16
Paul yangkelheyel Timothy ikwer, ikwer-angkwarr alhetyek
Paul Derbe tawen-warl alhek. Ikwer-penhan Lystra tawen-warl-anem anperl-alhek. Tawen ikwerel artwa Timothy anenh arrwekel. Ra Jesus-kenh kwertengerl anenh. Timothy-kenh amikw Jew arrpemarl anenh, ra Jesus-arl apenteyel arrpemarl. Aynikwarl ikwerenh Greece-arenyarl anenh. Jesus-arl apenteyel Lystra-areny-rnem-then Iconium-areny-rnem-then rernem ingkerrenhel Timothy tnakek, Timothy-ek inkwerelhek. Paul ilkelhenh Timothy ikwer-angkwarr alhetyek. Jew ingkerrenh akalty anenh aynikw ikwerenh Greece-areny anenh. Alakenhaym-they Paul-el Timothy renh artwa mpwarek artwa Jew-rnem ahelirrekerr.
Rernem tawen arrpanenh-angkwarr alhek. Rernem Jesus-arl apenteyel-rnem Akngey-kenh angka ilerl-apenh Jerusalem-areny angkakert-rnem-then tyaty-areny atyetyart-rnem-then arrwekelarl anthek, rernem arraty-angkwarr apenterl-ayntetyek Jesus-arl apenteyel-rnem akalty innganem irrek, ingwer-rnem Akngey-warl angkepirrek. Alakenh-anyem ingwer-rnem tyaty-areny-rnem-warl antelhek-anem Akngeyel ingwer-rnem anyentilek tyaty-areny-rnem-warl.
Paul-el altyerr areyel, artwa apmer Macedonia-arenyarl ikwer yangkelheyel
Itnweng Rlwart arrkngert angkek Paul ikwer-rnem, apmer Asia-itwek Akngey-kenh angka akalty-anthekerr. Alakenh-anyem rernem Phrygia-itwek ingwer-rnem akalty-anthey-alpek apmer Galatia-itwek-then. Apmer Mysia-arl arey-alhek-penh, rernem ilkelhek apmer Bithynia-warl alhetyek. Jesus-kenh Itnweng arrkngert angkek ikwer-rnem. Rernem Mysia-angkwarr anper-alhek Troas tawen-warl.
Apmer ikwer-itwek Paul-el altyerr arek ingwel. Ra artwa Macedonia-areny arek, ikwer yangkelhekarl, “Macedonia-warl apetyay anwekantherr-warl, anwenhantherr akalty-anthetyek.” 10 Ingwepenh-antey anwantherr rtnwek nthwey-ayntek apmer Macedonia ikwer-warl artarnpenhetyek kwaty-angkwarr. “Anwantherr iterl-arek Akngey anwekantherr yangkelhek, Macedonia-areny-rnem akalty-anthetyek.”
Lydia-el Jesus renh tnakeyel
11 Troas-itwek anwernantherr rtnwewarl nganek. Anwernantherr Samothrace ikwer-warl artarnpenhek. Ikwer-penhan arlta ingwerelan Neapolis ikwer-warl-anem. 12 Tawen ikwer-they anwernantherr ingkel-anem alhek apmer Philippi-warl. Philippi ra tawen ilkwa anenh apmer Macedonia-itwek. Tawen ikwer-itwek Rome-areny akngerr anenh. Tawen ikwer-itwek anwernantherr arlta irrpety-inger anenh.
13 Arlta Saturday ikwerel anwernantherr tawen ikwer-they anperl-alhek, lher kwaty-akert-warl. Anwernantherr iterl-arek kwaty-angkwarr lher ikwer-itwek Jew-rnemarl akarrirrenh Akngey-warl angkayntetyek. Apmer-itwek anwernantherr aney-alhek. Anwernantherr-anem arelh akngerr-itwek angkerrenh. 14 Arelh anyent rarl Paul awenh, itnan Lydia. Thyatira tawen-arenyarlap ran. Ra arnkwa mwerr-angker rnter-rnter payemelenh ingwer-rnem-warl tharlemilenh. Lydia ra Akngey-angkwarr apentenh. Ingkartel iylpa ikwer altywerilek, ra Paul arraty awetyek, Akngey-anem tnakemel. 15 Paul-el-anem renh baptise-emelek, ikwerenh-rnem-then. Ikwer-penhan Lydia-el anwernenhantherr ikngwerl-alhek, “Arrantherr iterl-areyel, athan Ingkart innga tnakeyelarl. Kel apetyenherr-arey, apmer atyenhel anetyek.” Anwernantherr kel ikwer inkwerelhek, apmer ikwerenhel-anem anenh.
Paul Silas-atherr Philippi tyayl-itwek
16 Arlta ingwerel anwernantherr apmer irrkaty ikwer-warl-antey alhek, Jew-rnemarl tyatyek akarrirrenh-warl, Akngey-warl angkayntetyek. Kwey aleyak warrkenhel anwernenhantherr arek. Ra arrenty-akert anenh. Arrenty-kenh rlterrk-akertel ra arrwekel-antey ilenh nthakenharl irreyenh, ngangker-apeny. Kwey warrkenhel renh-rnem ilenh. Ingwerel-rnem renh man anthek, angkan ra tyakarl arrwekel-antey ilenh, nthakenh irreyenh. Alakenh-anyem atyetyart ikwerenh-rnemel man akngerr mpwarenh ikwer-they. 17 Kwey ranem anwernenhantherr apentek arlkemel, “Artwa akngerr nhenh-rneman Akngey inngekenh angkakert-rnemarl. Rernem arrenhantherr kel arraty innga ilem, arrantherrarl Jesus renh tnakenty, Akngeyel arrenhantherr itethilemarl.”
18 Kwey ra anwernenhantherr aleth-antey apentenh. Angka anyent ikwerel arlkerl-apenh. Ra Paul renh arwengkilek. Paul ranem rtnek arelh renh aremel, Paul-el arrenty renh ilek. “Jesus-kenh rlterrk-akertel atha ngenh ilem, kwey aleyak ikwer-they tyerrelha!” Arrenty ranem kwey ikwer-they kel tyerrelhek. 19 Atyetyart-rnem ahelirrek ikwer-atherrety, man kwey ra mpwarey-angenh-anem anenh-kety. Rernem Paul Silas-atherr anterrkwek tawen-warl akngek, court-el angketyek. 20 Ikwer-penh rernem renh-atherr atyetyart-rnem-itwek ayntarrp-ilek, “Artwa nhenh-atherr Jew-atherr aneyel. Ratherr-antey arrpemarl. Tawen nhareny-rnem ingkerrenh arwengkileyel. 21 Ratherr anwenhantherr ilem anwantherr Jew-kenh-angkwarr apentetyek. Rome-areny-rnem anwantherr alakenh apentey-angenharl.”
22 Artwa akngerr akarrirrek Paul renh-atherr ayntarrp-iletyek. Atyetyart court-areny rernem ahelengkw-rnem ilanthek Paul-atherr Silas-atherr arnkwa lheletyek, whip-el atwetyek. 23 Rernem renh-atherr artewentyel atwekarl-penh, rernem renh-atherr tyayl-warl-anem akwernek. Rernem tyayl-areny artwamp ilanthek, renh-atherr mwantyel arerl-ayntetyek. 24 Alakenh-anyem tyayl-areny artwampel-rnem renh-atherr tyayl kwen inngewarl akwernek, arlaw atherr-anem tyeynel arertnek.
25 Ingwa ampepel Paul-atherr Silas-atherr Akngey-warl angkek Akngey tnakemel aylelhemel. Tyayl-areny ingwerel-anem renh-atherr awek arrpemarl. 26 Ahern ranem artewenty innga akngelhekarlel, tyayl renh akngenhelhilek arrpemarl. Tyayl arriw ingkerrenh altywerirrek, tyeyn lhelhek ingkerrenh-they.
27 Tyayl-areny atyetyart artwamp ranem atyekirrek, ranem arek tyayl arriw altywerirrekarl. Ra iterrek tyayl-areny-rnem ingkerrenh anterrenty-arrpantey. Alakenh-anyem ra nayp arlpenty inek, ipmek atwelhetyek antwerrel. 28 Paul-anem ikwer arlkek, “Ipmek atwelhey-angenh, anwantherr ingkerrenh nhel aneyel-antey, tyerrelhey-angenh!”
29 Tyayl-areny atyetyart ranem lyenentyek yangkelhek arlkemel, ra anaynt aretyek. Ranem tyayl ikwer-warl aylpek. Ra aterirrek innga, Paul-atherr-kety, Silas-atherr-kety. Ampwethel arrernelhek kwenirremel. 30 Akemirremel ra renh-atherr aketh-warl atnwenhek. Ra renh-atherr ayernek, “Artwamp atherray! Nthakenh athan ilem, ayenh Akngeyel itethiletyekan?”
31 Ratherr-anem ilek, “Ingkart Jesus tnakay! Ikwer-penhan Akngeyel ngenh itethileyenh ngkwenh-rnem-then warrkenh ngkwenh-rnem-then ingkerrenh-antey.”
32 Tyayl-areny artwamp ra Paul Silas-atherr atnwenhek warl ikwerenh-warl. Ikwer-penhan Paul Silas ratherr renh Akngey-kenh angka akalty-anthek warl-areny ingwer-rnem-then ingkerrenh-antey, 33 Tyayl-areny artwamp ra tywen renh-atherr anterel apernek, mwerriletyek. Ikwer-penhan Paul-atherrel renh baptise-emelek, ikwerenh-rnem-then warrkenh-rnem-then ingkerrenh-antey. 34 Ikwer-penhan tyayl-areny artwamp ra renh-atherr apmer ikwerenh-warl atnwenheynek, renh-atherr amern anthetyek. Tyayl-areny artwamp inkwerelhek ikwerenh-rnem-then ingkerrenh-antey Akngey tnakemel.
35 Kel ingwepenh-antey Atyetyart court-areny rernem iltyemwerney-rnem thwenek angkakert angka tyayl-areny atyetyart ikwer-warl. “Artwa renh-atherr kel tyarlewetyek!”
36 Tyayl-areny atyetyart ranem Paul renh ilek, “Atyetyart court-arenyel angka thwenek, mpwelenhanth tyarlewetyek. Mpwelanth-anem arternp alpenherr-atherr aterirrey-angenh.”
37 Paul-el angkakert-rnem thwenek, “Rernem aylenhanth arrwekel court-emiley-angenh-antey. Aylanth arlarl, Rome-areny arrpemarl. Rernem aylenhanth whip-el atwek akngerr-itwek, tyayl-warl akwernemel. Lyert-anem rernem arrkernelheyel aylernanthenh anyelkel tyarlewetyek. Arrangkw-kety alha! Rernemarrp apetyey tyayl-they aylernanthenh tyarlewetyek.”
38 Iltyemwerney angkakert-rnem alpek angka court-areny-rnem iley-alpek. Atyetyart court-arenyel awek Paul Silas-atherr Rome-areny arrpemarl anenh, rernem aterirrek. 39 Tyayl-warl alhemel rernem renh-atherr arternpilek, renh-atherr tyayl-they tyerrek. Ikwer-penhan rernem renh-atherr ilek, apmer ingwer-warl-anem alhetyek. 40 Tyayl-they tyerrelhemel Paul Silas-atherr Lydia-kenh apmer-warl alhek. Jesus-arl apentenh akngerr apmer ikwerel anenh arrpemarl. Ratherr ikwer-rnem Akngey-kenh angka ilek warl ikwer-itwek, renh-rnem rlterrkilemel. Ikwer-penhan ratherr kel alpekant-anem.