28
Jesus ipmepenh itethirreyel
(Mark 16:1-8; Luke 24:1-12; John 20:1-10)
Arlta ltyerrey-angker Ingkeny tyerrelhey-alentyel, Mary Magdala-areny Mary ingwer-then alhek, intey renh aretyek.
Ikwer-penh ahern akngelhekarl ratherr awek, Ingkart-kenh angel ikwer-atherr-warl apetyek irrwerl-they. Ranem apwert renh atwepert-iwek, ranem apwert ikwer-itwek anenh. Angel ranem lyenentyel-apeny arrtyernek, arnkwan ikwerenh arlter innga. Ahelengkw-rnem aterirremel ahern-warl aytnek, ipmapeny-anem ayntenh.
Angel angkek ikwer-atherr, “Aterirrey-angenh anenherr-atherr! Atha mpwelanth iterl-areyel. Mpwelanth Jesus-ek nthweyel, arwerl ilpeyl-atherr-warl atanthekek. Ra nhenh aney-angenh-anem. Akngeyel renh itethilek, weth rarl ingkerrenhek arrwekel ilelhek-angkwarr. Apetyenherr-atherr, intey renh aretyek, rarl ayntenh. Alhenherr-atherr, kwertengerl ikwerenh-rnem iletyek, rarl ipmepenh itethirrek. Ra Galilee-warl alhek arrwekel, arrantherr alhetyek renh arey-alhetyek. Alakenh-anyem ayeng angkakert apetyek, mpwelenhanth atha ilek.”
Jesus aremirrek kwertengerl ikwerenh-rnem-warl
(Luke 24:36-49; John 20:19-31)
Ratherr aterirremel-antey anterrek inkwerelhemel, kwertengerl-rnem iletyek. Jesus-el renh-atherr rlwatek, ratherr-anem kwenirremel arrernelhek ingkety atherr anterrkwek, ikwer inkwerelhek. 10 Jesus angkek, “Aterirrey-angenh, kwertengerl atyenh-rnem ilenherr-arey, rernem ayenh Galilee ikwer-itwek arey-alhetyek.” 11 Ratherr alhenharl-antey ahelengkw-rnem tern ilkwewarl alhek. Rernem tyaty-areny atyetyart-rnemek angka ilek.
12 Atyetyart tyaty-areny-rnem-then rernem angkerrenh, ahelengkw-rnem payemeletyek rernem menty akater anayntetyek, ingwer-rnemek angka Jesus-akert iley-angenh, rarl itethirrek. Atyetyart ingwer-rnem angkerrenh arrpemarl. 13 “Ingwer-rnem ilayntenherr-arey, kwertengerl weth-rnemelarl arrewaly tyerremel irrtyert akngek, awenng-they. Anwantherr arnkwa ayntenharl-antey. 14 Pilate ra angka awenty, mwerrarl anwantherr renh ilem, nthakenh arrenhantherr ayntarrp-ileyangarl.” 15 Rernem ahelengkw-rnem man payemelek. Rernem-anem akater anenh. Apmer Judea-areny-rnem rernem arraty iterl-arey-angenh-antey.
Jesus alker-warl alpeyel
(Mark 16:19-20; Luke 24:50-53; John 20:19-23; Acts 1:6-11)
16 Kwertengerl 11-pel alhek Galilee-warl, apwert ilkwewarl, Jesus-el kel renh-rnem ilek arrwekel, renh rlwatetyek. 17 Rernem renh arek, ikwer inkwerelhemel. Ingwer-rnem arrangkwarl, ikwer irrpelthirrenh.
18 Jesus ikwer-rnem-warl apetyek angkemel, “Akngeyel ayenh arrernek, alker-areny-rnemek, ahern-areny-rnemek, Ingkart ingkerrenhek anetyek. 19 Apmer arrpanenh-warl alhenherr-arey, ingkerrenh akalty-anthetyek, rernem kwertengerl atyeng-anem anayntetyek. Baptise-emelenherr-arey renh-rnem itna Akngeyek, Alerek, Itnweng Rlwartek angkemel. 20 Akalty-anthenherr-arey renh-rnem, angka atyenh ingkerrenh ywerreyek-atwety. Ayeng arrekantherr-itwek aneyenh, ahern nhenh ywerreyek-atwety.”