2
Moses irrkngarl ayntek Egypt-itwek
Artwa anyent Israel-kenh anenh, ranap Levi-kenharl. Artwa ra kwey aleyak anewartirrek. Arelh ra Levi-kenh arrpemarl. Ingwer-inger arelh ampakert-anem irrek, rap awey akely atnyenek-anem. Arelh ra arek, awey mwerr-angker inngarl. Ra warlek irrtyertel akwernek, Egypt-areny-rnemel aremel atwekerr. Alkent irrpety-penh amikwan ywarn iterrenh alakenh, “Nthakenh atha awey akely warlek intem-antey irrtyert akwerney-angenh!” Rap rtnwa akely renh arnwarnek, ankerel apernek alyelkilemel, kwatyarl nthakenh aylpey-angenh. Ra awey akely inemel, rtnwek athenek, kwaty lher Nile-warl akngek, antywer arlpenty apenng-warl kwaty-warl. Rtnwa ampa akelyenp renh arrernek kwaty-warl, apenng-angketyarr-warl. Angkwerelikw renh apentek ayteyikw, amikwel kwaty-warl arrernetyek. Angkwerelikw arek, kwatyek ra rnkernek, iterrek-anem, “Mwerr apek awey yanhey?” Ra arleng-they rtnwa ampa akelyenp arntarnt-arenh.
Ikwer-penh Pharaoh-kenh alerikw aleyak ilkwa ra alhek kwaty lher-warl, pwerlpirretyek. Kwaty lher impalthel ra alhenh apenng-angketyarrel, arelh warrkenh akngerrel renh apentenh. Ra alhenh, rap rtnwa renh arek kwaty-itwek apenng-angketyarr-itwek. Arelh warrkenh anyent ra ilek, “Nhak alhay inetyek!” Kel ra inerl-alpek kwey aleyak ikwer-warl. Kel ra altywerilek, awey akely-anem ra arek. Awey akely artnek-anem. Kwey aleyak ra amperrngirrekarl ikwer. Ra alhengk-arek, rap warrkenh anyent ilek-anem, “Ay! Ampa akely nhan Israel-kenharl!”
Angkwerikwan apetyek ayernemel, “Ay! Mwerrang ayeng alhem apek, arelh Israel-kenh ikngwetyek, ampa akely nhenh aylpatyel anthwengiletyek?”
Kwey aleyak angkek, “Ya! Kel mwerraw! Kel anamerl alhay ikngwetyek!” Angkwerikw alhek, amikw ikwerenh ikngwetyek. Kel-anem ra ikngwerl-alpek amikw ikwerenh kwey aleyak-warl. Kwey aleyakel amikw awey-kenhek ilek, “Ampa nhenh aknga, aylpatyel anthwengiletyek. Ampa arntarnt-arerl-aynta, atha ngenh man anthey-akenh.” Kel amikw ikwerenhel renh apmer-warl akngeynek, arntarnt-arerl-ayntetyek, aylpatyel anthwengiletyek.
10 Ikwer-penh ampa ra alkenhirrek, arlkwenty-iperr-anem. Amikw ikwerenhel akngeynek Pharaoh-kenh alerikw-warl, antheynek renh. Ampa akely renh ikwerenh-anem alkenhilek aleyak ra. Ra itnewek-anem renh Moses, alakenh anayntileyel, “Atharl weth inek kwaty-itwek.”
Moses Egypt-they apmer Midian-warl irrtyert-anterreyel
11 Moses ilkwerrek, artwanem ra. Ingwer-inger ra alhek Israel-kenh warrkenh-rnem-warl, ikwerenh-rnem-warl. Ra arek, rernemarl artewentyel warrkirrek. Egypt-areny anyent ra arek, rarl whip-el artwa Israel-kenh atwek arnterr. 12 Moses ra artepang arelhek, ingwerentyel arekerr. Arrangkw. Ra iterrek, “Anyentaw ayeng, atha atwetyek!” Ahelengkw renh-anem atwek Moses-el, ipmek-antey ra atwek, arrewaly renh irrkewarl akwernetyek. Rap alpek-anem apmer-warl.
13 Ingwepenh Moses alhek angkep irrkaty-warl Israel-kenh warrkenh-rnem-warl. Artwa Israel-kenh-atherr ra arek, ilterrenharl. Artwa anyentel ra atwek artwa anyent ingwer. Moses-el renh iltek, “Ay! Ilekekarl ntwa artwa yanhan atwek? Apmer anyent-areny-atherran innganem atwerreyel!”
14-15 Artwa ra tyernek, “Nganang atyetyartarl? Angwenhel-anem ngenh arrernek, nga atyetyart anwekantherr anetyek, anwenhantherr ilayntetyek? Ayenh-anem ntwa atwetyek, wetharl ntwa atwek-apeny apmwerrkel?”
Atwekarl-kety Moses aterirrek. Ra iterrek, “Ilekay? Nthakenhay? Akngerrel ayenh iterl-areyelarl, atharl atwek wenh!”
Moses-arl aterel anterrek apmer arleng-warl, apmer Midian-warl. Pharaoh-el awek-penh ra iltyemwerney-rnem ilanthek, Moses atwetyek. Iltyemwerney rernem alhek, ywarn-antey ikwer nthwenh.
Midian-ampeny-itwek Moses aney-alhek kwaty ngentyel. 16 Apmer Midian ikwerel anenh artwa anyent, itnan Jethro. INGKART-areny atyetyartarlap ran, alerikw 7-pel aleyak-rnem-akert. Kwey aleyak-rnem yep-yep-rnemek arrwekel alhenh, kwaty ngenty-warl anthwengiletyek. 17 Artwa ingwer-rnem apetyek, arrngelekarl ikwer-rnem-kety, kwey aleyak-rnemel kwaty inpekerr terap-warl yep-yep-rnemek. Kwey aleyak-rnem nthakenh kwaty-warl arrererrey-angenh. Moses-el arek, artwa rernemarl kwey aleyak-rnem aywepek. Moses ranem artwa renh-rnem aywepek. Moses-el-anem kwaty thelek terap-warl yep-yep-rnemek. 18 Kwey aleyak-rnem alperlewek akngey ikwer-rnem-kenh-warl Jethro-warl. Ra ayernek-anem, “Ay! Ilekekarl arringkerr iparrpaw apey-alpek? Ingkeny akenhel-anteyaw! Ayengan iterrek, kwaty arringkerr thelerl-anentyek-athen alerl. Arringkerr iparrparl apey-alpek!”
19 Kwey aleyakel-rnem renh tyernek, “Artwa ingwer-rnem arrngert angkekarl, kwaty yep-yep anwantherr anthwengilekerr. Artwa Egypt-arenyel aywepek renh-rnem, kwaty yep-yep anthwengiley-alkenh.”
20 Jethro-el ayernek, “Nthenharl artwa ran? Ilekarl arringkerr iwerl-alhekan artwa renhan? Kel artwa renh ikngwetyek alhenherr-arey. Ra apetyetyek, amern arlkwetyek.” Kel rernem ikngwerl-alpek Moses renh.
21 Moses apetyek, Midian-ampeny-itwek ikwer-rnem-itwek ra anenh-anem aleth-antey. Jethro-el aler kwey aleyak anyentarl ikwer anthek. Moses-an aleyakarl ikwer arlwenthirrek-anem, itnan ikwerenh Zipporah.
22 Ingwer-inger Zipporah-el atnyenek awey akely. Moses-el renh itnewek Gershom, alakenh anayntileyel, “Ayengan apmer ingwer-arenyarl, alethangarl. Alakenharl awey renh itnewek Gershom.”
23 Ingwer-ingeran Pharaoh weth Egypt-areny ilwek-anem. Egypt-arenyel-rnem irrwampenh-anthenh-antey Israel-kenh-rnem, iparrp warrkirretyek. Intem-antey atwemel warrkemilemel. Israel-kenh-rnem arlkek, “Akngeyay! Anwenhantherr arntarnt-araw Egypt-areny-rnem-kety!” 24 Akngeyel renh-rnem awek, ranem iterrek renh-rnem arntarnt-arayntetyek iylpelirrey-angenh, rarl arrwekeleny-rnem arrwekel alhelek-angkwarr, Abraham-then Isaac-then Jacob-then, ingkern-penh-rnem arntarnt-arayntetyek. 25 Akngeyel Israel-kenh-rnem arek-penh, rap ikwer-rnem amperrngirrek.