4
Intem-antey anaynteyew alakenh, Akngey inkwerelh-aynteyew
1-2 Anewantherrenh-rnemay! Anantherr akalty-anthenh, Akngeyew arraty anaynteyew, raw inkwerelheyew. Arrantherrap awelhew. Akngeyan inkwerelhem artewentyel arrewantherr. Aleyan Jesus ilkelhem, anantherr ileyn-aynteyew arrpemarl: arraty-angkwarr anaynteyew, anantherrarl akalty-anthenh-angkwarr arrwekel-antey. Nthakenh anantherr angka anewantherrenh iley-angenh, arrangkw. Angka Jesus-wenhant anantherr ilenh.
Akngeyanap ilkelhem alakenhew: arrantherran ingwer-rnem-apeny-weny anem, apmwel-ayeth aney-angenh. Artwethen arelh-then ingwer-wenh angwarey-angenh, arrangkw. 4-5 Akngeyan ilkelhem, arelh Christian anaynteyew artwa anyentelant. Artwan irrkaty-angkwarr arrpemarl anaynteyew arelh anyent-akert. Nthakenh iwerrey-angenh! Arntarnt-arerr-aynteyew! Ingwer-rnem-apeny irrey-angenh, Akngey iterl-arey-angenh-rnem-apeny. Artwethen arelh-then rernem rakerrem. Akngeyan angkeyel, “Nthakenh ingwerentyak-wenh irrtyert-ingwey-angenh.” Artwa apekarl ywerrem arleng, arelh nthakenh ingwey-angenh anteng. Akngeyanap ahelerremarl ikwer artewenty, rap pwarrk anthem irrtyert-awarr renh. Arrantherr iterl-areyel-anem, anantherrarl angka nhenh ilenh arrwekel-antey arrpemarl arrewantherr. Akngeyelan anenhantherrenh ayerrpelew, ikwerenh-anem anaynteyew. Alakenh-anyem anantherr intem-antey mwerr anerl-anemer rapeny, angkepelarreng apmwelheley-angenh. Ingwer-rnemelanap angka ikwerenh iylpelant aweyel. Angka nhenhan artwewenh-wenyarl, arrangkw. Angka Akngey-wenhan rernem iylpelant aweyel. Akngeyel rantap Inweng Mwerr-angker anthew arrewantherr. Inweng Mwerr-angker renhanap nthakenh iylpelant awey-angenh, arrangkw.
Akngey ra arrenhantherrenh akalty-anthew, mwerrant-arey arntarnt-arerr-aynteyew. Arrantherrap ikwer awelhewarl. Nthakenh anantherran akalty-anthey-angenh arrpemarl pip nhenh-they. 10 Anantherr iterl-areyel, arrantherrarl arntarnt-areyel Christian ingwer-rnem apmer arrpanenh-areny apmer Macedonia-itwew. Anantherr pip nhenh-angkwarr ileyneyel, arrantherr intem-antey alakenh mpwaraynteyew. 11 Mwerr-angkwarr aynteyel, arraty-anem anaynteyew akeleyt. Ingwer-rnem irrwerney-angenh, ingwer-rnemew-then tyel-angkey-angenh. Mwerr-angkwarr arrpemarl alakenh aynteyel. Arrantherr warrkerremer, apwert inaynteyew, arnkwethen amern-then payemeleyew. Anantherr ilanthew alakenh arrwekel-antey. 12 Akngey iterl-arey-angenh-rnemel areyel, arrantherrarl arraty aneyel mwerr, rernemap arrenhantherrenh nakemarl. Arrantherr arraty anenty intem-antey, arrantherrap inkwerelhemel anenhem, ingwer-rnemew aparelhey-angenh-anem.
Alakenh-anyem aynteyenh, Jesus-arl angkep apetyeyenhel
13 Anewantherrenh-rnemay! Arrantherran iterl-areyel, Christian ingwer-rneman ahaperrewarl. Rernemarl iteth anenhel, rernemap Akngey apentenh. Nthakenh arrantherr intem-antey amperrngerrey-angenh ikwer-rnemew, arrangkw. Akngey iterl-arey-angenh-rnemant intem-antey artnemel anem apal. 14 Anantherr ingkerrel Akngey iterl-areyel, Alerikw ikwerenharl Jesus itethelew ipmethey. Anantherrap iterl-areyel, Christian ikwerenh-rnem ra itethelem arrpemarl ipmethey irrkaty-angkwarr. Rernem itetherreyenhel, Akngeyelap renh-rnem akarreleyenh Jesus-warl irrwerl. Rernemap aney-alpeyenh intem-antey Akngey-itwel, Christian ingkerr.
15-16 Christian ingwer-rnem-alew, aleyarl ahern nhenh-itwew iteth aneyel-rnem? Nthakenharl rernem irrem, Jesus-arl apey-alpeyenhel? Jesus-el ilenh alakenh. Rarl apey-alpeyenhel, alakenh-tangkwelap irreyenhan. Antyerl ilkwan arlkeyenh. Antyerl ingwerelan angkelh-angkelheleyenh terampet atayel innga. Jesus ranem atwarreyenh irrwerl-they, atayel ilanthemel, Christian ipmepenh-rnem itetherrenhey-alpeyew. Rernem-tangkwelap itetherreyenhan ipmethey. Christian iteth-rnem nthakenh arrwekel irrey-angenh, Akngey-itwel aney-alpeyew.
17 Ikwer-theyan Akngeyel Christian iteth-rnem anenhantherrenh ineyenh, rap akarreleyenh ingkerrenh-anem anenhantherrenh kwenpay-angkwarr. Jesus-anem rlwateyenh irrwerl alker-itwew, rarl apetyeyenh ingweyew anenhantherrenh. Anantherr aney-alpeyew ikwer-itwel intem-antey. 18 Arrantherr Thessalonica-areny-rneman intem-antey ilerrerl-anemer angka nhenh impen arlta ikwerew-atety, irrngerney-antherremel.