16
Artwa warrkenh tyak-akert
Jesus-el angka ilenh kwertengerl ikwerenh-rnemew. “Artwa ilkwa anyent anenh, apwert-then ampwal-rnem-then mwerr-angker atnyenenh. Ra warrkenh anyent arrernew, ilek-ilek ingkerrenh arntarnt-araynteyew. Ingwer-ingwer ingwer-rnem artwa ilkwa ikwer angkew, ‘Artwa warrkenh ngkwenh yanh irrtyert-awarr! Rap apwertan ngkwenh apmwel-ayeth arimpeyel.’ Rap arlkew artwa warrkenh ikwerenhew, apetyeyew ikwer-warl. ‘Ingwer-rnemelan ngenh ileyel irrtyert-awarr. Ntwan nheng apwert atyenh apmwel-ayeth arimpeyel. Nthakenh ntwan ilew? Pip weth inerl-alpa, ntwarl ingkwernew-akert ilek-ilek apwert-then ikwer-warl. Arlta irrpetyap-penh atha ngenh thwenem nhenh-they.’
Warrkenhan iterrew, ‘Atyengew-arteyel ayenh thweneyenh. Warrk-weny-anem ayeng angayakw anerl-aneyenh. Arlka apmwa ayengan thapel, nthakenh atha angerney-angenh, amern atherrk rnkerneyew. Nthakenh ayeng ingwer-rnemew aparelhey-angenh, nyerrel. Nthakenh-anem ayengan irreyenh? Ya, alakenh atha ilem. Ayengan anyenterrem ingwer-rnem-warl. Ayeng warrk-they ipmelhem, rernem ayenh ilem, aney-alpeyew apmer ikwer-rnem-wenh-itwew, ayenh arntarnt-araynteyew.’
Arrwekel-antey artwa ilkwelan arlenthew anter-then ntang-then ingwer-rnemew. Artwa warrkenhel renh-rnem ilew, apetyeyew ikwer-warl. Rap artwa anyent ayernew, ‘Ilek artwa atyengew-arteyel ngkweng arlenthew?’ Artwa ran tyernew, ‘Teram-rnem 100 anter-akert-rnem.’ Artwa warrkenh angkew, ‘Anamerl pip weth ineyew alha, artwa atyengew-arteyelarl thwenew. 100-an ipara. 50-anem ingkwerna ikwer-warl.’
Rap artwa ingwer-anem ayernew, ‘Ilek artwa atyengew-arteyel ngkweng arlenthew?’ Artwa ran tyernew, ‘Yakweth-rnem 1,000 ntang-akert-rnem.’ Artwa warrkenh angkew, ‘Anamerl pip weth ineyew alha, artwa atyengew-arteyelarl thwenew. 1,000-an ipara. 800-anem ingkwerna ikwer-warl.’
Kel artwa ilkwel awew, artwa warrkenh ikwerenhelarl anyelkel arrernew. Rap renh nakew, ‘Ngan tyak inngarl. Nga iterrew mwanty-tangkwel. Ingwer-rnemel ngenh ayernem, aney-alpeyew apmer ikwer-rnem-wenh-itwew, ngenh arntarnt-araynteyew.’ ”
Jesus-elan angka nhenhan anayntelew kwertengerl ikwerenh-rnemew. “Akngerran iterrem ilek-ilek ahern-arenyewant artwa warrkenh rapeny. Rernemant ament arntarnt-arerr-aynteyew. Rerneman tyakarl Akngey-wenh-rnem-angkwarr. Arternp awelhenh-arey arrantherr! Arrantherr anyenterremer artwa ingwer-rnem-warl artwa warrkenh rapeny. Ilek-ilek apwert-then anthenh-arey ingwer-rnemew, rernem arrewantherr ilkelhem. Arrantherrarl ilek-ilek apwert-then atnyeney-angenh anem, Akngeyelanap arrenhantherrenh ayernem, alpeyew aney-alpeyew ikwer-itwel intem-antey.
10 Artwa anyentel apekan ampwal akely-akely ayntengeny katy arntarnt-arem. Ra apek arraty-angkwarr arntarnt-arem, renhap arrernem atyetyart ilek-ilek akngerrew-anem. Ampwal akely-akely ayntengeny ra apek apmwel-ayeth arimpenty, ampwal akngerrewanap nthakenharl renh atyetyartan arrerney-angenh, arrangkw. 11 Arrantherr apek ahern-areny arraty arntarnt-arey-angenh, nthakenh Akngeyel irrwerl-theyan arrenhantherrenh anthey-angenharl. Arrantherr nthakenh arraty-angkwarr arntarnt-arey-angenh. 12 Ilek-ilek ayntengeny arrantherr mwanty arntarnt-arey-angenh, Akngeyel nthekwern ilek-ilek anthey-angenh, arrewantherran ament atnyen-aynteyew, arrangkw.
13 Arrantherr iterrerl-anenty apwert akngerr inaynteyew, nthakenhanap Akngey-angkwarr arraty aney-angenh, arrangkw. Anantherr anemer Akngeyewant, apwert akngerrew iterrey-angenh.” Alakenh Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem ilenh.
Jesus-el artwa Pharisee-rnem akalty-antheyel
14 Artwa Pharisee-rnem Jesus-ew awelhenh. Rerneman ankety-rnem apwertew, rernemap irrpeltherrenharl atherrenh ikwer. Rerneman alakenh apmwel-ayeth iterrenh, “Jesus apmwel-ayeth angkeyel. Mwerrarl anewantherr apwert akngerr atnyeneyewan. Akngeyan anewantherr inkwerelheyel, rarl apwertan anthem anewantherr arratyarl aneyelew.” 15 Rap angkew ikwer-rnem, “Artwa Pharisee-rnem irrtywerremel arrantherran Akngey ikwer mwerr-arrpantey aneyel. Arrantherr inkwerelhem, ingwer-rnemel arrenhantherrenh araynteyew mwerr-arrpantey. Akngeyelanap arrenhantherrenh iterl-areyel, arrantherran akwerrng iterreyel apmwel-ayeth, apwertewant iterreyel. Ran arrenhantherrenh areyelarl, ranap arrewantherr inkwerelhey-angenh.
16 Awank-akerr Akngeyel anthew angka rlterrk ikwerenh Moses-warl. Angkakert-rnem Akngey-wenh-rnemel angka ikwerenh pip-warl ingkwernenh, akalty-anthenh ingwer-rneman akngerr. Rernem alakenh arleng-alenty irrenh, John Baptise-emeley-angker aremerreyew-atety. John aylanthan angka mwerr-angker nharl ilenh, ‘Akngeyan ilkelheyel, ikwerenh-rnem ingkerrenh aneyew, alpeyew aney-alpeyew ikwer-itwel intem-antey.’ Aleyan akngerr-anem ilkelheyel Akngeyew, alpeyew aney-alpeyew ikwer-itwel. 17 Mwanty awelhenh-arey! Angka atyenhewan arrantherr awelhemer. Angka Moses-wenhew arrantherr awelhemer arrpemarl. Angka Moses-wenhan aley aynteyel-antey anewantherr. Nthakenh angka ikwerenh akely apek iparey-angenh, arrangkw. Arrwekelan alker-then ahern nhenh-then-tangkwel ywerreyelpeyenh, angka rlterrk Moses-wenh ywerreyew-alenty.
18 Angka Moses-wenh aynteyel arrpemarl alakenh-anyem. Artwel nthakenh arelh ikwerenh iwey-angenh, alhemel arelh ingwer-itwel, aney-alhem. Alakenhan apmwel-ayetharl. Artwa ingwerel nthakenh arelh irrkaty iney-angenh, ran iteng-areny-antey. Alakenhan apmwel-ayeth arrpemarl.”
Artwa anyent apwert akngerr-akert artwa irrepern Lazarus-akert
19 Jesus-el angka ingwer-anem ilenh. “Artwa ilkwan anenh apwert akngerr-akert, warl mwerr-angker ilkwitwew anenh. Ra arnkwa mwerr-angkerel aylpenh, rantarl arlkwenh amern mwerr-angker. 20 Artwa irrepern innga anenh itnan Lazarus, tywen-angketyarrarlap ran. Arlta arrpanenh ikwerenh-rnemel irrwerlap-akngenh warl mwerr-angker-warl, arriw aketh-warl renh athenhey-alhenh, aparelh-aynteyew. 21 Rap arenh, artwa ilkwelarl amern mwerr-angker arlkwenh. Ra amern ampeny-ampenyarl arlkwenh, artwa ilkwelarl iwenh. Arengk akngerr apmer ikwer-itwew akarrerrenh, rernemap tywen-rnem arrwantyenh artwa irrepern ikwer-itwew.
22 Ingwer-ingweran Lazarus atnengkanerrew-anem. Antyerl-rnemel renh akngeynew irrwerl, aney-alpeyew Abraham-itwel-anem. Ikwer-itwew amern mwerr-angker akngerr ra arlkwenh.
Kel artwa apwert akngerr-akert ra atnengkanerrew arrpemarl. Ikwerenh-rnemel renh akwernew awenng-warl, 23 rap aney-alpew, rwa intemarl ampeyelel. Rap pwarrkerrenh artewentyel innga. Arleng-they ra arew, Abraham-then Lazarus-then anenh. 24 Rap iterrew, ‘Abraham-an akngey aylewakenh wethey anenh awank-akerr’. Rap arlkew, ‘Abraham-ay! Amperrngerra atyeng! Lazarus ila, iltya pwerlp-arrerneyew kwaty-warl. Renh thwena, aleny arneyew, ayenh arlkarleleyew! Ayeng ampeyel rwa nhenhel, artewentyel pwarrkerremel!’
25 Abraham-el tyernew, ‘Ngan iylpelerrew arrer-antey? Alakenh-anyem aynteyel. Ngarl iteth-antey anenh ahern-itwew, ntwap ilek-ilek mwerr-angker atnyenenh akngerr. Lazarus-arl iteth-antey anenh ahern-itwew, rap arrangkwarl atnyenenh, tywenant akngerr arlkitwew. Aleyan ran inkwerelhemel-anem aneyel atyeng-itwel, ngan pwarrkerreyel artewentyel inngarl. 26 Alakenh-anyem aynteyel arrpemarl. Ampepelan irrka ilkwa intwer arrngert aynteyel. Anantherr nthakenh ngkweng-warl alhey-angenh nhethey. Ngan nthakenh apetyey-angenharl anewantherr-warl yanh-they, arrangkw.’
27 Rap arlkew rwethey, ‘Kelew. Ayteyaty-rnem 5 atyenh-rnem-alew? 28 Rerneman ingkerrenharl aneyel apmer akngey atyenh-wenhel. Lazarus thwena, renh-rnem ileyew, rernem arraty anaynteyew. Ayengan ikwer-rnem amperrngerreyel, nhenh-warl rernem apetyewerr intemarl ampeyel-warl.’
29 Abraham-el tyernew, ‘Angkarlap ayteyelengkw-rnem iterl-areyel, Akngeyelarl Moses-ew anthew. Angka ingwer-rneman rernem iterl-areyel, angkakert Akngey-wenh-rnemelarl ingkwernew. Rernemap awelhemer ikwer-rnemew.’
30 Rap arlkew arrpemarl, ‘Abraham-ay! Alakenh-weny! Lazarus alhemer angkep, angkanem ikwer-rnem ileyew. Rernemap inngarl awemer, Lazarus-el ilentyan, rernemap nyerrerremel angkeperrenhey-alpem Akngey-warl.’
31 Abraham-el tyernew arrpemarl, ‘Arrangkw, Lazarus atha thweney-angenh. Ayteyengkw ngkwenh-rnemel awenh Moses-wenh angka, angkakert Akngey-wenh-rnem-then. Rerneman awelhey-angenh ikwer-rnem, rernemap ingwerew awelhey-angenh arrpemarl.’ ”
Alakenh-anyem Jesus-el artwa Pharisee-rnem ilenh.