24
Jesus-arl angkep itetherreyel ipmepenh
(Matthew 28:1-10; Mark 16:1-11; John 20:1-10)
Ingwepenh-antey Sunday-el, arelh-rnem angkep alpew intey-warl anter mwerr-angker intenh-akert, rernemarl arrwekel-antey mpwarewenp. Mary Magdala-areny, Joanna, Mary ingwer-anem (James-wenh amikw), arelh ingwer-rneman, rernemarl alhenh ingkerrenh. Intey-itwew rernem arey-alhew, apwertarl arnangelew arriw-they. Rernem kwen aylpenhew areyew, Jesus ipma ayntentyew. Rernemap ywarew ikwer, arrangkwarl. Rernemarl apatemel ayernerrenh, artwa atherr arwapeny aremerreyelpew, rtnenh-anem ikwer-rnem-itwel. Arnkwa ikwer-atherrenh amparrkenh. Rernem atererremel kwenerrew-anem. Ratherr angkew ikwer-rnem, “Ilekew arrantherr artwa itethewan nthweyel ipmewenh-itwew-anem? Ran nhenhel aney-angenh, arrangkw! Ran itetherrenhey-alpew, alhew-anem. Arrantherrarlap iterl-areyel, wetharl arrwekel arrewantherrel-arleng anenh apmer Galilee-itwew. Angka nhenh ra ilenh arrewantherr:
‘Ayengan Artwa Inngarl Akngey-wenh. Artwa apmwernemew ayenh ahayiweyenh. Rernem ayenh atweyenh ipmew-antey, tywenemel arwerl iylpeyl-atherr-warl. Ingwa atherr-penh ayeng itetherreyenh arrpemarl ipmepenh.’ ”
Arelh-rnemel angka renh iterl-arew-anem.
9-10 Rernemap intey-they alpew-anem, angka iley-alpew kwertengerl-rnem 11-ew ingwer-rnemew-then. 11 Kwertengerl-rnemanap awelhey-angenh. Rerneman iterrew, irrtywerremel ilerl-anenty-arrpantey. 12 Peter-anap rtnerl-alhew-anem, anterremel intey-warl. Rantey anngetherr amentel areyew. Rarl intey-itwew aremerrey-alhew, rap ayterney-alhew kwen. Arrangkw. Arnkwa arlterant ra arew, ipma ataperreleyew-arelh. Apatemel-anem ra apmer-warl alpew.
Artwa atherr alheyel tawen Emmaus-warl
(Mark 16:12-13)
13 Arlta ikwerel artwa atherr alhenh tawen akely-warl Emmaus-warl, Jerusalem-they arrerenty. Ratherrap Jesus apentenh. 14 Alpenharl ratherr angkerreynenh Jesus-ew, ipma anaynt ayntey-angenh intey-itwew. 15 Ratherrarl angkeynenh-antey, Jesus rantey-anem anteng-they alpenh ikwer-atherr-warl, rap alpenh-anem ikwer-atherrel-arleng. 16 Ratherran renh alhengk-arey-angenh, arrangkw. Ingwerew-athen arenh.
17 Rap renh-atherr ayernenh, “Nthakenh mpwelanth angkerrenh?”
Ratherr rtneyelpew, amperrngerremel ayternenh. 18 Artwa anyent itnan Cleopas ra angkew, “Ingkerrelan iterl-areyel, Jerusalem-itwewarl apmwa ayntew. Ntwan anyentelant iterl-arey-angenh?”
19 Rap ayernew, “Apmwa ilek-apenyarlap ran?”
Ratherrap tyernew, “Artwa weth Jesus Nazareth-areny, ranap angkakert Akngey-wenharl. Arawerrng rlterrkel ra arntety-rnem mwerrelenh, angkethen akalty-anthenh Akngey-wenh arraty-angkwarr. Akngerran ikwer inkwerelhenh. Akngeyan ikwer inkwerelhenh arrpemarl. 20 Artwa rltwa tyaty-areny-rnem ikwer-wety arlkarerrenh atyetyart ingwer-rnem-then. Rernemap renh artwa ahawarr-rnem-warl ahayiwew atweyew, arwerl iylpeyl-atherr-warl-anem atantheyew. 21 Anantherranap renh apalelarl apentenh. Anantherr iterl-aremer, Akngeyelarl anewantherr thwenew Israel-wenh-rnemew. Anantherr iterrenh, rarl anewantherr atyetyart ilkwa anem-arrpantey, Rome-areny-rnem irrentemel. Alakenh ayntey-angenh, arrangkwarl. Ingwa atherrel-anem ra ipma ayntenh. 22-23 Ngwampan anantherr apateyelpew. Ingkeny aremerrey-angenh-antey, arelh-rnem alhew intey ikwer-warl, apey-alpemel angkakert-anem. Rernemarl kwen aylperl-alpew-penh intey-itwew, rernemap angka iley-alpew, ‘Ywarn-antey anantherr nthwenh Jesus ikwer. Antyerl atherr aremerrey-ayntew, angkew-anem, “Jesus-an angkep itetherrew ipmepenh!” ’ 24 Artwernem-anem alhew intey-warl. Rernemap arey-alhew, arelh-rnemelarl ilenh-angkwarr-antey. Renhanap rernem arey-angenh, arrangkw.”
25 Jesus angkew ikwer-atherr, “Mpwelanthan arwengk apek, arraty iterrey-angenh? Mpwelanthan irrpeltherreyel angka artwa Christ-akert, awankarl angkakert Akngey-wenh-rnemel ingkwernenh! 26 Mwerrarl artwa renh irrwampenh-antheyewan, ingkerrew katy ilweyew. Ingwa atherrel rarl ayntem-penh, rap angkeparl itetherreyenh ipmepenh, Akngey-itwel-anem aney-alpemel arawerrng ilkwakertel.”
27 Rap renh-atherr akalty-anthenh arraty-angkwarr, anaynt-then ilenh angka irrkaty ikwer-akert. Angka renh Moses-el angkakert Akngey-wenh-rnemel-then ingkwernew Akngey-wenh pip-warl.
28 Rernemap aremerrey-alhew tawen ikwer-itwew Emmaus-itwew. Jesus-an alhenh-antey. Ingwer-atherran ilkelhew, aynteyew apmer ikwer-itwew. 29 Ratherrap angkew, “Ingkeny aylpeyneyel-anem, atemwengk-anem. Apetya aylewanthel-arleng.” Rap aylpew warl anyent-warl, ikwer-atherrel-arleng anaynteyew. 30 Rernem arrernelhew, amern-anem arlkweyew. Amern inemel ra Akngey nakew. Akalthemel ra tyeylp atherr anthew ikwer-atherr. 31 Anamerl-antey ratherr renh alhengk-arew, “Nhenh Jesus-an!” Ranap arwapenyarl ywerrerl-alhew. 32 Ratherrap angkew, “Mwerr-angker innga, rarl aylewanthel-arleng alhenh iwerrel, angka Akngey-wenh ilenh anayntelemel. Arlkan aylanth mwerrerreylpew.”
33 Ratherrap akwenterl-alhew, anamerl-antey angkep alpew Jerusalem-warl. Arey-alpew-anem kwertengerl-rnem 11 ingwer-rnem-then, apmer ikwerel-antey anew-anenh. 34 Rerneman ikwer-atherr iley-ayntew, “Innga! Jesus inngarl iteth! Ran aremerrew Simon-ew!” 35 Ratherr-anem ilelhew, “Aylantharl iwerrel alhenh Emmaus-warl, Jesus-an pweyterrenh aylewanth-itwew. Angka Akngey-wenh ra akalty-anthenh, aylanthap renh alhengk-arey-angenh, arrangkw. Anantherrarl irrpety arrernelhew, rap amern-anem akew. Rarl amern akew-angkwarr, aylanth renh alhengk-arew, rap ywerrerl-alhew-anem.”
Jesus-arl aremerreyel kwertengerl ikwerenh-rnemew
(Matthew 28:8-10; John 20:19-23)
36 Ratherrarl angkenh-antey, Jesus rantey aremerrew, rtnenh-anem ikwer-rnem-itwew. Ra angkew, “Atererrey-angenh arrantherr.”
37 Rerneman apatemel atererrew, iterremel inweng ikwerenh-wety-arrpantey. 38 Rap angkew ikwer-rnem, “Ilek-wety arrantherr atyeng-wety atererreyel irrpeltherremel? 39 Nhenh ayengarl innga! Itep-then ingkety-then arenh-arey. Ayenh arnenh-arey, arrantherr iterl-araynteyew. Arlkan nhanyem atyenh irrkaty-antey!”
40 Rap lwewarrernelhew-anem itep-atherr ingkety-atherr. 41 Rernemap inkwerelhew apatemel, ywarn iterremel. Rap ayernew-anem, “Amern-then aker-then atnyeneyel apek?” 42 Rernemap renh anthew aker aylperr, arrwekel-anteyarl ampernew. 43 Rap aylperr inew, arlkwemel anngetherr ikwer-rnem-itwew.
44 Rap angkew ikwer-rnem, “Arrantherrap ayenh anngel-anem arem, ayengarl itetherrew angkep ipmepenh. Aleyan inngarl ayntem, atharl ilenh arrwekel-antey, anantherrarl ingkerr anenheng-arey. Moses-el-then angkakert Akngey-wenh-rnemel-then rernem angkethen aylelhenty-then atyeng-akert ingkwernew awank-akerr. Rernem ilenh, ayengarl angkep itetherreyenh ipmethey. Aleyanap innganem.”
45 Rap angka Akngey-wenh ilenh, anayntelemel ikwer-rnem, rernemaw mwanty awelheyew. 46 “Alakenh aynteyelan pip Akngey-wenhel. Akngeyel arretengelew, ayenh Jesus Christ thweneyew. Ra angkew, rernemarl ayenh ipmew atweyenh, pwarrk anthemel artewenty. Rap angkew, ingwa atherr-penharl ayeng itetherreyenh arrpemarl ipmepenh. 47 Ra angkew arrpemarl, rarl ikwerenh-rnem thweneyenh apmer arrpanenh-warl, angka mwerr-angker ilerl-apaynteyew. Alakenh aynteyelan arrpemarl: Jerusalem-warl-tangkwel rernem alheyenh. Akngerr-anem ilaynteyenh, apmwewety ipmelheyew, nyerrerremel angkeperrenhey-alpeyew Akngey-warl-athek. Akngeyel apmwa ikwer-rnem-wety irrarlkemel, ikwer-rnem awakelhey-angenh. 48 Ya, arrantherr ayenh arew anngel, arrantherrap angka atyeng-akert ilerl-apayntem, ayengarl ilwew, itetherrenhey-alpew-anem angkep.
49 Awank-akerr Akngeyel arretengelew, ra antheyenh Inweng Mwerr-angker ikwerenh-rnemew. Athap thweney-alpeyenh arrewantherr. Apmer nhenh iwerl-alhey-angenh. Mpwelhenh-arey, Inweng Mwerr-angker Akngeyel arrewantherr antheyew, arrenhantherrenh rlterrkeleyew.” Alakenh-anyem Jesus ilelhenh kwertengerl ikwerenh-rnemew.
Jesus irrwerl alpeyel Aynikw ikwerenh-warl
(Mark 16:19-20; Acts 1:6-11)
50 Ikwer-penh Jesus-el kwertengerl ikwerenh-rnem atnwenhew Jerusalem-they apmer akely Bethany-ew-atety. Ikwer-itwew ra itep-atherr irrwerlerrew, Akngey-anem ayernemel, renh-rnem arntarnt-araynteyew. 51 Rarl alakenh ayernenh-penh, rap renh-rnem iwerlelpew-anem. Akngeyel renh irrwerl akngeynew, ikwer-itwel aney-alpeyew. 52 Jesus-anem rernem kwenerremel nakew. Akwenterl-alhemel rernem inkwerelhemel-anem alpew Jerusalem-warl. 53 Arlta arrpanenhel rernem aylpenh-anem tyaty ilkwewarl Jew-rnem-wenh-warl, Akngey nakaynteyew.