ate' tan q'uicy'lomi'n swutz yi ca'l rey. 10 Itzun yi tbital yi rey Luwiy yi qui nin aj Urías xe yi tetz ca'l bene'n tzun jakol i' tetz:
—¿Urías, mbi tzuntz yi qui nin ncxa'k xe anajbil tan ujle'n mu'ẍ tal, na nim tkanil abe' tan awule'n tzone'j?
11 Stza'wel tzun i':
—Max c'u'lu' ta', poro yi caẍa' yi wi'nin xanil tuml yi e' sanlar cwent Israel tu Judá, cho'n ate' jak' scabte' tu' tan watl. Ncha'tz Joab scyuch' yi e' mas bajxomu', yi cho'n ate' jak ca'wlu, cho'n na chiwit xo'l wutz. ¿Na' tzun inil wetz tan xcone'n inca'l wa'n tan wa'a'n, nin tan uc'a'i'n nin tan kawitbej kib tu wuxkel? ¡Sak swutz Ryos yi quil tzimban yi jun ajtza'kla'tz!
12 Cawe'n tzun Luwiy tetz:
—Ba'n bin ẍcyaj tzone'j tetz jalu'. Ej nin ek swak'e' ama'l tzatz tan apakxe'n.
Cyaje'n cyen tzun Urías le tnum Jerusalén jalen le junt eklok. 13 Xtxocol tzun Luwiy, yi Urías tan wane'n nin tan uc'a'e'n tuch'. Toque'n tzun a' twi' Urías, na ya'stzun tajbil Luwiy. Yi toque'n akale'n nintzun ben Urías tan watl le chica'l yi e' sanlar. Qui nin xa'k i' tan watl xe yi tetz ca'l.
14 Ej nin yi junt eklok toque'n tzun Luwiy tan stz'ibe'n nin jun cart tetz Joab. Cho'n tzun bene'n tabnal te'j Urías tan tk'ol i' tetz Joab. 15 Tul yi jun carta'tz stz'iba'n yi ca'wl yi na tal: “Chakwoknin Urías kale atit yi ẍchamil yi oyintzi', colwok quen i' ẍchuc bantz slo'one'n nin tan quime'n.” 16 Cha'stzun te yi toque'n Joab tan oyintzi' solte'j yi tapijil tnum, cho'n tzun cawune'n tetz Urías tan bene'n swutz cu'n yi oyintzi' kale ate't yi e' contr yi chin cham nin e' tan oyintzi'. 17 Ej itzun yi cyele'n tzaj yi e' contra'tz yi ate' tan colche'n yi tnum tan oyintzi' scye'j yi e' sanlar yi cho'n ate' jak ca'wl Joab, wi'nin tzun e', e' quimtz tul yi jun oyintzi'a'tz nin ẍchixo'l yi e'a'tz yi e' quim, at Urías. 18 Bene'n tzun jun cart tan Joab tetz Luwiy tan talche'n tetz cyakil yi puntil yi ẍe'n cu'n ban yi oyintzi'. 19 Ncha'tz taltz tetz yi chakum yi tz'icy'an nin yi jun carta'tz: “Yil tzaj wi' ayol tetz yi rey tan talche'n cyakil yi mbajij, 20 qui cunin batz tz'ul colp wi' ske'j, nin sjake' tzaj tzatz, ‘¿Nxac tzun nchibentz nakajil cu'n yi tapijil yi tnum? ¿Qui pe' na el itxum tetz yi at rmeril chic'oxtzaj kacontr e'chk takle'n skibaj? 21 Na ya'stzun mbajij jalen yi tnum Tebes yi xcyewe'n jun xna'n tan biyle'n cu'n k'ajtzun Abimelec, yi cy'ajl Jerobaal. Na yi jun xna'na'tz yi at wi tapij nin saj c'oxol jun ca' tibaj tan biyle'n cu'n. ¿Nxac tzun chibene'n nakajil cu'n yi tapij?’ Kalena's tzun ba'n tzawalnin tetz: ‘Ncha'tz yi Urías yi aj Hit, ja quim. Nin i' jun scyeri yi e' ajcaw squibaj e' sanlaru'.’ ”
22 Bene'n tzun yi chakuma'tz, nin yi tpone'n nintzun taltz tetz Luwiy cyakil yi xtxolbil yi tal Joab tetz. Nin bintzi cunin saje'n tzun colp wi' Luwiy te Joab nin taltz tetz yi chakum:
—¿Nxac tzun nchibentz nakajil cu'n yi tapijil yi tnum? ¿Qui pe' na el itxum tetz yi at rmeril chic'oxtzaj kacontr e'chk takle'n skibaj? Na ya'stzun mbajij jalen yi tnum Tebes yi xcyewe'n jun xna'n tan biyle'n cu'n k'ajtzun Abimelec, yi cy'ajl Jerobaal. Na yi jun xna'na'tz yi at wi tapij ja saj c'oxol jun ca' tibaj tan biyle'n cu'n. ¿Nxac tzun chibene'n nakajil cu'n yi tapij?
23 Bene'n tzun tlol yi chakuma'tz tetz:
—Yi cyele'n tzaj yi e' kacontr tan oyintzi' skej wi ẍk'ajlaj, txant nin qui nchixcye' ske'j, poro nin jal mu'ẍ kachamil tan oyintzi', nin ja kaxcye' tan chipakxe'n junt tir te yi sawanil yi tnum. 24 Ya'stzun yi cyoque'n yi e' c'oxol flech yi ate'e'n wi tapij tan chilo'onse'n yi e' sanlaru', nin at cobox yi ja chiquim. Nin ẍchixo'l yi e'a's yi e' quim, at Urías yi aj Hit.
25 —Buen, alcyen bin tetz Joab, yi quil bisun tak'un yi mbi mbajij, na ya'stzun na bajij tul jun oyintzi'. Ntin alcyen tetz yi tajwe'n tan toque'n il i' tan jale'n mas yi chichamil tan cambaje'n yi tnum, jalen yil xit ta'n. Ma aẍ atz quiwsaj Joab.
26 Yi tbital Betsabé yi nsken quim yi tchmil juk tzun k'ej bantz tan bis o'kl te'j. 27 Ma yi ticy'e'n yi jun tiempa'tz tetz bis o'kl, cawune'n tzun Luwiy tan tzaje'n yi jun xna'na'tz xe yi tetz ca'l, nin oc tetz txkel, nin jale'n nin ban tal Betsabé. Poro yi Kataj Ryos qui nin tzatzin te yi tajtza'kl Luwiy.
* 11:1 1Cr 20:1.