14
Paul Barnabas-atherr tawen Iconium-warl alheyel
Ikwer-penh Iconium-itwek Paul Barnabas-atherr Akngey-kenh angka ikwer-rnem ilek Jew-rnem-kenh tyaty-itwek. Renh-atherr awek-penh, Jew-rnem-then Greek angkeyelarl-rnem-then Jesus renh tnakek arrpemarl. Jew ingwer-rnemel Jesus renh tnakey-angenh arrangkw. Ikwer-atherrety arlkarirrek arrpemarl. Rernem irrwernek. Alethang ingwer-rnem ahelirrek-anem. Paul Barnabas-atherr Iconium tawen-el anenh-antey, ratherr Akngey-kenh angkek arnkatyel akalty-anthek, Ratherr ilek, “Ingkartel ingkerrenh arntarnt-areyel.” Ingkartel renh-atherr rlterrkilek, ratherr ilek-ilek mpwarek, arntety-rnem mwerrilek. Alakenh-anyem Ingkartel Paul atherrek anayntilek, ratherr arraty innga akalty-anthek. Iconium tawen-areny-rnem ywarn iterrek. Ingwer-rnem Jew-rnemek inkwerelhek. Ingwer-rnem ikwer-atherr inkwerelhek.
Ikwer-penh Jew-weny-rnem-then Jew-rnem-then Atyetyart ilkwernem-then angkerrenh, Paul-atherr Barnabas-atherr apwertel wetyek. Ratherrarl angka awek-penh, ratherr aterel-anem anterrek apmer Lycaonia-warl. Lystra tawen-itwek Derbe tawen-itwek-anem intem-antey-anem aney-alpek. Ratherr ingwer-rnem-anem Jesus-kenh angka mwerr akalty-anthek.
Paul Barnabas-atherr Lystra-el, Derbe-el
Lystra tawen ikwer-itwek artwa thapel anyent anenh. Alakenh-antey ra ilkwerrek, ingkel alhey-angenh. Ranem Paul awek rarl ingwer-rnem akalty-antherl-apenh. Artwa renh aremel Paul ra iterl-arek rarl Jesus renh tnakenh, renh irrpelthel mwerriletyek. 10 Paul-el artwa renh ilek, “Ingka atherrel, rtnerl-alha.” Kel ra alpek-anem.
11 Ingwer-rnem angkerrenh, altyerr ingwer-rnem irrwerl-they apetyenty-arrpantey ikwer-rnem-warl, Zeus, Hermes-atherr. 12 Apalel rernem Barnabas renh itnewek Zeus, Paul-arl rernem itnewek Hermes. Rernem ingwer-rnem angkerrenh, Hermes, Zeus-kenh angkakertarl anenh. 13 Zeus-kenh tyaty ilkwa tawen-they aketh-ampenyel artelhekarl arrer-antey. Atyetyart tyaty-areny ilkelhenh Paul-ek-atherr Barnabas-ek-atherr inkwerelhetyek, tyenkerr-anem renh-atherr anthetyek. Pwelek-rnem-then alperr-rnem-then akngek ikwer-atherr-warl.
14 Paul-atherrel angka awek-penh, ratherr ahelirrek, arnkwa arlpenty-anem ilterrek. Akngerr ampep-warl ratherr arlkemel anterrek, 15-16 “Artwernemay, aylernanth ahern-areny arrpemarl, arrekantherr-apeny. Aylernanth angka mwerr arrekantherr ilerl-apeyel. Irrtywerrey-angker altyerr ahern nhareny ipmay! Akngey iteth-warl angkepirrenhey-alpenherr-arey! Akngey ikwer-warl, rarl alker-then ahern-then kwaty alay-then arrpmernekarl, thip-rnem-then irrpeng kwaty-areny-rnem-then ingkerrenh-antey. Ingkerrenh anenh apatemel awank-akerr, Akngey iterl-arey-angenh. Aleyan Akngey ilkelheyel, ingkerrenh ikwer-warl angkepirretyek, altyerr irrtywerrey-angker apmwekety ipmelhetyek, renhant anyent iterl-aretyek. 17 Akngey innga ikwer-rnem anayntelhilek, rarl innga aneyel, ikwer-rnem inkwerelhemel kwaty aparew renh-rnem amern ingwerek-ingwer-then anthek. Alakenhaym ra ingkerrenh wantek, irrkngerney anthemel.” Alakenh ratherr renh-rnem ilek.
18 Innganem ratherr renh-rnem arternpilemel ilek.
19 Jew-rnem Antioch tawen-they Iconium tawen-warl apetyek. Rernem-anem Iconium tawen-areny-rnem ilanthek, Paul renh apwertel wemel ipmek atwetyek. Apwertel wek rernem. Rernem ikwer iterrek renh ipmek wentyek-athen. Tawen-they aketh-ampeny-warl-anem iytarr-akngemel iwerl-alpek. 20 Kwertengerl ikwerenh-rnem ikwer-warl apetyek. Paul ra akemirrey-ayntek. Paul ikwer-rnem-angkwarr tawen-warl alpek arrpemarl. Ingwepenh-anem Barnabas-atherr Paul-atherr Derbe tawen-warl alpek. 21 Tawen ikwer-itwek-anem ratherr ingwer-rnem Jesus-kenh angka akalty-anthek, Jesus renh tnakemel. Derbe tawen ikwer-they Lystra tawen-warl alpek. Ikwer-penhan Iconium tawen-warl-anem Antioch tawen-warl alhek.
Paul Barnabas-atherr Antioch-warl alpeyel
22 Ratherr-anem kwertengerl-rnem rlterrkilek, renh-rnem ilek rernem Jesus renh tnaketyek aleth-antey. Ratherr renh-rnem ilek, “Aray, anwantherr artewentyel irrwampeyenh, Akngey-kenh ingkerrenh aneyel.” 23 Paul Barnabas ratherr artwernem anyentarl-anyentarl arrerneynek, rernem tyaty-areny ingkerrenh arntarnt-aretyek. Ratherr amern arlkwey-angenh, Akngey renh ayernek, ra artwa arntarnt-arey-angker renh-rnem aleth-antey atnyenetyek.
24 Paul Barnabas ratherr apmer Pisidia-angkwarr alhek. Pamphylia-warl apetyek. 25 Perga tawen-areny-rnem Akngey-kenh angka akalty-anthek. Ikwer-penhan ratherr Attalia tawen-angkwarr-anem anper-alhek. 26 Attalia ikwer-itwek rtnwewarl nganerl-alhemel, ratherr Antioch tawen-warl alpek. Antioch-arenyel-rnem Akngey renh ayernek, ra renh-atherr arntarnt-aretyek. Antioch-arenyel-rnem renh-atherr thwenek, angka mwerr-angker ilerl-apayntetyek ingwer-rnemek, rernemarl akwerrp anenh. Ratherr akwerrp ingwer-rnemek angka Akngey-kenh ilerl-apayntetyek. Ratherr kel warrk ikwer-atherrenh ywerrelhilek.
27 Antioch-itwek ratherr Jesus-arl apenteyel-rnem anyentilek. Ratherr-anem Ingkart-areny-rnem ilek, “Aylanth Akngey-kenh angka Jew-weny-rnem akalty-anthenh, Akngeyel renh-rnem rlterrkiletyek, rernem Jesus renh tnaketyek.” 28 Ratherr-anem kwertengerl-rnem-itwek aleth-antey aney-alpek.