21
Akelty inpertelan apwert impen-antey arrerneyel
Jesus anenh-antey tyaty ilkwa Jew-rnem-wenh-itwew, arrerenty ampwal apwertew-arelh ikwer-itwew. Ra arenh, apwert akngerr-akert-rnemel apwert arrernenh Akngeyew ampwal ikwer-warl. Akelty inpert apetyew, ngkwelty akely atherrant arrernew. Rarl arrernew-penh, apwert-weny-anem ra aneyelpew. 3-4 Jesus-el arew, rap arlkew kwertengerl ikwerenh-rnemew, apetyeyew ikwer-warl. “Awelhenh-arey atyeng! Akngeyan inkwerelhem innga arelh nhenhew, apwertarl impen-antey ikwerenh ingkerr arrernew. Akngey ingwer-rnemew inkwerelhey-angenh. Apwert akngerr-antey rernem atnyeneyel. Ya, Akngeyan inkwerelheyel innga arelh nhenhew.”
Jew-rnem-wenh tyaty ilkwan atep-atakeyenh
(Matthew 24:1-2; Mark 13:1-2)
Ikwer-penh rernem tyerrelhew tyaty ilkwethey aketh-warl. Kwertengerl-rnem angkew, “Tyaty ilkwa nhanyem mwanty-antey artew apwert alyelk mwerr-angker-akert. Ilek-ilek mwerr-angker-then kwen, akngerrelarl Akngeyew arrernew.” Jesus-el awew, rap angkew, “Arrantherran areyel tyaty ilkwa nhenh. Ingwer-ingweran apwert nhenh-rnem rtney-angenh-anem irreyenh. Alethang-rnemelan apwert-rnem atep-atakeyenh, arlperrty iwemel.”
Ingwer-rnemel irrwerneyenh Akngey-wenh-rnem
(Matthew 24:3-14; Mark 13:9-13)
Rernem angkew, “Atyetyartay, ilengerarl tyatyan inngan atep-atakeyenh? Nthakenh-tangkwel irreyenh, alakenh irreyew-alenty? Anantherr iterl-areyew.” Jesus angkew, “Mwanty anenherr-arey, ingwerentyakel arrenhantherrenh irrtywerl-ampernewerr. Ingwerenty angkewerr, ‘Ayeng nhanyem, Akngeyarl angkew, ra thwenem ahern nhenh-warl!’ Ingweran angkewerr, ‘Arlta arrer-anemerreyel! Jesus apey-alpeyenh-anem!’ Arrantherrarl awem, rernemarl alakenh angkem, awelhey-angenh arrantherr ikwer-rnem. Arrantherr awem, angkarl arlpimperrem, apmer arrpanenh-itwew atwerreyel, atererremel aney-angenh. Arrantherr alakenh iterremer, ‘Ahern-then alker-then rlengk-antey ywerreyelpey-angenh. Ingwer-ingwerant apek ywerreyelpeyenh.’ ”
10 Rap angkew arrpemarl ikwer-rnem, “Ya innga! Ahern-then alker-then ywerreyelpeyew-alenty, akngerran atwerreyenh apmer arrpanenhel arlperrty. Akngerr apmer ingwer-they alheyenh, atwerr-aynteyew apmer ingwer-itwew. 11 Ahernan arrewemel iltewelheyenh apmer arrpanenh-itwew. Akngerran aneyenh amern-weny angayakw, ywarn iterremel apatemel anerl-aneyenh apmer arrpanenh-itwew. Ingwer-rneman arntety ilkwel atwerl-aneyenh apmer arrpanenh-itwew. Akngerrel ilek-ilek arerl-aneyenh alker-itwew, atererremelap anerl-aneyenh.
12 Alakenh aynteyew-alenty apmwa, Akngey apentey-angenh-rnemelan arrenhantherrenh irrwernerl-aneyenh. Rerneman arrenhantherrenh antwerrkeyenh, court-emel-aynteyew tyaty Jew-rnem-wenh-itwew. Rernemap arrenhantherrenh tyayl-warl akwerneyenh, rnkernemel arrwekel rtnaynteyew artwa ilkwernem-itwew. Apmer arrpanenh-itwew rernem alakenh mpwarayntem, arrantherrarl ayenh apenteyel. 13 Rernem arrewantherr alakenh mpwarem, arrantherran angka atyeng-akert ilemer alhewer, atererrey-angenhel. 14 Iterrey-angenh alakenh, ‘Nthakenh ayeng angkem ikwer-rnem?’ 15 Athan arrenhantherrenh akalty-anthem, arrantherr angkeyew arraty-angkwarr Akngey apentey-angenh ikwer-rnem. Rernemap ywarn iterrem, ‘Nthakenh anantherr renh-rnem ayntarrp-ilem?’ 16-17 Tywekererreyenh arrewantherrety ingwer-rneman, ayenharl arrantherr apenteyel-rnem-wety. Arrewantherrenh-rnem-then arrewantherr ahelerreyenh, akwetyemel ayernerl-aneyenh court-emelemel. Ingwerentyaman arrewantherr ipmewarl atweyenh. 18 Akngeyelanap arrenhantherrenh arntarnt-arayntemarl intem-antey, iteth atnyen-ayntemel. 19 Arrantherr ikwer rlterrk anentyan, angkeperrey-angenh, arrantherrap aney-alpem intemarl ikwer-itwel.”
Tawen Jerusalem-arl atep-atakeyenh
(Matthew 24:15-25; Mark 13:14-23)
20 Jesus angkew kwertengerl ikwerenh-rnemew, “Ingwer-ingweran arrantherr areyenh artwa ahawarr-rnem, alperrel-apeny ampereleyenh apmer nhenh Jerusalem. Arlta ikwerelap arrantherr iylpangkeyenh, ‘Ya, apetyew-anem rernem nhanyem, anenhantherrenh ingkerr atweyew ipmew, warl-then atep-atakemel.’ 21 Arrantherr Judea-areny-rnem irrtyert-anterremer, apwert irrwerlel aney-alheyew. Arrantherran tawen-areny-rnem irrtyert-anterremer arrpemarl. Arrantherr arlengarl anew-aneyel-rnem, angkep alpey-angenh Jerusalem-warl. 22 Awank-akerr angkakert Akngey-wenh-rnemel ilew, Akngeyelarl irrwampenh-antheyenh Jerusalem-areny-rnem. Arlta ikwerel inngarl aynteyenh, rernemarl ingkwernew-angkwarr. 23 Rlterrkarlap aynteyenh arelh arntety-rnemewan, ampangketyarr-rnemew-then. Nthakenh anterrey-angenh, irrepern-rnem! Ya, Akngeyelan irrwampenh-antheyenh ingkerrenhew Israel-wenh-rnem. 24 Artwa ahawarr-rnemel akngerr atweyenh Jerusalem-areny nayp arlpentyel. Ingwer-rnem rernem arertnentyan akngeyneyenh apmer ingwer-rnem-warl. Arlengew-alenty alethang-rnem aneyenh atyetyart tawen Jerusalem-ew ikwer-itwew. Ingwer-ingwerantap Akngeyelan renh-rnem irrenteyenh.”
Jesus rarl angkep apetyeyenh
(Matthew 24:26-31; Mark 13:24-27)
25-26 Jesus-el akalty-anthenh-antey kwertengerl ikwerenh-rnem. “Ikwerel-antey ingkeny, alkent, antyarr-then ingwer-lkwererreyenh, akngelherreyenh arrewemel. Akngerran iterreyenh, ‘Nthakenh-anem irreyel ahern nhenhan?’ Rernemap aytnerl-aneyenh aterel. Kwaty alayan akngelheyenh, arwerlk angkeyenh artewenty innga. Akngerrelap aweyenh, rernemap aterenyengel irreyenh, apatemel ywarn iterremel. 27 Ikwerel-antey ayenhap arnareyenh, Artwa Inngarl Akngey-wenh. Ayengap kwenpay-angkwarr aremerreyenh, amparrkeyenh arawerrng rlterrk-akertarl. 28 Kwertengerl atyenh-rnem arrantherr arem apmwa ayntenty, atererrey-angenh. Arrantherr inkwerelhemer, ayengap arwapeny apetyem-anem, arrenhantherrenh mwanty arntarnt-areyew, inerleweyew.”
Angka aherrety-akert
(Matthew 24:32-35; Mark 13:28-31)
29 Jesus-el angka ingwer-anem ilenh ikwer-rnem. “Arwerl ampweth-ampwethew iterrenh-arey. 30 Alpeytan lyapenhey-alpem, arrantherr iterrem, ‘Ya, aherrety-anem irrenhey-alpeyenh.’ 31 Alakenh-anyeman arrantherr iterreyenh, arrantherrarl arenty, ahern-then alker-then ingwer-lkwererrenty: ‘Ya, apetyeyenh-anem Jesus. Ra atyetyart-anem aneyew ikwerenh-rnemew arntarnt-aremel.’
32 Atha arrenhantherrenh arraty ileyel. Rlengkarl iteth aneyel-rnem apmer nhel rernem alakenh areyenh Jerusalem-itwew, rernemarl iteth aneyelel-antey. 33 Ahern-then alker-thenarl ywerreyelpeyenh. Angka atyenhanap intemarl aynterl-aneyenh, ywerrey-angenh.”
Mwanty anaynteyew, Jesus-arl arwapeny apetyeyenh-wety
(Matthew 24:36-51)
34 “Mwanty-antey anayntenh-arey arrantherr! Anngangelhey-angenh amernel, ngkwarlel, apwertel-akerr ilpertelemel. Apmwangkwarr apek arrantherr anerl-anewerr arlta ikwerel, ayengarl arwapeny apetyeyenh-wety. 35 Ingkerrenh apmer arrpanenh-itwew apateyelpeyenh, ayengarl arwapeny apetyeyenh. 36 Ya, arrantherrap intem atyeng arntarnt-arelh-ayntenh-arey mwanty. Akngey-then ayern-ayntenh-arey, arrenhantherrenh rlterrkel-aynteyew, apmwa ayntenty-angkwarr. Renh ayernemel, arrenhantherrenh rlterrkel-aynteyew, arrantherr ilelh-aynteyew nyerr-weny. Akngey-wenh Artwa Inngel atha court-emeleyenh ingkerrenh-antey anyentarl-anyentarl.”
Alakenh-anyem Jesus-el renh-rnem akalty-anthenh, rernemarl alakenh-tangkwel ayernew, “Nthakenh-tangkwel irreyenh, nga apey-alpeyew-alenty?”
37 Arlta arrpanenh Jesus-el akngerr akalty-anthenh Jew-rnem-wenh tyaty ilkwitwew. Atwerrp-atwerrp ra akalty-anthenharl-penh, rap alpenh kwertengerl ikwerenh-rnem-akert, ankwaynt-aynteyew Apwert Alip-itwew. 38 Aherlkamenhey-alhenh akngerran akarrerrenh ikwer-warl tyaty ilkwitwew, angka ikwerenh awaynteyew.