Kaiwo Bo Boru Paulusi Soi We Jemati Na
Korintusi
Kaiwo dedung we 2 Korintusi
Na rabuang bo Paulusi soi kaiwo anatu nei we jemati na Korintusi fo, eweboyari riati kaha. Manea etairiri Paulusi tuti eteiayari eteyo wiro rasuli dine kaha. Ampafe Paulusi denatu Titusi dontai tono bendari Korintusia, kia ne kaiwo tapapa paria wesa. Mayeai daraberahi sobu Paulusi na Makedonia aha, deisaharai wei kariri jemati na Korintusi efau fosa etaraberasa weru eteiayari fo tuti earomioi aha. Mae manea eteiayari pampang.
Donio Paulusi soi suratinei wesa. Soi deisaharai wesa kariri ne fi yu we Kristusi fo. Deyo enewawusa paria tuti todoni piraise weo etaraberasa weru eteiayari fo. Akawuru wori dutansa ambori efanduhi doi we etohonai we ene doroi ene pari fi na Yudea fosa. Tuti na wefuiai aha mani, deyo todoni kontai Yesusi ne rasuli dine, tuti na kaiwo tapapa deretawang maneiru teaio ewerasuli wetarai kaha fosa na wanai.
Kaiwo na suratinei deto kutuai toninai:
1:1-11 Kaiwo fafong.
1:12–7:16 Paulusi deisaha kariri ne enetituai we dontai wesa fo, deiriri kariri todoni wiuwu Kristusi ne Kaiwo Mahikai fo, tuti dutansa ambori eweboyari riati aha.
8:1–9:15 Dohong kaiwoariri kariri etohong doi we efata mano ene pari fi na Yudea fosa nai.
10:1–13:10 Paulusi medu kariri mantauni, wetarai werasuli we Yesusi dine, tuti deretawang inontaraio eteiaya ne mambiriuo werasuli fo.
13:11-14 Kaiwo kife.
1
Mahikaifea
Weo doroi Allai ne jematiwa mea na bendari Korintusi tuti Allai ne inontarai memararebana wa mea kiai tantenang na nu Akhaya wai.
Kaiwo anatu ninai na yau Paulusi, na Seng Allai ne dawiafo terai yuai yau we Yesus Kristusi ne rasuli, tuti na tane doroi Timotiusi kontai.
Kadono tane Dai Allai tuti Seng Yesus Kristusi urohong une bengfo arora we mea tuti urohong mea menumiruainso ne maifo.
Allai dohong tata taenemirorong mitubaru na dadira rorong tasodaira ne
Tafiai Allai, mano tane Seng Yesus Kristusi tamanai. I mani Dai mano aroai sewa dine tuti Allaio dohong inontaraine taenemirorong mitubaru foi dine. Andino dohong amenemirorongnei mitubaru aha na dadira amesodairi fi kiai ne, ambori na amenemirorong mitubaru amesobuai ria Allai tonana fo, amea kontai amefata inontaraio enemirorong fituaya fosa kontai ao enemirorongfoi mitubaru aha. Weo dadira bitoya Kristusi sodairia foi, amea kontai amesodairi, ampafe na tonanane kontai, Kristusi, mano dohong inontarai enemirorong mitubaru foi, dohong amenemirorongnei mitubaru fuba aha. Amesodai dadirafo mani, finanai werang we amefata mea menemirorongwai mitubaru aha tuti ambori mekaharai weru ne karirafo ki. Tuti Allai fiata amea amenemirorongnei mitubaru aha mani, finanai we ambori menemirorongwai mitubaru aha kontai ki, wedaya metawang mea na dadira rorong toyari dadira amesodairi nini. Tuti amenemitawanai paria we metoaria mutu, wiro amenemiwawera we mea kaha, weo amewaitawanai we mesodai dadirafo kariri ameara fo, tonanai kontai Kristusi dohong menemirorongwai mitubaru kariri niari we ameara fo.
Doroi meaine, ametohong weai paria we dohonao meserawawera kariri dadirao raminde amesodairi na nu Asia fi wani fe. Dadira nani fiabai tuti miraba paria, wedaya amenemirorongnei fituayai, wiro amenemitawanai we ametarang ahang kaha. Tarai, amenumiruainso toyari aiboi marareha fo watai wawu amea ampa. Wape finanai amesodairai ambori amenemitawang amene mambiriune fanai, mae amenemitawang te Allai mano duwi inontarai emarareha foi ne mambiriufo. 10 Andino feriri amea weru dadira fuba amesodairi nani, donio amemarareha ahang kaha, kontai andino feriri amea tonana rai. Andino amenemitawani teri we ambori feriri amea weru ne karirafo pampang ki, 11 mai kariri mefata amea na mene nadi mewenadi we amea wai. Na tonanane kaiwasa bitoya metutang tutu amea we Allai, ambori Allai mioang amea, donio mefau mefiai Allai metohong mahikaifeai wei ki.
Paulusi deisaharai we fiouki ne rahida dontai to Korintusia fo
12 Fio dohong amea ameboi amearomi weai fa mani, na amenemirorong ketui nei, amewaitawanai we fi kiai amenari na nunei nini, reantenang mani na todoni ameweboyari ria mea fo, finanai amenari na amemararebanai tuti na amenemirorong mesio Allai dohoni foi, wiro na awai nunei kaha, wape kariri Allai ne bengno dohonai arora fo. 13-14 Weo fianai aino amesoi we mea mau ne, amesoi kariri fio mawa we metatorai tuti metafura fo. Ninaia mani, metafu fio ametawi wea fo kutea terai, wape enehutawanai we ambori metafuraia mai pari ki. Na tonanane, na rahida bo Seng Yesusi daraberahi nai aha ma foi, ambori meboi mearomifo we amea ki, kariri amea kontai ameboi amearomine we mea fo.
15 Na iroasoai tonanafo wedaya raminde enehutituai we yontai mau ituambawa mea weberu, ambori moanafo mesobu weberu beyari. 16 Enehutituai we yeyo, na yontai to Makedoniafo, yontai mau ituambawa mea akawuru wo, ambori yontai pari to Makedonia ki, tuti yarabera yau na nu Makedonia foi aha ma mani, ituambawa mea nariai aha, ambori mefata yau yontai pari to nu Yudea foi aha. 17 Reantenangfo enehutituai tonanai, akawuru wori enehutituai siai aha. Ampafe imadu tonana mani, menemitituai we enehutituai sauara kaha e? Ete rahida enehutituai kariri fi inari fo, enehutituai na mantaung yau e? Doni katu mani imadu yeyo, “Yo,” mayea mani imadu aha yeyo, “Bereri.”
18 Wape, mai kariri Allai we dohong kariri fi medura fo, amene kaiwo amewuwuai we mea fo nani wiro amemadurai na amenemirorong boru kaha, amani ameteyo “Yo,” tuti “Bereri.” Wiro tonana kaha. 19 Weo Yesus Kristusi Allai ne Kaisungfoi mani, wiro we enerorong soriru we fiea dine kaha. Mae Yesusi nani dino, yau Paulusi, Silasi, tuti Timotiusi, antowuwui we mea ne, tuti I mani, ne enetituaitafo wiro yiwani kaha. I wiro medu deyo, “Yo,” tuti “Bereri,” kaha, mae deyo, “Yo,” pampang. 20 Weo andino Allai ne kaiwo derera fo kai kawariai nai ne, na Kristusi Allai medu deyo, “Yo,” finanaia. Nanai wedaya tataparanding Allai, tamadu na Yesus Kristusi wonongfo tateyo, “Antu.” 21 Allai meiri andino niari amea tuti mea tatoaria mutu na Kristusi ne. I kontai andino diri tata wei tera ne, 22 yuai tata kawurua we ne tata, tuti sensoni taenemirorongnei na Nuaninu Mirarebana foi, wefiainawiai ambori tawaitawanai we dohongno fianai aino dereri kiaia foi we tata ki.
23 Raminde nanai wiro yontai to Korintusi aha mau kaha, weo imaya we menemirorong fituaya kahai na metarami nehu kaiwo tapapa paria we mea fo fanai, amani kaiwo isua mea na tapapa kariri mano anta dohong sasari kerirara foi nani.* Imadurai tonina ne, itofa kaha, weo Allai deitawang enehurorongnei. 24 Wiro ametanggoa mea kariri mene meroasoawa kaha, weo meroaso Kristusia mutu ampa. Manta ameteyo amerufi ria mea ambori memararising paria aha.
* 1:23 1 Korintusi 5:1