16
Añ quellepaʼ ñeñt̃ apeteʼt̃ huocchañneshac̈hno
T̃eʼpaʼ oʼch notas poʼpoñ. Añ allpon quelle ñeñt̃ c̈hocma senen huocchañneshac̈hnocop ñeñt̃ ameʼñetsa, ñeñt̃paʼ att̃ecmach sep̃a. T̃arroʼmar ñeñt̃ ameʼñetsa Galaciopaʼ oʼ neñotatuanet ñeñt̃chaʼ atet̃ pet, ñeñt̃oʼmarña sapaʼc̈hoʼña atet̃chaʼ sep̃a sam̃a. Ñeñt̃paʼ atet̃chaʼ sep̃a: Pat̃eʼtets temencpaʼ añ pocteʼ c̈hocmach senaʼyes ellopaʼtets errponchaʼ semnaʼyes oʼch senaʼyes Yomporecop. Ñam̃a errpont̃eʼña sechyen ñeñt̃chaʼ senaʼyes Yomporecop, ñatoʼ aton amapaʼ ñatoʼ coñeʼt̃. Ñeñt̃paʼ oʼch saññoʼtue eʼñe ellocma att̃ot̃ach oʼch satontatyes. Allochñapaʼ ñerraʼm esempoch nec̈hap seshopaʼ amach pallteno eʼñe allempopaʼ oʼch t̃aya senaʼyes. Ñam̃a ñerraʼm esempoch nec̈hap seshopaʼ oʼch nequellcaʼ carta ñeñt̃chaʼ nemña Jerusaléño. Ñam̃a oʼch nemñe acheñ ñeñt̃chaʼ anmueʼ quelle, amaʼt erraʼtsena acheñ ñeñt̃chaʼ pocteʼ senten sa. Ñam̃a ñerraʼm pocteʼ senteñ oʼch ahuen nam̃apaʼ eʼñe pocteʼ oʼch yahuanena eʼñe parro.
Allempo sechena Pablo oʼch ahuoʼ poʼpoñ anetsoʼmar
Ñam̃a ñerraʼm esempoch ahuen arrot̃ att̃och nec̈hap seshopaʼ napaʼ noct̃apeʼcheñ arrchaʼ noñem Macedonioʼmar. 6-7 Añ atarr nemnen ñerraʼm Yompor muenatspaʼ allat̃eʼ naʼllponmat sesho, ñatoʼ allat̃eʼ necharaʼpena. T̃arroʼmar napaʼ ama nemno oʼch att̃a nepomuetnom sesho, añña napaʼ nemneñ ñerraʼm Yompor muenatspaʼ allat̃eʼ natomat. Ñam̃a ñatoʼ eʼñe allot̃paʼ oʼt̃eʼ sanemyesen errachc̈hoʼ neshecha allempo. 8-9 T̃arraña t̃eʼpaʼ amach erra neto. Allanach arr Efeso t̃arroʼmar t̃eʼpaʼ eñall att̃och oʼch neserrpareʼtatyes shonteʼ Yompor poʼñoñ. Ñam̃a t̃eʼpaʼ neñoteñ ñatoʼ oʼch ameʼñenna shonteʼ acheñ, t̃arraña c̈hocma eñall ñam̃a shonteʼ ñeñt̃chaʼ nepatareʼteneʼ. T̃arraña oʼch c̈hap Pentecostepopaʼ oʼch ahuerren arrot̃.
Atet̃ otanet Timoteocop
10 Ñam̃a oʼch notas, ñerraʼm esempoch c̈hap masheñ Timoteopaʼ oʼch sagap̃ eʼñe cohuen, allochñapaʼ amach c̈ha llecoso sesho. T̃arroʼmar ñapaʼc̈hoʼña nanac t̃orrena Yomporecop atet̃ ñerraʼm na. 11 Ñam̃a ñerraʼm esempoch c̈hap seshopaʼ añ pocteʼ c̈hocmach seʼm̃ñoch eʼñe cohuen. Ñam̃a eʼñech cohuen seyenpueʼ allochñapaʼ ñerraʼm esempo puerrerra allot̃paʼ eʼñech pocsheñeshaʼ c̈herr nesho. T̃arroʼmar napaʼ c̈hocma necueñ masheñ Timoteo epan poʼpoñec̈hno masheñneshac̈hno.
12 Ñam̃a masheñ Apolospaʼ nanac nemñareʼteñ oʼch emoʼtensaʼ epuet poʼpoñec̈hno masheñneshaʼpaʼ t̃arraña t̃eʼpaʼ ñapaʼ ama mueno. T̃arraña esempopaʼ c̈homach c̈hap sesho ñerraʼm esempoch poctaʼhuoña.
Allempo soʼterranet poʼcartot̃
13 Eʼñe allohuanenpaʼ oʼch noterrserr: T̃eʼpaʼ eʼñech señota, t̃arroʼmar c̈hocma eñall ñeñt̃chaʼ yaʼpsaterreʼ Yompor. Ñam̃a eʼñe sameʼñeñot̃paʼ huomenquëpaʼch sep̃aʼ seyoc̈her. Ñam̃a amach sem̃chaʼtatsto, c̈hochña seumencta Yomporecop. 14 Ñam̃a ora allpon ñeñt̃ sep̃aʼyenpaʼ eʼñepaʼch semorrentannaʼteñot̃ es sep̃aʼyen.
15 T̃eʼpaʼ oʼch masheñneshachaʼ ñam̃a noc̈haneshachaʼ notas poʼpoñ. Sapaʼ señoteñ ñam̃a att̃o masheñ Estéfanaspaʼ ña ñanom ameʼñerrtsa ahuat̃ all Acayo. Ñam̃a ahuoʼt ameʼñerret epuet pamoʼtseshaʼ. Eʼñe allempot̃eñ ñetpaʼ ahuoʼt t̃orraʼyenet añecop att̃och yenpuet allohuen ñeñt̃ pueyochreshaʼ oʼ perr t̃eʼ Parets. 16 Ñeñt̃oʼmar t̃eʼpaʼ oʼch notas: Eʼñe pocteʼ oʼch seʼm̃ñoch Estéfanas, ñam̃a amaʼt allohuen poʼpoñec̈hno acheñ ñeñt̃ c̈hocma t̃orrapretetsa Yomporecop. 17 Napaʼ t̃eʼpaʼ atarr nocshena t̃arroʼmar oʼ huapa arr nesho masheñ Estéfanas ñam̃a Fortunato ñam̃a Acaico. T̃arroʼmar sapaʼ amaʼt ama sehuapopaʼ ñetpaʼ oʼ huapuet. 18 Ñetpaʼ atarr coshatosnet neyoc̈hrocmañen. Ñatoʼ sapaʼc̈hoʼña oʼt̃eʼ coshataset. Cohuenepaʼch señch acheñ ñeñt̃ atet̃ petsa.
19 Ñam̃a allohuen ñeñt̃ ameʼñaʼyetsa arr Asioʼmarpaʼ mueneñet oʼch huom̃chaʼtaset ñamet añ necartot̃. Masheñ Aquilapaʼc̈hoʼña mueneñ oʼch huom̃chaʼtas epuet puet̃apor Priscila. Ñam̃a allohuen masheñneshaʼ ñam̃a noc̈haneshac̈hno ñeñt̃ pameʼñeñot̃et apc̈hetset Aquilapahuo mueneñet oʼch huom̃chaʼtaset ñamet. T̃arroʼmar eʼñe yeparrocmateñot̃ epay Yepartsesharpaʼ oʼ huom̃chaʼtaset añ necartot̃. 20 Ñam̃a allohuen masheñneshac̈hno ñam̃a noc̈haneshac̈hno ñeñt̃ arroʼtsaʼyenpaʼ mueneñet oʼch huom̃chaʼtaset ñamet. Eʼñe semorrentannaʼteñot̃paʼ atet̃chaʼ sehuom̃chaʼtannaʼtena ñeñt̃ atet̃ poctetsa Partsocop.*
21 Añ coñeʼt̃paʼ oʼch nequellcaʼ nam̃a eʼñe na notot̃, att̃och oʼch nehuom̃chaʼtas nam̃a.
22 Ñerraʼm eseshaʼ ama morrentenaye Yepartseshar Jesucristo ñeñt̃ña atet̃ petsa aʼcoñchataret̃tepaʼch. T̃eʼpaʼ ñeñt̃ach notas, huerrnayepaʼt̃eʼ ñeñt̃ Yepartseshar yepen.
23 Yepartsesharepaʼchña Jesucristo saʼnatenaya allohuenes. 24 Eʼñe nameʼñeñot̃ Cristo Jesús atarr nemorrentensa. T̃eʼpaʼ ñeñt̃ach notas, ñeñt̃paʼ att̃etepaʼchña Nompore. Allohua.
Pablo
* 16:20 Poʼñoc̈h oteney, “Eʼñe semorrentannaʼteñot̃ c̈hoch setsoʼtstsaʼpaʼtannena ñerraʼm esempo sehuom̃chaʼtannaʼtena ñeñt̃ atet̃ poctetsa Partsocop.” Ñeñt̃paʼ atet̃ yec̈heteʼt̃ ahuat̃.