22
“Artwamp atyenh-rnemay! Atyeng-tangkwel awelhenherr-arey, ayeng ilelhetyek!” Akngerr rernem akater ikwer awelhek. Paul-anem ikwer-rnem ilelhek Hebrew-kenh angkel, “Ayengan artwa Jew-arl. Ayeng ampa akely ilkwerrek. Tarsus tawen-itwek, apmer Cilicia-itwek. Ikwer-penhan ayeng Jerusalem-itwek ilkwerrek. Alerl-antey ayeng Gamaliel-angkwarr akaltyirrek. Ra ayenh ikwerenh-angkwarr ingkerrenh arraty innga akalty-anthek, ayeng Akngey-kenh-angkwarr arraty awelhek, arrantherr Akngeyek awelheyel-apeny. Athanem ingwer-rnem ipmek atwek, rernemarl Jesus apentenh, ingwer-rnem atha tyayl-warlarl akwernek. Atyetyart ra akalty anenh, Sanhedrin Council-rnem-then, rernemarl pip anthek, Jew-rnemek, Damascus-el. Ayeng-anem Damascus-warl alhek, Ingkart-areny-rnem tyeynel arertnetyek, Jerusalem-warl akngeynetyek, ahelengkw-rnemel renh-rnem atwetyek.
Ayeng Damascus-warl arrer-anem irrek, lyenenty ilkwel ayenh arrtyernek alker-they. Ayeng-anem ahern-warl aytnek. Athanem awek atyengarl yangkelhek. ‘Saul-ay, Saul-ay, Ilek ntwa ayenh alwerneyel atwetyek ngay?’
Athanem renh ayernek, ‘Ingkart, angwenharl ngan?’ Ra ayenh ilek, ‘Ayengarl Jesus Nazareth-arenyarl aneyel. Ntwa atyenh-rnem ipmek atwetyek alwerneyel.’ Artwa rernem atyeng-angkwarr alhek-rnem rernem kel lyenenty renh arek, rernem Jesus renh awey-angenharl rarl anwekantherr angkek. 10 Athanem Jesus renh ayernek, ‘Ingkartay, ilek nga ilkelheyelan?’ Ranem ayenh ilek, ‘Kel, akemirray! Artwa anyent arey-alpa, Damascus tawen-itwek, ranem ngkweng ileyenh, nthakenharl nga irreyenhan.’ 11 Lyenenty ilkwel ayenh aparrngilek. Alakenh-anyem artwa atyeng-angkwarr apetyek-rnemel ayenh atnwenheynek Damascus-warl.
12 Damascus-itwek artwa Ananias anenh, ra Moses-kenh angkek awelhek. Jew apmer ilenh-areny-rnemel renh iterl-arenh, ra artwa mwerrarl. 13 Ananias ranem anwekantherr-warl apetyek. Ra anwekantherr-itwek rtnek, ayenh ilek arrpemarl, ‘Saul-ay atyenhay! Ntwa areyenh arrpemarl!’ Athanem renh innga arek. 14 Ananias-el-anem ayenh ilek, ‘Arrwekeleny anaynwekantherrenh-rnem-tangkwel Akngey apentenh, rey-antey ngenh-anem rlwanek, ikwer warrkirretyek. Rantey arrpemarl ngenh arrwekel rlwanek, artwa arraty impen renh ntwa aretyek awetyek-then. 15 Ntwa ingkerrenhek iletyek ntwa arekarl, awekarl. 16 Aleth-antey anngangelhey-angenh. Kel, akemirra! Kwenirremel ilelha, apmwa ngkwengety iwetyek. Atha ngenh baptise-emelem. Akngeyel apmwan ngkwengety iwem.’ ”
Ingkartel Paul renh thweneyel arleng-areny Jew-weny-rnem-warl
17 “Ikwer-penhan ayeng Jerusalem-warl alpek. Arlta ingwerel ayeng tyaty ilkwewarl alhek, Akngey-warl angketyek. Athanem altyerr arek. 18 Athanem Ingkart arek, rantey arrpemarl ayenh ilek, ‘Kel, nga anamerl alpetyek apmer Jerusalem-they, angka atyenharl ntwa ileyelek, artwa tawen Jerusalem-areny-rnem ngkwengety arlkarirreyel.’ 19 Ayeng ikwer-warl ilelhek, ‘Ingkartay, rernem akaltyarl ayeng tyaty anyentam-anyent-warl alhenh. Rernem akalty, atha Ingkart-areny tyaylek akwernenh, renh-rnem-then atwenh. 20 Rernem akalty arrpemarl atha arternpel arenh, rernemarl Stephen renh ipmek atwek. Stephen irrkaty renh rarl akngerrek arraty Akngey-kenh angka ilerl-apenh. Ayeng inkwerelhek rernemarl renh ipmek atwek. Athan aytarek arrpemarl. Atha arnkwernem ahelengkw-rnem-kenh arntarnt-arek.’ 21 Ingkartel ayenh ilek, ‘Kel-anem alha, atha ngenh thwenem apmer arrpanenh-warl nga alhetyek, arleng-areny-rnem-warl, Jew-weny-rnem-warl.’ ”
Rome-areny atyetyart ilkelheyel, Paul renh whip-el atwetyek. Paul ikwer ilelheyel ra Rome-areny inngan
22 Akngerrel-anem awek angka ikwerenhey. Ikwer-penhan rernem arlkek-anem, “Kel, renh ipmek atwa! Ran artwa apmwarl!” 23 Rernem aleth-antey arlkenh. Arnkwa aylernenh, ahern-anem iwemel alker-warl-athek. 24 Atyetyartel ahelengkw-rnem ilanthek, warl rlterrk ikwerenh-warl akngetyetyek. Ikwer-penhan ahelengkw-rnem ilanthek, Paul renh whip-el atwetyek. Ra renh-rnem ilanthek, Paul renh ayernetyek, “Ilek-kety ngkweng Jew-rnem arlkarirreyel?” 25 Rernem renh arwerl temp-warl arertnek whip-el atwey-alenty. Paul-el Atyetyart renh ayernek, “Arraty-weny ntwa Rome-areny atwetyek. Ayenh court-warl-tangkwel akngemer! Arraty-wenyarl alakenhey wenh!”
26 Angka awek-penh atyetyart ra artwamp-warl alhemel, renh ilek, “Atha ywarn-antey renh whip-el atwem! Ran ilelheyel ra Rome-areny aneyel.”
27 Atyetyart ra alhek Paul-warl. Ra ayernek, “Ngan Rome-arenyarl?”
Paul-el renh tyernek, “Ya, ayeng apmer ikwer-arenyarl.”
28 Atyetyartel renh ilek, “Atha kapment man akngerr payemelek, Rome-areny anetyek.”
Paul ikwer ilelhek, “Ayengan Rome-areny-kenh arrwekel ilkwerrekarl.”
29 Atyetyart-rnemel Paul renh atwetyek irrek, rernem-anem anamerl-antey angkepirreynek. Atyetyart ra aterirrek innga, ra Rome-areny tyeynel arertnekerr.
Paul Sanhedrin Council-rnemek ilelheyel
30 Arlta ingwerelan Atyetyart ra Sanhedrin Council-ek-artwey-rnem yangkelhek, rernem angkerretyek. Ra ilkelhek arraty innga awetyek, “Ilek-kety arrantherr Paul-kety arlkarirreyel?” Ra ahelengkw-rnem ilanthek tyeyn Paul-they lheletyek. Ikwer-penhan Sanhedrin Council-rnem anyentilek. Atyetyartel Paul-anem arrernek, ikwer-rnem-itwek anngetherr rtnetyek.