6
Tnakelhey-angenh
“Mwerr-arrpantey tnakelhey-angenh, arraty-angkwarr nga anetyek, ingwer-rnemel arrenhantherr awekerr. Arrantherr tnakelhenty, Akngey irrwerl-arenyel arrenhantherr nthakenh arntarnt-arey-angenh.
Ntwa irrpern-rnem man anthenty, ingwer-rnem akarriley-angenh, rernem ngenh aretyek. Apmwangkwarr alheyel-rnem rernem alakenh tnakelheyel, tyaty akely kwenel iwerr impalthel, ingwer-rnemel renh-rnem aretyek, tnaketyek. Atha arrenhantherr arraty ileyel, Akngeyel renh-rnem anthey-angenh.
Ntwa irrepern-rnem arnkwa anthenty anyelkel-antey, tnakelhey-angenhel, ingkerrenhel ngenh arekerr, Akngeyelant ngenh aremel, rap ngenh arntarnt-arem arrpemarl.”
Alakenh Akngey-warl angkaynta
(Luke 11:2-4)
“Ingwer-rnem alhem tyaty akely-rnem-warl, aketh-warl, Jew-rnem angkerreyel-warl. Akngerr akarrirrenty, rernem angkem Akngey-warl, ingwerel-rnem renh-rnem mwerr-arrpantey aretyek, tnaketyek. Rernem tnakelheyel. Akngey alakenh-kety arlkarirreyel. Kel ra renh-rnem arntarnt-arey-angenh.
Ament Akngey-warl angkenty mwerrarl. Akngey ilkelheyel, ngenh arntarnt-aremarl.
Arrantherr aleth-antey angkey-angenh, artwa ingwer-arenyel-rnem angka akngerrileyel-apeny ingkart ikwer-rnem-kenh-warl. Aleth angkey-angenh, rernem angkeyel-apeny. Anyent-inger-antey angketyek, kel ra ngenh aweyelarl. Arrantherr alakenh ayernem, ‘Akngey anwekantherrenh, ngarl irrwerl aneyel. Ingkerrenh akalty-antha, anwantherr ngenh arraty iterl-aretyek. 10 Apey-alha, ingkerrenhek ingkart anetyek. Ingkerrenh arratyila, ngkweng awelhetyek, irrwerl-areny ingkerrenh ngkweng awelheyel-apeny. 11 Anwenhantherr intem-antey amern antherl-aynta. 12 Apmwa anwekantherrety iwa, anwernantherr arratyilerretyek, mwerrant-arey anwernantherr anetyek. 13 Anwernantherr apmwewarl irrekerr atnyena. Arrenty anwernekantherr irrpelthirreyelarl-kety, anwernenhantherr arntarnt-ara.’ ”
14 Jesus-el renh-rnem ilek, “Arrantherr ingkerrenh mwerrant-arey-anem anetyek atwerrey-angenh, Akngeyan arrekantherr ingkerrenhek inkwerelhem, apmwa ingkerrenh-kety, arrekantherrety Akngeyel iwem. 15 Arrangkwelan, Akngeyel apmwa arrekantherrety iwey-angenh.”
Rernem amern-kety ipmelhetyek
16 “Ingwer-inger amern-kety ipmelhem, amernekant aleth iterrey-angenh, Akngeyekant iterrerl-ayntetyek. Ingwer-rnem artwerrety anew-aneyel, irrepern antwelhemel. Akngey ikwer-rnem inkwerelhey-angenh, renh-rnem angkep anthey-angenh. 17 Alakenh amern-kety ipmelhenty, artwerrety aney-angenh. Inngerr lhewelhem apmelerreny-angkwarr. Irrepern antwelhey-angenh ingwer-rnemek. 18 Akngeyel kel aketh-antey areyel, arrenhantherr angkep anthem.”
Ampwal akngerr ayerrpiley-angenh
(Luke 12:32-34)
19 “Ampwal akngerr ayerrpiley-angenh ahern nhenh-itwek. Arrangkwarlap ikwer-angkwarran. Ampwal akngerr apwert man-then akarriley-angenh, ingwerentyel irrtyert-inekerr, interrkel arlkwekerr. 20 Arraty-angkwarr apenterl-ayntem. Rap arrernem ilek-ilek mwerr-angker arrekantherr irrwerl-itwek. Mwerr-angker ayntayntem intem-antey irrwerl-itwek, nthakenh ywerrey-angenh, arrangkw. Ingwerentyel irrtyert-iney-angenh, interrkel arlkwey-angenh, arrangkw. 21 Arrantherranap ampwal ikwer-rnemant iterreyel, arrantherr ampwal renh-rnemant apenteyel.”
Angka lyenenty-akert
(Luke 11:34-36)
22 “Annga mwerr-akertel ntwa iwerr arraty apenteyel-apeny, anaynt-apeny. 23 Aparrngelan iwerr arraty apentey-angenh arrangkwarl, aperrertirrerl-alpeyel. Aparrngel-apeny rernem apmwangkwarr apenteyel, atwemengkel-apeny. Rernem Akngey-kety amentirreyel.”
Angka man-akert
(Luke 12:22-31; 16:13)
24 “Arrantherr apwert man akngerrekant iterrerl-anenty, arrantherrap Akngey-kenh angkek-anem iylpelirrem-anem, Akngey-kenh angkan apentey-angenh, amentewarl-anem. Akngey-kenh angkan impenarl. Manek artewentyel iterrey-angenh, Akngey-kenh angkekant artewentyel iterr-ayntetyek. Nthakenh ntwa atherr-angkwarr apentey-angenh.
25 Alakenh iterrey-angenh, ‘Amern ilek atha arlkwetyek, ilek atha antywetyek, arnkwa ilek-warl ayeng aylpetyek?’ Iteth anayntetyekant nga iterr-ayntetyek, Akngey-kenh-angkwarr apenterl-ayntetyek. 26 Thip yanh-rnem arenh-arey. Thip nthakenh amentel amern lyapelhiley-angenh, amern warl-warl akwerney-angenh, awakelhey-angenh. Akngey irrwerl-areny rant thip-rnem wanteyel, arntarnt-areyel. Arrantherr Akngey-kenh impen thip-rnem-angkwarr. Anwenhantherr arntarnt-areyel arrpemarl.
27 Arrantherr artewentyel iterrerl-anenty, arrantherrap arwapeny ywerreman. 28-29 Arnkwekant iterrey-angenh. Solomon arnkwa mwerr-angker-warl aylpenh. Arnkwan ikwerenh ahern-areny-kenhant. Akngeyelant alpeyt mwerr-angker arrernek ahern nhewarl. Alpeyt arnkwernem-angkwarr mwerr-angker inngarl inngelheyel! Alpeyt yanh-rnem arenherr-arey! Anyentel-antey aneyel rernem arnkwel mwerr ilelhey-angenh. 30 Akngeyel atherrk lyapelhileyel. Atherrk arlenyirrem aherretyel, rernem antywer arrtyem. Akngeyel atherrk renharl arntarnt-areyel-apeny, ra anwenhantherr iwerl-alhey-angenh arrpemarl, arnkwa ilek-ilek anthemel arntarnt-arem mwerr-angkwarr. Arrantherr apal, Akngey renh tnakey-angenh, rarl anwenhantherr ingkerrenh arntarnt-arem.
31-32 Artewentyel iterrey-angenh, ‘Ilek anwantherr arlkwem, ilek anwantherr antywem, arnkwa ilek-warl anwantherr aylpeman?’ Ingkart apentey-angenh-rnem alakenh iterreyelan. Akngey alker-areny ra arrenhantherr areyel, ranem arrenhantherr ilek-ilek antheman, arntarnt-arem-then. 33 Arrantherr-anem ikwerenh-angkwarr apenterl-ayntetyek arraty-angkwarr, Akngeyel arrenhantherr atnyenem.
34 Ampwal ilek-ilek akngerr arrerney-angenh ingwer-ingerek. Ngant ikwerant iterretyek. Arlta arrpanenhel Akngeyel arenhantherr arntarnt-areyelan.”