18
Jethro Moses-warl alheyel
1-4 Arrwekel-antey Moses-el anewikw ikwerenh Zipporah alerikw-atherr-anem thwenek malyeyikw-warl Jethro-warl apmer Midian-warl. Moses-el alerikw ilkwa itnewek Gershom, alakenh anayntileyel, “Ayeng alethang apmer ingwer-areny.” Moses-el alerikw ingweran itnewek Eliezer, alakenh anayntileyel, “INGKART akngey atyenh-kenhel ayenh arntarnt-arenh, ayenh iteth-antey atnyenek, Egypt-areny ahelengkw-kety!” Jethro Moses-kenh malyeyikw artwa ingkart arrpemarl anenh Midian-areny-rnemek. Ra angka ilek-ilek awek, Akngeyelarl arntarnt-arek Moses Israel-kenh-rnem-then, INGKARTelarl Israel-kenh-rnem atnwenhey-alpek Egypt-they.
5-6 Ikwer-penh Jethro-then anewikw Moses-kenh-then alerikw-atherr-then apetyek, Moses aretyek arlpaw-itwek. Moses anenh apwert Akngey-kenh Sinai-itwek apwert aknganenty-itwek. Jethro-el artwa angkakert thwenek Moses-warl, “Jethro malyey ngkwenh ra apetyeyel ngkweng-warl alerengkw ngkwenh-atherr-then anewengkw ngkwenh-then.”
Moses malyey ikwerenh-warl arnekerrek. Rap ikwer kwenerrek, renh arrwantyemel-anem. Ratherr angkerrek, “Mwerrang nga?” Rernem kalikw-warl aylpenhek-anem. Moses-el Jethro ilek, “INGKARTelarl anwernenhantherr arntarnt-arenh ahelengkw Egypt-areny-rnem-kety. Ra anwernenhantherr arntarnt-arenh apmwangketyarr-angkwarr. Ra anwernenhantherr Egypt-they atnwenhek apwert nhenh-warl.”
Jethro-el inkwerelhemel awek, INGKARTel renh-rnem arntarnt-arenh Egypt-areny-rnem-kety. 10 Rap angkek, “Inkwerelhenherr-arey INGKARTek, rarl arrenhantherr arntarnt-arek Pharaoh-kety, ahelengkw Egypt-areny-rnem-kety. 11 Aleyan atha iterl-areyel, INGKART rlterrk innga, INGKART-arrpantey ingwer-rnem arrangkwarl. INGKARTel Egypt-areny-rnem atwek, rernemarl Israel-kenh-rnemek irrpelthirrenh, tnakelhemel.” 12 Jethro-el aker pwelek aker ingwer-rnem-then akngek Moses-warl-anem. Moses-el aker tyenkerr arrtyemel anthek Akngeyek. Aaron-then artwamp Israel-kenh-rnem-then Jethro-itwek akarrirrek. Rernem amern tyenkerr arlkwek, Akngeyek inkwerelhemel.
13 Ingwepenh akngerr ingwer-rnem apetyek Moses-warl, ikwer-itwek rtnenherrenh atwerrpek-atwety. Rernem renh ayernenh, angka arratyiletyek ikwer-rnem. 14 Jethro-el arek, Moses rarl alakenh angka arratyilenh. Ra angkek, “Nthakenh nga irreyelan? Ilekek ntwa angka arratyileyel amentelan, aleth-antey ngenh ayernem, ingwepenh-they atwerrpek-atwety ingkerrenhel?”
15-16 Moses-el renh ilek, “Artwa ingwer atherr ilterrenty-penh, ratherr atyeng-warl apetyem, ayenh ayern-ayntetyek-anem. Ratherr akaltyirretyek Akngey-kenh-angkwarr. Atha renh-atherr ilem, ‘Artwa nhanyem arraty aneyel. Artwa ingwer arraty-weny.’ Atha angka arratyilem ikwer-atherr, Akngey-kenh angka anayntilemel. Alakenh-anyem akngerr atyeng-warl apetyem, ayern-ayntetyek.”
17-18 Jethro-el Moses ilek, “Nhayman warrk ilkwa ngkweng, ngarl ament warrkirreyel-angkwarr. Nga alhengkerr anem wenh arlkarewelheyel, ingwer-rnem arlkarewelheyel arrpemarl, ngenh ayerneyel intem-antey, alhengkerr antheyel. 19-20 Awelha atyeng! Atha angka mwerr ngkweng iletyek. Ntwa Akngey ayernetyek ingkerrenhek-antey. Ntwa akalty-antherl-ayntetyek angka Akngey-kenh, iylparrernetyek renh-rnem arraty-angkwarr anetyek wenh. Nga apek atyeng awelhenty, Akngey ngkweng-itwek anayntetyek. 21 Artwa mwerr-rnemant rlwana, artwa mwerr Akngeyek awelhem-rnemant. Rernem irrtywerrey-angenh man inetyek, arrangkw. Rernem arraty innga-rnemant ankety-weny. Renh-rnem atyetyart arrerna ingkerrenhek, rernem ingwer-rnem arntarnt-arayntetyek, arlwarey 10-ek apek, 50-ek apek, 100-ek apek, 1000-ek apek. 22 Artwa atherr ilterrenty-penh, ratherr atyetyart renh-tangkwel ayern-ayntetyek. Atyetyartel renh-atherr arternpelenty, kel mwerr. Arrangkw apek, ratherr ilterrenty-antey, kel ratherr atyetyart ilkwewarl alhetyek, ayern-ayntetyek. Atyetyartel renh-atherr arternpelenty, kel mwerr. Alakenh atyetyart ingwer-rnem-angkwarr-tangkwel ratherr arratyilerrem, ngenh arlkarewey-angenh anayntetyek. Arrangkwelan, kel ratherr ngkweng-warl alhetyek, ngenhant ayern-ayntetyek, renh-atherr arratyiletyek. 23 Ntwa alakenh mpwarenty, Akngeyel ngenh ilenty, ngan mwerr-anem anem alhengkerrerrey-angenh, Israel-kenh-rnem inkwerelhem-anemarl, mwerrant-arey anetyek.” Alakenh Jethro-el Moses ilek.
24 Moses malyeyikw ikwerenhek awelhek, alakenh mpwarek rarl renh ilek-angkwarr-antey. 25 Ra rlwanek artwa mwerr-rnem, atyetyart ikwer-rnem rnkernek, atyetyart anetyek arlwarey artwa 10-ek apek, 50-ek apek, 100-ek apek, 1000-ek apek. 26 Rernem aleth-antey angka arratyilenh ikwer-rnem. Angka awerr ayntenty, rernem Moses-warl alhenh, angka arratyiletyek.
27 Moses-el malyeyikw ikwerenh ilek, apmer ikwerenh-warl alpetyek. Rap apmer Midian-warl-anem alpek.