3
Korintusifosa ene tarai kariri fiainawiai todoni Paulusi itoru itowerasuli wetarai we Kristusi
Amemadu toninafo, tarahio menemitituai meteyo amefiai bera mantaung amea ahang fe, wiro tonana kaha. Ete, toyari inontarai siai fosa, amea kontai ametohong weai we amesobu surati fiai amea bei tonanai, surati nani soi we mea ete na mea ma e? Wape wiro tonana kaha. Meaino mene tarai wekaiwo anatu deinawiai we amea mani rasuli di amea fo, weo meroaso amene kaiwo amewuwuai we meara fo. Finanai toia mutu na amenemirorongnei tuti mandoni kontai ewatioai tuti etatorai. Ne tarai kariri amene kaiwo amewuwua fo webong kawuru ampa, amani webong paria na mea. Na tonanane metainawiai we mea mani mene tarai wekaiwo anatuo Kristusi soi di mea, tuti kaiwo anatu nani wiro soi na dawati kaha, mae na Allai mano darang foi Nuaninufoi, kontai wiro soi na kamiei timba toyari Hukumio soi we Musai foi kaha, mae soi na inontaraine taenemirorongnei.
Amemadu kariri amea tonanai weo na Kristusi ameroaso Allai tarai. Wiro ametohong fieai we fiainawiai we mantaung amea amewemambiriu we amenari finana kaha, wape Allai dino dohong mambiriu we ameane. Andino niari amea amewemambiriu we amewemangfata we Kaiwo Arerai Waworu bei. Kaiwo Arerai nani weneung na Allai Nuaninunei, wiro na Hukumifoi kaha. Weo Hukumi nani wedaya mararehafoi wape Nuaninufoi dohong tata tatarang wefitawafa.
Allai ne Kaiwo Arerai Waworu nei mahikai sewa Kaiwo Areraio Musa soi fo
Fafongfa Allai dohong ne Hukumifoi we Musai, amani ne Kaiwo Areraio biui na kamieifo, tuti Kaiwo Arerai Mamo nani kia marareha we inontarainesa we inontarai manei wiro wemambiriu we dohong kariria na mai kaha. Kaiwo nanai Allai dohoni na ne sambewaraio dadai fo, wedaya Musai urengfo sambewarai. Tuti sambewarai nani adareti de niai wape ne sambewarafoi wedaya inontarai Israeli fosa euremifoa wiro ewemambiriu we ewati Musai urengfo nariai ahang kaha. Tonana mani todoni kontaio Kaiwo Arerai Waworuo Allai Nuaninufoi dohoni foi da na sambewaraio dadai sewa aha. Masino Kaiwo Arerai Mamo kia aiboi we inontarai foi sambewarai tonanai, nana mani Kaiwo Arerai Waworuo wedaya inontarai enemirorong mesi na Allai urengreafo aha fo ne sambewaraio dadai fo fuba sewa aha. 10 Weo tarai we fianai aino fafongfa sambewaraifa fo, titua weai na sambewaraio dadai sewao fuinini mani, wedayaria sambewarai ahang kahai ampa. 11 Weo masino Kaiwo Areraio woru fo sambewarai tonanaia, nana mani Kaiwo Areraio wiro woru na wea kaha fo ne sambewaraio dadai fo fiabai sewa aha.
12 Amenemitawanai tonanai paria ampafe wiro amematai we amemadu kariri finana kaha. 13 Wiro amene tarai kariri Musai we tebung wedua urengfo na ansung aburung ambori inontarai Israeli fosa wiro esaiteo Sempaisi ne sambewaraio adareti de niai weru urengfo nana kaha. 14 Wape enemitituaitafo rahaibu ampa, weo paria rahida bonini kontaio fi tebung wedua Israeli fosa nani tebung weduasa pampang ne, na rabuang bo etato Kaiwo Areraio fafong foi fo. Etaramioai mae esobuai kaha. Weo fi tebung weduarai nani niai terai na taweboyari ria Kristusi fo. 15 Paria ninai kontaio na etato Kaiwo Musai soi fo, fi weduarai nani tebung wedua enemirorongfo rai. 16 Wape na doni kontaio manei enerorongfoi tiwera we Sempaisi mani, fi tebung weduari nani Sempaisi yuaisi weruri. 17 Weo Sempaisi mani Allai Nuaninufoi diarana ne, tuti Nuaninufoi niayai na mandoni mani, wenani kesaua. 18 Tuti ninaia mani, mano taroasoa ne tata, tahasau weru fi tebung wedua tauremi fo, tuti Seng Yesusi ne sambewaraio dadai fo keiwewa na tauremine. Sempaisi, amani Allai Nuaninufoi, yiwang tata tane tarai kariri mantauni ne taraifoi, na ne sambewaraio keiwewa pari aha foi.