13
Paulusi ne kaiwo arerai wefuia fo
Yontai aha mau we ituambawa mea ninaifa mani, yontai webetoru we mea finanai. Mearomioaifa, na Kaiwofo dotu deyo,
“Sasarifea mani, sasari nanai inontarai mandu ete mantoruo itowati tera fo itoroa tubarai reto, ambori kaiwo nani ayaranane fe.”*
Raminde yontai weberu mau fo, isua mea we mano enari sasari fosa ampa. Ninaifara mani, na inayai waroi weru mea ninai kontaio, isua mea nariai aha. Rahida bo yontai mau wai mani, mano raminde etohong sasari fosa konta mano siai fosa wiro ekaharai weru aiboi yohonai wesa fo kaha. Metutang we mesobu fiainawiaio deinawiai we Kristusi tarai medu na yau. Mewati mea! Ira mau mani, ambori mewatioai kasaua we Kristusi wiro finahang niari fi na mea kaha, mae wemambiriu paria na mea.* Tarai we rahida bo epahui na aitabafoi ne mani, finahang. Wape na Allai ne mambiriufo darang aha. Amea kontai amefanahang toyari raminde nanai Kristusi finahangfo, wape Allai ne mambiriufo wedayao ameweboyari ria Kristusi ambori amewemambiriu we amerufi na mea.
Metitua bera mantaung mea we na meminohi toa wa, we meroaso Kristusi tarai ete bireri e? Todoni kontaio mewaitawanai we Kristus Yesusi niayai na mea, mae meroasoai tarai kaha mani, bereri.* Tuti enehutawanai we mewati amea mani, kasau we mea ampa weo inontarai ameroasoai tuti Kristusi ne rasuli tarai di amea. Ninaia mani amewenadi we Allai ambori wiro metohong sarawa kaha. Amenari tonanafo, wiro ambori deinawiai we amea mani rasuli tarai di amea fo kaha, mae ambori menari ne wetaraio Allai dawi wea fo, masino manea etitua amea we rasuli tarai di amea kahai ki. Weo wiro amenari fieai we dapa ne wetaraifo kaha, mae fi amenari fo mani we fi wetarai fo terai. Masino amefanahang mae mewemambiriu mani, amefaraise, tuti amewenadi we Allai kontai ambori niari meara memasi. 10 Nanai wedaya isoi kaiwo anatu ninai na rabuang bo inayai waroi weru mea foi nina. Ambori na tonanane, yontai mau mani, iru nehu mambiriuo Sempaisi dohonai we yau ne we inari mea na tapapa fanai. Weo mambiriu nanai Sempaisi dohonai we ibaung mea nayai, wiro we itota meara meworu naya kaha.
Paulusi dohong mahikai
11 Doroi meaine, wefuiaine mani, todoni kontaio memirising to, merurai we ambori memasi na Allai urengreafo, metaramio nehu aunaune, menemirorong boyari, tuti meminohi na mai. Tuti Allai mano enemiwawufo tuti ne maifo weneung nai foi weriria mea.
12 Metohong mahikai wawera mea na mai weinontarai Kristeni.
13 Allai ne inontarai emararebana nesa kiai na ninai etohong mahikai kontai we mea.
14 Kadono Seng Yesus Kristusi dohong ne bengfo arora we mea, Allai enewawu mea, tuti Nuaninu Mirarebana foi weriria mea kiai.
* 13:1 Ulangan 19:15 * 13:3 Rasuli 13:6-11 * 13:5 Matiusi 7:15-20