23
E'chk wi'tzbil yol yi talnak Luwiy
Yi e'chk yole'j, i'tz yi e'chk wi'tzbil yol yi talnak Luwiy:
“I ina'tz in Luwiy, yi cy'ajl Isaí.
I ina'tz yi yaj yi ja tak' Ryos k'ej.
I ina'tz yi rey yi ja je' xtxa'ol yi Ryosil k'ajtzun kamam Jacow.
I ina'tz yi jun aj bitz cwent Israel yi chin ok'bil nin na bitzin.
Nin je na wale'j:
Yi espíritu tetz Kataj na xcon intzi' ta'n.
Na na xcon intzi' tan talche'n yi tetz tajbil.
Yi ketz kaRyosil ja wi't jilon,
yi q'uicy'lom ketz ja tal swetz:
‘Alchok yi tz'aknak cu'n yi na oc tan pujle'n xtisya',
nin yi na cyek ẍchi' yi in, yi na chicawun,
cho'n tzuntz tane'n chibalajil chi na je ul k'ej.
Cho'n cu'n quitane'n chi yi tkan k'ej, yi na je ul
tul jun k'ej yi qui'c sbak' at.
Na na xcye' tan txa'xaxe'n yi ch'im ta'n, yi sken wi't ac' tan a'bal,’ stzun Ryos.
Ya'stzun mimban wetz tan cawu'n.
Cha'stzun te stk'e' chibanl yi e' inxonl.
Na ja suk Ryos yi tetz yol nin ja bixe' ta'n tetz ben k'ej ben sak,
nin ya's tzun sbne'.
Na i' na ak'on ama'l swetz tan intx'acone'n.
Nin list i' tan banle'n tane'n cyakil yi wajbil.
Ma cyakil yi e' mal nak,
chelepon jo'li'n chi na el jo'li'n yi tx'i'x
tk'ak', yi cya'l jun na tz'amon.
Xconk e'chk ma'cl cya'n tan jo'le'n tk'ak',
tan cyele'n cu'n swutz.”
Chibi' yi e' balaj sanlar Luwiy
Je chibi' yi e' sanlar yi ate' jak ca'wl Luwiy yi chin cham nin e': Joseb-basebet, yi cy'ajl Hacmoni. I' yi bajxom squibaj yi cobt sanlar yi chin cham nin e'. Na ja xcye' i' tan chibiyle'n cu'n waxak cient sanlar tul jun ntzi' k'ej tan yi tetz lans. Yi ca'p sanlar yi chin cham nin i'tz Eleazar, yi cy'ajl Dodo yi ahohita. A'tij i' te Luwiy te yi cya'te'n le ama'l Pasdamim. Poro yi cyoque'n yi e' filistey tan oyintzi' klo' scye'j, nintzun el ojk yi e' xonl Israela'tz tan xo'w. 10 Poro yi Eleazara'tz qui nin el ojk nin oc tan oyintzi' nin tan chibiyle'n cu'n yi e' filisteya'tz jalen yi c'ubc'axe'n yi k'ab tan yi k'e'xe'n te yi tetz spar. Te yi jun k'eja'tz e' tx'acon scye'j yi e' filistey tan porer Kataj. Itzun yi quilol yi e' mas sanlar yi mbi ban Eleazar nintzun e' xom nin wutz chicoc yi e' aj filisteya'tz tan majle'n len yi e'chk takle'n yi nsken cyetzaj tul yi oyintzi'a'tz.
11 Yi toxe'n sanlar yi chin cham nin, i'tz Sama, yi cy'ajl Age yi aj Ara. Na yi cwe'n chichamol quib yi e' filistey le ama'l Lehi, kale atit jalaj ama'l yi awij jun jilwutz txicun swutz, nintzun e' el ojk yi e' sanlar cwent Israel ẍchiwutz. 12 Poro yi Sama-a'tz qui nin el ojk ma na ja xcye' cu'n nicy'al yi jalaj tx'otx'a'tz tan colche'n yi ujul ẍchik'ab yi e' filistey. Nin xcye' i' tan chibiyle'n cu'n. Te yi jun k'eja'tz ẍchaj Ryos yi tetz porer.
13 Ej nin at tzun jun tir te yi tiemp tetz cosech, yi at ox wi'tz sanlar cwent Luwiy yi chin cham nin e', yi e' cu tzaj tan cyopone'n kale atit Luwiy le picy yi na bi'aj Adulam. Ej nin te yi jun tiempa'tz cho'n at chicampament yi e' sanlar filistey le joco'j yi na bi'aj Refaim. 14 Ma tetz Luwiy cho' at le picy yi na bi'aj Adulam. Nin te yi tiempa'tz at jun k'u'j sanlar filistey, yi ate' tan q'uicy'lomi'n le tnum Belén. 15 Saje'n tzun jun chin saktzi' te Luwiy nintzun taltz: “¡Atu'lk jun tan tak'le'n mu'ẍ wuc'a' te yi a' yi na jetzaj tul julil a' yi at swutz cu'n yi sawanil Belén!”
16 Itzun yi ox wi'tz sanlara'tz yi chin cham nin e', nintzun e' quicy'e'ntz tul chicampament yi e' filistey tan cyopone'n kale atit yi julil a'a'tz yi at swutz yi sawanil Belén. Nintzun jetzaj mu'ẍ a' nin ben quicy'altz tetz Luwiy. Poro qui nin uc'a' Luwiy te'j, ma na nin el kojol yi a'a'tz wuxtx'otx' tetz jun oy tetz Ryos. 17 Itzun taltz: “Kataj, qui'c rmeril tan je'n inc'ajal yi a'-e'j, na ni'cu'n chi ik yi chiẍch'el yi ox insanlare'j, yi ja cyak' quib tk'ab quimichil tan ticy'le'n tzaj.” Qui nin tzun je' tc'ajal yi a'-a's. Ya'stzun e' ban yi ox sanlara'tz yi chin cham nin e'.
18 Ma yi Abisai, yi titz'un Joab, nin yi tal wutzile'n na' Sarvia, i' yi wi'tz bajxom scye'j yi junaklaj sanlara'tz, yi chin cham nin e'. At jun tir yi nin xcye' i' tan chibiyle'n ox cient contr tan yi tetz lans. Tan yi xtxolbila's wi'nin tzun k'ej jal ẍchiwutz yi junklaj sanlara'tz yi chin cham nin e'. 19 Jal mas k'ej ẍchiwutz cyakil yi e' mas. Cha'stzun te cyaje'n cyen i' tetz chibajxom. Poro qui nin jepon k'ej i' chi ban chik'ej yi ox wi'tz sanlara'tz.
20 Ma Benaía, yi cy'ajl Joiada, yi aj Cabseel, i' jun yaj yi chin cham nin, yi wi'nin takle'n mbnix ta'n. Xcye' i' tan chiquimse'n cu'n cob cy'ajl Ariel, yi aj Moab. Ej nin at jun k'ej yi na tzan cu'n jun chin c'ub a'bal yi cho'n cwe'n i' tul jun chin jul tan biyle'n cu'n jun león. 21 Ncha'tz xcye' i' tan biyle'n cu'n jun aj Egipto, yi nim wutz tkan, yi cy'a'n jun chin lans ta'n tan oyintzi'. Ma tetz Benaía i tu' tetz xtx'amij xcon tan oyintzi'. Poro xcye' i' tan majle'n len yi jun lansa'tz tk'ab yi yaja'tz. Nin ite'n nin tetz lansa'tz xcon tan Benaía tan biyle'n cu'n. 22 Tan yi jun xtxolbila'se'j ak'lij mas k'ej i' ẍchiwutz yi junaklaj sanlara'tz yi chin cham nin e', 23 poro qui nin jepon te'j yi k'ej yi ak'lij scyetz yi oxt wi'tz sanlar yi chin cham nin e'. Tan tu' yi ẍchamil i' yi nẍchaj, nintzun oc i'-tz tetz chibajxom yi e' sanlar q'uicy'lom tetz Luwiy.
24 Je chibi' yi e' sanlara'tz yi chin cham nin e': Asael, titz'un Joab; Elhanán cy'ajl Dodo yi aj Belén; 25 Sama yi aj Harod; Elica, yi ncha'tz aj Harod; 26 Hekes, yi aj Paltit; Ira cy'ajl Iques, yi aj Tecoa; 27 Abiezer, yi aj Anatot; Mebunai, yi aj Husa; 28 Salmón, yi ahohita; Maharai, yi aj Netofa; 29 Heleb yi cy'ajl Baana, yi aj Netofa; Itai cy'ajl Ribai yi aj Gabaa, cwent yi ama'l tetz Benjamín; 30 Benaía yi aj Piratón; Hidai, yi cho'n najlij tzi' yi tal a' yi na bi'aj Gaas; 31 Abi-albón, yi aj Arba; Azmavet, yi aj Barhurim; 32 Eliaba, yi aj Saalbón; Jonatán, jun scyeri e' xonl Jasén; 33 Sama, yi aj Arar; Ahíam cy'ajl Sarar, yi ncha'tz i' aj Arar; 34 Elifelet, yi cy'ajl Ahasbai, jun xonl Maaca; Eliam, cy'ajl Ahitofel, yi aj Gilo; 35 Hezrai, yi aj Carmel; Paarai, yi aj Arb; 36 Igal, cy'ajl Natán yi aj Soba; Bani, yi aj Gad; 37 Selec, yi aj Amón; Naharai, yi aj Berot, yi ekum makbil flech tetz Joab, yi tal na' Sarvia; 38 Ira, yi aj Jatir; Gareb yi ncha'tz i' aj Jatir; 39 tu Urías yi hitita. Yi tajlal cyakil yi e' yaja'tz i'tz junaklaj tu juk chixone'n.