3
Bhawloos “Wona Barjoam Miskee” Kinin Hamoono
Ta keeda shidhon goynsa, imbanaanato, ogo yekal konin maataadettsi Imbaa wontea Yesussa upsino saanawa konin workoadettsibee konin gobshadhoadettsibe wona Barjoam miskee. Yin pir eeno wul Barjodar woylamin qajoono konin dahaamonna, qaaboysa siyanabee wobona eenakalankabe wonin dhaqoadettsi wona Barjoam miskee. Imbaa wontea Yesus kidi eedi gon hamaane; kidi yeam kida wocchinse; Seethaankalankaar yeam kida toole.
Yena wonin giyenam ta ko hannaar, os birante ko hannaar, yenin hayenam Imbaa wontea Yesuska yedar woylamin woda qaje. Imbaa wontea Yesus Barjosa nashimmakkonbee Kiristoossa darshintanbeka yesa woylaminam wocchimbhintandar ki maase.
Waadiman Waadadha Zaskayno
Imbanaanato, wokalanka yenin tiyon timmirinam garayse waadima qolma sun yaayayna yesa imbanaana wulkalanka yenin edimoadettsi wosa Imbaa Yesus Kiristoossa naabenka yena woda giye. Woam maatinta hamin yeam konin zaskenam yemal dheseeda dhese. Wodi yekal wonin dehenka waadima qolma dohootone; eedi haysaar galanam sun itsootone; yedar yer goyti kalaaka hattear wonin dethoamadettsi sootinbee rooronbe qajadhitebee gaalitebe waadadhaate wo dahade.
Yin wonin waadadhoonoar wonnon kamsika yenin yivoadettsine; yekalanka tiyana wosa hayamo qolmina wonin dohonnatehe. 10 Harrna hambhidianna, yekal wonin dohon wodanka, “Waadadhana nashima ki itsabhoode” hamea upsi wodi yena imidine.
11 Hamin ko dahaakaar waadima waadadhimina, yiam zaskaamon dhalqinte ardayse goyti qolma yaayayna yesa shaarinte dahaana eenasa wodi qansidine. 12 Iginadettsina eena lay hamayse yisa waadimanam waadadhaate yinnon galanam kenin itsoadettsi Imbaa wontea Yesus Kiristoossa naabenka kena giyada keam woda kiile.
13 Imbanaanato, yediar payyan waadiman waadadhana boosimbheebhode. 14 Ko warqatinte wonin thaapon dhalqinam qansayse ee hamima eedi daa ki hanna, kiam payya hayayse shedee; kinin ooshimbhoadettsi kimbesana kinka wormeebhode. 15 Ko dahaannaar yesa imbanaasdettsi kiam kiilee; yesa banqi eedidettsi kiam paydeebhode.
Macchin Nagaymakkono
16 Payyamonsa Imbaa kidi yinti rooro wul yer wulka payyamonam yena ki ime. Imbaa wontea Yesus ye wulbesana ki dee.
17 Ko nagaymakkonam innon aaninka thaapaa inta Bhawloosne. Innon warqatin wuldar haapadhea milkita kaane; inin thaapaynoar ogodettsine.
18 Imbaa wontea Yesus Kiristoossa sunin imintono ye wulka ko dee.