18
Angka arelh inpert-akert
Jesus angkew kwertengerl ikwerenh-rnemew, “Akngeyew angkayntenh-arey arlta arrpanenh, ipmelhey-angenh. Angka nhenhew awelhenh-arey. Tawen anyent-itwew artwa anyent ahelengkw anenh court-ew-artey, artwa irrngerney-wenyarlap ran. Ranap nyerr-wenyarl. Akngey-angkwarr ra awelhey-angenh. Ingwer-rneman ra ilterl-arrernenh. Tawen irrkaty ikwer-itwew arelh inpert anenh. Ra angkepelarreng alpenh court ikwer-warl, arlkey-alhenh artwa court-ew-artey ikwer, ‘Artwa ilkway! Amperrngerra atyeng! Artwa ahelengkw yanhelan ayenh court-emeleyel, arwa arrangkwew! Renh artwerela! Renharl inngan court-emelemer!’
Ran renh iylpelant awenh arleng-alenty, arelh inpertelanap intemarl renh ayerneynenh. Ingwer-ingwer ra iterrew ament, ‘Ingwer-rnemelan ayenh ileyel ahelengkw. Ayenhan rernem ileyel nyerr-weny, ayengan Akngeyew awelhey-angenh, atharl ingwer-rnem iltem. Inngarl alakenh-anyem. Arelh inpert ranap apetyeyel angkepelarreng, ayenh alhengkerr anthaynteyew. Artwa renhan atha ilanthem, ipmelheyew renh court-emeley-angenh.’ Alakenh-anyem artwa court-ew-artey ahelengkw iterrenh.”
Jesus-an angkew, “Artwa court-ew-artey ikwer iterrenh-arey! Arleng-alenty ra arelh inpert iylpelant awenh. Arleng-alenty ra renh alpemeley-angenh, arrangkw. Akngeyanap alakenh-wenyarl! Ran awemarl, ikwerenh-rnemarl ikwer angkem. Rernemap ipantey apek ayern-ayntem, renh-rnem arntarnt-araynteyew. Ra awemarl, rap renh-rnem iylparetharl alpemelem. Nhenhew iterrenh-arey! Ayengan Artwa Inngarl Akngey-wenh, ingwer-ingweran ayeng apey-alpeyenh. Arlta ikwerel-antey ayengarl apey-alpeyenhelan, atha arey-alpeyenh, irrpetyapantarl atyeng iterrerl-aneyenh.”
Artwa atherr Akngey-warl-athek angkeyel
Akngerr ingwer-rnem Jesus-ew awelhenh. Rerneman anyentarl-anyentarl apmwel-ayeth iterrenh alakenh, “Ayengant arraty aneyel. Ingwer-rneman apmwel-ayetharl.” Jesus-el iterl-arenh, rernemarl iterrenh, rap angkanem ikwer-rnem ilenh. 10 “Artwa atherr alhew tyaty ilkwa Jew-rnem-wenh-warl, Akngey-warl-athek angkaynteyew. Artwa ingweran Pharisee-arl, ingweran apwert akarreley-angker kapmentewarl. 11 Artwa Pharisee-an ament-warl arleng-apenyarl rtnenh. Rap nakelhemel angkew, ‘Akngeyay, ayeng ngkweng inkwerelheyel. Ayengan arratyarl aneyel, ingwer-rnem-apeny-wenyarl. Athan irrtyert-iney-angenhan. Ayengan anyelk-awarr-weny. Arelh artwa ingwer-wenh atha irrtyertel iney-angenh. Ayengan apmwewenyarl, apwert akarreley-angker yanh-apeny-wenyarl. 12 Monday arrpanenh Thursday arrpanenh atha arlkwey-angenh amern-then aker-then, angkayntey-alkenh ngkweng. Ampwal atyenh-rnem apwert-then atha akalkel-ayntey-alkenh; alyepelarl ngkwengan, Moses-elarl akalty-anthenh-angkwarr.’ Alakenh-anyem artwa Pharisee angkew Akngeyew.
13 Artwa apwert akarreley-angker ranap nyerrerremel arleng innga rtnenh. Ran ilkelhew, angkeperreyew Akngey-warl-athek. Rap kwenerremel alakenh angkew, ‘Akngeyay, amperrngerra atyeng! Ayengan apmwa innga!’ ”
14 Jesus ikwer-rnem angkew, “Artwa apwert akarreley-angker arratyerreynew Akngey-angkwarran, rarl angkew, ‘Ayengan apmwarl!’ Akngeyel renh irrarlkew, apmwangkwarrel alhenh-penh, rap ikwer inkwerelhew. Artwa Pharisee-an arrangkwarl, arratyerrey-angenh Akngey-angkwarr, ra nakelhewarl. Akngeyan ikwer inkwerelhey-angenh, arrangkw. Kel nthakenh nga nakelhey-angenh, mwerr antwelhey-angenh, Akngeyelan ngenh apmwa antwewerr. Nga angkem, ‘Ayengan apmwa!’, Akngeyelan apmwa ngkweng-they irrarlkemarl, mwerr antwemel.”
Ampernem-apeny anaynteyew
(Matthew 19:13-15; Mark 10:13-16)
15 Akngerr ilkelhew, ampernem akngetyeyew Jesus-warl, raw renh-rnem itepel arnep-arneyew, Akngey ayernemel ikwer-rnem. Kwertengerl ikwerenh-rnemel arew, rernemap renh-rnem irrentew. 16 Jesus-anap athamerrew ampa ikwer-rnem, rap angkew, “Ampernem menty apetyey atyeng-warl, arrngert angkey-angenh ikwer-rnem. Akngey-wenh-rneman ampa nhernem-apenyarl. 17 Mwanty awelhenh-arey arrantherr! Ampernemelarl ilkwernem awem, rernemap iterrem alakenh, ‘Innga wenh! Irrtywerremel iley-angenh.’ Alakenh-anyem arrantherr angka atyenh awemer. Apmwel-ayeth iterrey-angenh, ayeng irrtywerrerl-anentyew-arrpantey. Arrantherr atyeng awelhenty, arrantherrap intemarl Akngey-itwel aney-alpem.”
Artwa apwert akngerr-akert
(Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31)
18 Artwa rltwa tyaty Jew-rnem-wenh-areny ra angkew Jesus-ew, “Ngan akalty-anthey-angker mwerrarl. Ila ayenh, nthakenharl ayengan irrem, ayeng aney-alpeyew Akngey-itwel intem-antey?”
19 Jesus-el tyernew, “Ilekewarl ntwa ayenhan mwerr antweyel? Akngey rant anyent mwerr aneyel. 20 Angka weth Moses-wenh ntwa iterl-areyel. Ran alakenh aynteyel: ‘Anew ingwerentyak-wenh-itwel ayntey-angenh, ipmew atwey-angenh ingwerentyak, ayntengeny irrtyert-iney-angenh, court-itwew ilerl-aney-angenh ingwerentyak irrtywerremel, awelh-aynta aynewengkw-then amewengkw-then iylpareth.’ ”
21 Artwa rltwan angkew, “Akely-they athan angka nhenh-rnem ingkerrenh awew iylparethel. Aleyan atha iylparethel awelheyel-antey.”
22 Jesus-el renh awew, rap angkew-anem, “Kel mwerr. Angka anyentant-anem ingweran aynteyel, nga awelheyew. Ilek-ilek ngkwenh ntwa tharlemelemer. Ntwa apwert inem-penh, ntwa irrepern-rnem angayakw amern-weny-rnemew antha. Ntwap ayenh apenta iltyantel-anem. Akngeyelan ngenh mwerr-angkwarr arntarnt-areman, ngarl alpemel aney-alpeyew ikwer-itwel.” 23 Artwa rltwelarl awew alakenh, rap arlka apmwerreyelpew, ran apwert akngerrarl atnyenew ilek-ilek-then.
24 Jesus-el arew, rarl apmwerreyelpew, rap ingkerrenhew-anem angkew, “Ingwerenty apwert akngerrarl atnyeneyel ilek-ilek-then, rerneman arraty iterrey-angenharl Akngeyew. Rernem alakenh iterrem, ‘Athan atnyenem ilek-ilek-then apwert-then. Akngeyew ayeng iterrey-angenh.’ Irrpetyapelant renh inngan atyetyart antweyenh. 25 Tangkey ampwal-akert nthakenh aylpey-angenh arriw tyet-angkwarr, arrangkw. Alakenh-anyem rlterrk apwert akngerr-akert-rnemew aynteyel, Akngey-angkwarr alheyewan.”
26 Akngerrel awew, rarl alakenh angkew. Rernemap apmwel-ayeth iterrenh alakenh: “Apwert akngerrarl ilek-ilek-then atnyeneyel-rnem, Akngeyel ikwer-rnem anthem. Ra renh-rnem anthem alakenh, rarl inkwerelhem ikwer-rnem. Innga ampwal akngerr-akert-rnem Akngey-wenh-rneman.” Apmwel-ayeth alakenh iterremel rernem angkerrenh, “Akngeyel ingwer-rnem ampwal akngerr-akert-rnem iwerlelpem, ilek-apenyarlap ikwerenh-rneman?”
27 Jesus-el tyernew, “Ntwa amentel nthakenh mpwarey-angenh alakenh, arrangkw. Akngeyelant ngenh iteth atnyenem, ikwer-itwel intem aney-alpeyew.”
28 Peter angkew ikwer, “Anantherr-alew? Anantherran ngenh apenteyel. Warrk-then warl-then altyernem-then iwerlelpew ingkerrenh.”
29 Rap angkew ikwer-rnem, “Mwanty awelhenh-arey arrantherr! Ingwerenty apek apmer ikwerenh iwerlelpem, ikwerenh-rnem anteng apmer-itwew, raw Akngeyew warrkerrey-alkenh. 30 Ingwer-ingwer Akngeyel renh anthem ilek-ilek mwerr-angker. Rap aney-alpem Akngey-itwel intem-antey.”
Jesus ilelheyel, ingwer-ingwerarl ra ilweyenh
(Matthew 20:17-19; Mark 10:32-34)
31 Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem akarrelew, rap angkew, “Awelhenh-arey arrantherr! Awank-akerr angkakert Akngey-wenh-rnemel angka atyeng-akert ingkwernew, angka Artwa Innga Akngey-wenh ikwer-akert. Ingwer-ingwer aynteyenh, rernem ingkwernew-angkwarr. Arrantherr kel iterl-areyel, anantherrarl alheyel Jerusalem-warl. 32 Apmer yanh-itwew artwa Jew ilkwernemel ayenh antwerrkeyenh, ayenhap ahayiweyenh artwa ahelengkw-rnemew-anem, artwa Rome-areny ikwer-rnem. Rernemap ayenh kwantheyenh, apelh-then atyeng-warl iweyenh, ayenh atweyenh whip-el artewenty. Ayengap arwerl iylpeyl-atherrel ilweyenh-anem. 33 Ingwa atherr-penh ayeng angkep itetherrenhey-alpeyenh ipmepenh.”
34 Kwertengerl-rneman apatemel iterrenh-antey alakenh, “Jesus-an atyetyart anewantherrenh, nthakenh ilwey-angenh, arrangkw.”
Jesus-el artwa aparrng mwerreleyel
(Matthew 20:29-34; Mark 10:46-52)
35 Jesus alpenh ikwerenh-rnem-akert tawen Jericho-warl. Apmeran arrer-anem irrew. Iwerr-ampenyel artwa aparrng anenh, rap apwertew ayerneyam-ayntenh. 36 Rarl awenh, akngerrarl alpenh anper, rap arlkew-anem, “Ay! Nthakenh irreyel arrantherran?”
37 Rernem renh tyernew ilelhemel, “Anantherran alpeyel Jerusalem-warl Jesus Nazareth-areny-angkwarr.”
38 Rarl alakenh awew, artwa aparrng rap arlkew, “Jesus-ay! Ngan Atyetyart David-wenh-rnem-they! Amperrngerra atyeng!”
39 Arrwekelarl alpenh-rnemel renh iltew, “Akeleyterra!” Ran arlkenh-antey ikwer irrkaty-angkwarr, “Jesus-ay! Ngan Atyetyart David-wenh-rnem-they! Amperrngerra atyeng!”
40 Jesus rtneyelpew, rarl renh awewel. Rap ilanthew, “Akwethey atnwenheyew renh, akngetyeyew atyeng-warl.” Rernem renh akngetyew Jesus-warl. Ra renh ayernew, 41 “Ilekay? Nthakenh ilem atha ngenh?”
Ran tyernew, “Atyetyart, ayengan ilkelheyel, atha areyew.”
42 Jesus-an angkew ikwer, “Annga altywerela! Aranem ntwa! Ntwa iterl-arew, atha ngenh mwerreley-angker, ntwap mwerr-anem areyel aleyan.” 43 Inngarlap ran arew anngel aleyant anaynt. Rap Jesus apenteynenh, alpenh Akngey nakemel. Ingkerrenhel renh arew aparrng-weny-anem, rernemap inkwerelhemel Akngey nakeynenh.