20
Yi contri'n yi mban Seba tetz
At jun scyeri e' xonl Benjamín, yi na bi'aj Seba yi chin juntlen nin tajtza'kl. I' cy'ajl Bicri. Cho'n tzun at i' Gilgal te yi na tzan yi jun bano'n iba'tz ẍchixo'l yi e' xonl Judá scyuch' cyakil yi e' aj Israel. Nintzun xcon jun chun ta'n tan chimolche'n cyakil yi e' xonl Efraín, itzun taltz scyetz: “Qui'c ketz tu Luwiy jalu'. Na qui'ct kawutz quen te jun kaherens te'jx, na qui'c balajil yi cy'ajl Isaí-a'tz. Ba'n tcu'n kapakxij len xe'ak ketz ka'ama'l.”
Cyakil tzun yi e' xonl Israela'tz qui't e' pek' tu Luwiy, nin cho'n chixome'n te Seba, yi cy'ajl Bicri. Ma yi e' xonl Judá yi najlche' stzi a' Jordán jalen te Jerusalén, qui nin cyaj cyen quilol yi chireyil.
Yi pakxe'n Luwiy le tetz palacio Jerusalén, nintzun cawun tan chilamxe'n yi lajuj ca'p txkel i' tane'n xe jun ca'l. Ya'stzun yi e'a's yi e' cyaj cyen tan q'uicy'le'n yi palacio. Nin cyaj cyen q'uicy'lom yi jun ca'la'tz tan qui cyele'n ojk. Oc Luwiy tan chic'a'che'n nin tan chiq'uicy'le'n, poro qui nin witbej tib scyuch'. Ni'cu'n e' ban chi jun xma'lca'n jalen yi noje'n quen quimichil ẍchiwutz.
Itzun yi nsken mbnix yi e'chk takle'na'tz, nintzun cawun Luwiy tetz Amasa:
—Ma jalu' Amasa, chamwe' cu'n cyakil yi e' yaj aj Judá, nin yil tz'el ox k'ej na waj yil cxu'lwok tzone'j tzinwutz.
Bene'n tzun Amasa tan chichamle'n, poro icy' tib yi tajlal yi ox k'eja'tz yi ntal Luwiy tetz. Talol tzun Luwiy tetz Abisai:
—Xcyek Seba tan kapo'tze'n mas swutz yi mban Absalom. Cha'stzun te swak'e' yi ca'wl tzatz tan awoque'n tetz bajxom ẍchiwutz yi e' insanlar. Joyaj puntil tan stz'amle'n chan na qui cunin batz, stew tib tulak e'chk tnum yi at tapij solte'j, nin qui't kaxcye' tan stz'amle'n.
Cyakil yi e' sanlar e' el le tnum Jerusalén, yi e' yi ate' jak ca'wl Joab, scyuch' yi e' aj Creta, tu yi e' aj Gat, yi e' q'uicy'lom tetz yi rey, nin cyakil yi e' sanlar yi at chiẍc'atnakil tan oyintzi', nin e' bentz tan stz'amle'n Seba. Ej itzun yi cyopone'n nakajil yi jun chin c'ub yi at Gabaón, nintzun el tzaj Amasa tan chic'ulche'n. Ma tetz Joab, at cyen yi be'ch tetz, tetz oyintzi'. Nin xe c'u'l i' at jun cchilu' tul yi cu'lbilil. Itzun yi ntaxk chic'ul quib, nintzun el tx'akx yi cchilu'a'tz wuxtx'otx'. Je'n tzun tz'amol Joab junt tir. Te yi je'n stz'amol Joab yi xmatzi' Amasa tan stz'uble'n jalaj xak stzi' nin k'ajlan nin tetz:
—¿Ba'n pe' awutz witz'un?
10 Qui nin el xtxum Amasa tetz yi mbi xac yi cchilu' yi cy'a'n tan Joab. Ma tetz Joab, ja xcon yi cchilu' ta'n tan xuyle'n quen twankil nin saje'n katzol yi wutz c'u'l, nin el tzaj wokp cyakil yi lasu' jalen yi tpone'n wuxtx'otx'. Jalcu'n quime'n. Nk'e'tz tajwe'n tan wi'tze'n cu'n.
Ma Joab tu yi titz'un Abisai, nin e' xom nin tan stz'amle'n Seba, yi cy'ajl Bicri. 11 Cwe'n tzun txiclok jun sanlar cwent Joab xlaj yi wankil Amasa yi cho'n at nicy'al yi be' nin taltz:
—¡Cyakil yi e'u' yi na xon chiwi'u' te Joab nin te Luwiy, ba'n chixomninu' te Joab!
12 Ma yi Amasa ẍchuc na tol tib tul yi ẍch'el nicy'al be' tan paj quimichil. Ma yi tilol yi jun sanlara'tz yi txiclij xlaj, yi cyakil yi e' sanlar na chixcye' cu'n tan xmaye'n Amasa, nin octz tan telse'n yi wankil Amasa nicy'al be' nin opontz ta'n stzi' be' nin je' tk'ol jun xbu'k tibaj tan tewe'n cu'n, na nin til i' yi wi'nin na chixcye' cu'n sanlar tan xmaye'n yi wankil Amasa. 13 Yi mbnixe'n yi xtxolbila'se'j cyakil tzun e' sanlar e' xom nintz te Joab tan stz'amle'n Seba.
14 Ma Seba cho'n tzun ticy'e'n lakak jujun k'u'j yi e' aj Israel jalen yi tpone'n je'n tzi'n le tnum Abel-bet-maaca. Ej nin cyakil yi e' xonl Bicri e' cham quib te'j le jun tnuma'tz. 15 Ma yi cyopone'n cyakil yi e' sanlar yi xomche' te Joab kale atit yi jun tnuma'tz, nin e' octz tan wekle'n c'ub tan chije'n pone'n wutz tkan yi tapij. Ncha'tz e' octz tan kople'n xe' yi tapij bantz saje'n klo' wo'c. 16 Ẍch'ine'n tzaj tzun jun xna'n yi chin list nin, yi cho' at tib yi tapij:
—Quibit tzaju', chibne'u' jun pawor swetz: Cyale'u' tetz Joab yi na waj chinjilon tetz.
17 Yi tpone'n Joab nakajil yi tapij, nintzun saj jakol yi xna'n tetz:
—¿Itzun ilu'a'tz ta' Joab?
—Ina'tz in Joab.
—Bne'u' pawor tan tbite'n cobox inyol ta'.
—List in tan tbite'n ayol.
18 —Sajle'n nin tu nintz na a'lchij “Ko at jun takle'n yi qui na el atxum tetz ban cẍben le tnum Abel tan jakle'n awajtza'kl”, nin ya'tz nin na cyulejtz, na chixcye' tan banle'n tane'n. 19 I bin jalu' yi o' ketz o' xonl Israel, nin o' c'ulutxum jak ca'wl kareyil. Ej nin at wi'nin k'ej katnumil ẍchiwutz wunak. Nxac tzun na tzanu' tan joyle'n puntil tan kaxite'n cu'n, na yi katnumil, cho'n at cwent Ryos.
20 —Quil tzatxum yi juna'tz, na nk'era'tz wajbil tan xite'n cu'n yi tnum. 21 Na nk'era'tz puntilil na yi ketz kajbil i'tz tan stz'amle'n jun yaj yi na bi'aj Seba, jun xonl Efraín. Na ja oc tan contri'n te yi rey Luwiy. Ak'wok tzaj sketz, nin list ato't tan cyaje'n cyen kilol yi atanum.
—Ba'n bin ta', list ato't tan c'oxle'n nin yi wi' teru'.
22 Jalucunin bene'n yi xna'n tan tocse'n chic'u'l cyakil wunak yi najlche' le jun tnuma'tz. Nin e' octz tan tamle'n len yi wi' Seba, nin ben chijo'liltz tetz Joab. Cawune'n tzun Joab tan tocse'n yi chun, yi na ẍchaj yi ja tane' yi oyintzi' nin yi tajwe'n tan chipakxe'n cyakil yi e' sanlar lakak chi'ama'l. Ma tetz Joab, ja pakxij jalen Jerusalén tan yol tetz Luwiy.
Yi chibi' yi e' bajxom tetz sanlar yi ate' cwent Luwiy
23 Cyaje'n cyen tzun Joab tetz wi'tz bajxom scyetz cyakil e' sanlar yi ate' cwent Israel. Ma tetz Benaía, yi cy'ajl Joiada, i' cyajcawil yi e' aj Creta scyuch' yi e' aj Gat. 24 Ma tetz Adoram, i' ajcaw ban cyen te cyakil e'chk ak'un yi tajwe'n tan bnixe'n tul yi tnum. Ma tetz Josafat, yi cy'ajl Ahilud, i' tajtz'ib yi rey ban. 25 Ma tetz Seva, i' yi ajtz'ib te cyakil yi e'chk xtxolbil yi mbajij. Ma tetz Sadoc tu Abiatar ya'stzun yi e' wi'tz pale'. 26 Ma tetz Ira, yi aj Jair, i' yi pale'il yi rey Luwiy.