Kaiwo Anatu Reantenang Na
Petrusi
Kaiwo dedung we 1 Petrusi
Kaiwo anatu ne rasul Petrusi andi soi ne, amani Yesus Kristusi ne inontarai suraya mandu fosa manei dine. Kaiwone soi we inontarai Kristeni eminohi na katai esahui we nu Asia Katui. Na rabuang bo Petrusi soi kaiwo feninai, katai esahui we nu Asia Katui nini, wiro ne tarai kariri nu Asia na fui nini kaha. Weo rabuang bonani mani deinawi te nu bei na nu Roma foi, wape wiro Indonesia, Malaysia, Cina, tuti siai wei fo kaha. Rabuang bonani mani mano eroaso Kristusi fosa esobu dadira paria.
Nanai wedaya Petrusi soi wesa ambori esodai dadira maraba kontai mae enemirorong mitubaru. Soi wesa kariri Kaiwo Mahikai kariri Yesus Kristusi fo, mano mirehara, suwi aha, tuti ambori da aha ma foi, ambori enemitawania mutu. Esodai dadira paria we erariati mae, etawansa tuti eroasoai we waroi ahang kaha mae Allai mioansa paria, na rahida Seng Kristusi daraberahi aha ma foi.
Deretawansa kontai ambori eminohi mai kariri inontarai emararebanaio eraria Kristusi fosa.
Kaiwone deto kutuai tonina:
1:1-2 Kaiwo fafong.
1:3-12 Yesusi feriri inontaraine tata weru tane sasarine.
1:13–2:12 Todoni kontai taminohi na masi, weo Allai ne inontarai di tata fefe.
2:13–4:19 Taenemirorongnei mitubaru na dadira rorongno tasodaira ne.
5:1-11 Inontarai Kristeni nesa todoni kontai enemirorong tewawa tuti efata wawerasa na mai.
5:12-14 Kaiwo kafe.
1
Mahikaifea
1-2 Weo doroi Kristenio Allai ne inontarai diri mea wa mea kiai, amani mano menai taterai weinontarai aisei na nu Pontusi, Galatia, Kapadokia, Asia Katui, tuti Bitinia wa mea. Dai Allai diri mea we ne inontaraifo, kariri fianai aino enetituaitaitai kawuru na fafongfara fo, tuti Allai Nuaninufoi niari mea memararebanai wei ampa, ambori metohong kariri Yesus Kristusi tuti yuairurang mea na ne rikafoi.
Kaiwone na yau Petrusi, Yesus Kristusi ne rasuline yau.
Kadono Allai dohong ne bengfo arora we mea paria tuti wedaya mea menumiruainso ne maifo paria.
Dai Allai yiwang tata ambori tatarang tawaworu aha, donio taenemitawanai mutu
Moanafeai we Allai, mano tane Seng Yesus Kristusi tamanai. Ne aroafo fuba we tata paria, wedaya niari riwang tata aha toyari tataubau tanumi riwanaia tawaworu na Yesus Kristusi na suwi na marareha rorong foi aha fo. Na toninane dohong tata taenemitawanaia mutu. Taenemitawanai we tasobu moanaio Allai meinenamia foi, amani moanaio suanai na Waidani foi we mea. Moanai nani wiro kerira na ea kaha, piro na ea kaha, tuti siamorang na ea kaha. Moanai nani kiai we mea, weo na meroasoafo Allai deitawang wedua mea na ne mambiriufo paria mesobu faririo meinenami we meara foi ki. Fariri nani ambori deinawi na rahida kife nunei nai foi ki.
Ampafe, nanai wedaya memararising paria. Tarai, tarahai menemirorong fituayai we mesodai maino dadira bitoya we rahida kutea tonanai ki, wape mefaraise kontai. Dadira bitoya mesodairi nani mani, we ambori deinawiai we mene meroasoafo tarai tuti mitubaru. Mewaitawanai we emasinei mani, nunumi na adiafoi we ambori obu emasi tarai dine. Tuti emasi tarai kontai mae ambori wioru ki. Wape mene meroasoawa dadai sewa emasinei, ampafe na dadira mesodairi wai ambori wedaya meroasoawa mutu. Na tonanane, Allai fiai mea tuti deparanding mea, kontai yuai mea metadai na rahida Yesus Kristusi daraberahi nai aha ma fo. Wiro mewatioi na ea kaha rai, mae menemiwawuti ampa. Tuti ninaya mani wiro mewatioi kaha, wape meroasoi. Nanai wedaya mefaraise tuti menumiruainso mirising dedaio era wera kaiwo we madurai kariri foi. Weo Allai niari mea mesobu fi meroasoai wea fo, amani feriri menumianinuwai ki.
10 Kariri fariri Allai dohoni nani foi, nabi fafong fosa erurai paria we ewaitawang kaririai. Emadu fafong kariri Allai ne bengno ambori dohonai arora we mea fo. 11 Esera weai ambori ewaitawang kariri todoni tuti kidoni faririo Kristusi Nuaninufoi medurai na ea fo kawariai ki. Rabuang bonani Kristusi Nuaninufoi medu wesa deinawio dadirao todoni kontaio Kristusi, Mananu Mampariri foi, sodairi foi tuti kariri ne dedai sambewaraio ambori da ma fo. 12 We nabi nanisa, Allai deikaririai wesa we fianai aino emadurai tonana fo, wiro reng we mantaunsa kaha, mae we mea na rabuang bonini ne mea; amani fio na ninai metarami parai ria mano ewuwu Kaiwo Mahikai kariri Yesus Kristusi fosa fo. Emadu finanai we meafo, emadurai na Nuaninu Mirarebanaio Allai denatui na rorafaisi meu fo ne mambiriufo. Fi nanai kai, wewaifosa kontai etohong weai paria we ewaitawang kaririai.
Allai sahu tata we tamararebanai na taminohifo
13 Ampafe todoni kontaio memainenang na menemitituaitawa. Metitua meminohi toa wa tuti menemitawang te Allai ne bengno dohonai arora we mea fo na rabuang bo Yesus Kristusi da aha ma fo. 14 Mea mani Allai ne arikangno metohong kariri ne dawiafo tera di mea, ambori wiro metohong kariri menemirorong kerira raminde menariri na rabuang bo menayai na mamantiti rorong fo nani foi kaha. 15 Mae todoni kontaio na meminohifo memararebanai, kariri Allai mano sahu mea foi mani mirarebanai. 16 Weo na kaiwofo dotu deyo,
“Todoni kontaio memararebanai,
weo Yau mani imararebanai.”*
17 Na meminohi toa ne, todoni kontaio metitua kariri menayai tourai na nunei fo, toyari menayai weinontarai aisei na nufi nini, tuti metato Allai tuti mesomi wei terai na mematai. Weo mewenadi wei mani mesahui we Dai, tuti andi kiutu kaiwo na mai kariri inontarainesa, kariri mansiari-mansiari fi niari fo tuti wiro deto manei dedai sewa manei siai kaha fefe. 18 Weo mewaitawanai we Allai feriri mea weru meminohi toaio wefiea kaha fo, kariri fianai aino mesobuai ria mene werengfosara fo. Wape wiori kutu mea weru mene meminohi toai nanai, wiro biaitai na fio ambori woru fea kaha, toyari emasi ete peraki kaha, 19 mae biaitai na fio ne harga dedai paria, amani na Kristusi mantauni ne rikafoi, ne tarai toyari domba antungno mirarebanai, wiro ne wea karira kaha foi. 20 Kristusi nini, Allai niari nunei kaharai mae, diriri kawurua. Tuti rahida wefuiai ninai arahio da to nunei we mea ma. 21 Na Kristusi nini meroaso Allai, mano duwiri suwi na marareha rorong foi aha fo tuti yuaisia dedai sambewara foi. Ampafe meroaso te Allai tuti menemitawang te I.
22 Tonanai, na metohong kariri kaiwo wetarai fo mewarami-ira mene sasariwai awao memararebanai ampa, ambori menemiwawu mene doroio meroasoai ruhia fosa na mai. Ampafe todoni kontaio menemiwawu wawera mea na menemirorong mesi tuti na tarai aha. 23 Menemiwawu mea tonanai, weo Allai ne Kaiwo darang tuti watai wenumainu fo wedaya meara ne tarai toyari metaubau menumi riwanaia mewaworu ampa. Wape wiro metaubau menumi weinontaraio ambori mireha foi kaha, mae weinontaraio metarang pampang.
24 Weo ne Kaiwofo dotu deyo,
“Inontarainesa kiai ne tarai toyari ninoi,
tuti ene sambewarai etaparandina fo ne tarai toyari ninoi ne ainari;
Ninoifoi siamorang tuti ne ainarifoi mirurang,
25 wape Sempaisi ne Kaiwofo watai wenumainu.”*
Kaiwo nanai aino Kaiwo Mahikai fo ewuwuai kawuru we meara fo.
* 1:16 Imamati 11:44-45, 19:2 * 1:25 Yesayai 40:6-8