3
Paulusi fi niari we Yahudi kaha fosa fo
Nanai doni, yau Paulusi mano iwatai na aitamu rorong fe ninai we iwuwu Kaiwo Mahikai kariri Seng Kristusi we Yahudi kaha ne mea ne, yutang tuti mea we Allai pampang.
Tarai we metaramioai kawuru ampa kariri todoni Allai dohongno fi beng irufi wei ninai we yau, amani iwuwu kaiwo kariri todoni dohong ne bengfo arora we inontarai meweYahudi kaha wa mea. Nana mani kaiwo werorong Allai dediwara fine, mae mantauni deinawiai kasau we yau na fibengno iwatioaia (tuti mewaitawanai weo itoi kuteai kariri nanai ampa). Ampafe, na rahidao metato fio itoi nina mani, metafurai na mai tuti mewaitawang kariri todoni iwaitawang kaiwo werorong dediwarai nanai na mai fo, amani kaiwo kariri Kristusi nanai. Na fafongfa, Allai enetituaitafo tuti ne dawiafo wiro deinawiai funomai we inontarainesa kaha, wape dediwari na kaiwo werorong. Wape na fuinina mani deinawiai kasaua na Nuaninu Mirarebana foi, deinawiai we ne rasuli tuti ne nabi emamararebana nesa. Tonana mani, kaiwo werorong dediwarai fo mani ainina; amani na Kristus Yesusi ne Kaiwo Mahikai fo, amani ne kaiwo kariri feriri inontaraine tata na ne mararehafoi, wedaya inontarai Yahudi kaha fosa efanduhisa ria inontarai Israeli fosa eweboyari, tuti Allai sahusa ruhiai we ne inontarai terai disa. Tuti na eweboyari na Kristusi nanai, Allai ne kaiwo derera fo esobuai ruhiai, amani na eroaso Kristus Yesusi.
Na ne mambiriu fuba foi, Allai dohong ne bengfo arora we yau, amani yuai yau we mangfata we iwuwu Kaiwo Mahikai fo nanai. Na Allai ne inontarainesa kiai ne, yauno ikatui pari sewa di yau. Tonanai ki, wape Allai dohongno ne bengfo arora we yau, amani mioang yau ambori iwemambiriu we iwuwu ne Kaiwo Mahikai fo we Yahudi kaha fosa, ambori yeisaharai wesa kariri Kristusi ne mioanaio wiro kai na wea kaha foi. Tuti diri yau we ambori yeisaharai we mandoni kontai, kariri Allai, mano niari rorafaisi tuti nunei, ne kaiwo fafongfa dediwarai na kaiwo werorong nanai, amani kariri todoni niari Yahudi tuti Yahudi kaha fosa eweboyari na Kristusi fo. 10 Allai niari tonanafo, ambori na fuinini mani, mano ewemambiriu tuti eru mananufo na roranei sa, ewaitawang we Allai sewai paria. Tuti ne awai fuba nani ewatioai na wedaya Kristusi ne jematinei eweboyari fo. 11 Allai niari finanafo kariri ne enetituaitaio wiro werea na ea kaha foi, amani enetituataio niariri na tane Seng Yesus Kristusia fo. 12 Na taroaso Kristusi tuti taweboyari riati fo, rang kasisau we tata we takahefang Allai na tamatai kaha. 13 Ampafe yutang mea mau we dohonao menemirorong fituayai we dadirao isodairai na aitamu rorong ne nina fe, weo na dadira isodairi nini mani kia moang paria we mea ki.
Paulusi ne nadio dutang we jemati Efesusi foi
14 Na tonanane wedaya yisangkapa awehubuka na Dai arongreane. 15 Dai nani dino weDai we munu rorong bodoni kontai, na rorafaisi tuti na nunei sentenang. 16 Iwenadi we kadono Allai mioang mea na ne ra mararebanai na rorafaisi fo, dohong ne mambiriu fuba foi we mea, na Nuaninuo niayai na menemirorongwai, 17 ambori na meroaso Kristusi fo, Kristusi niayai tarai na menemirorongwai. Iwenadi wei ambori mene meminohi toa wa weneung na menemiwawuwa, tuti Allai enewawufo wiwiaing mea pampang. 18 Iwenadi we Allai, kadono mea tuti Allai ne inontarai emararebanai siai fosa, mea ruhiai mewaitawang kariri todoni Kristusi enewawu tata fo. Enewawu tata fo fuba paria wati tanang wea kaha, ne dauroi tuti dadai fo kontai titua afonsoa kaha. 19 Na inontaraine enemitituaitafo, wiro manei tefu ne enewawu nanai na mai kaha. Yutanai we kadono metaroano Kristusi enewawufo nanai na mai, ambori fi kiai na Allai, wiatai kiai na menemirorongwai kontai.
20 Allai ne mambiriuo nayai na tata fo fuba paria. Tuti na ne mambiriu nanai, niari fi bitoya paria, bitoya sewa fianai aino tatutang wea fo ete taenemitituaita fo. 21 Todoni kontaio na jematinei, tataparanding Allai pampang we fitawafa, na Kristus Yesusi. Sambewaraio dadai feai we Allai we fitawafa! Antu.