14
Domba Antung foi tuti ne inontarai ewe-144.000 fosa
Mayeai iwati aha mani, iwati Domba Antung foi doa na uai Sioni. Tuti iwati inontarai ewe-144.000 etoari riati kontai. Inontarai nanisa na erewomifo kiai soi Domba Antung foi tuti tamang Seng Allai uwonomifo nayai. Tuti tarahuo fi dotu fiabai paria na rorafaisi, nubuayai toyari mereha sabi na dofiro tuti toyari kadidu fiabai nubuayai fenanai. Fi dotu tarahuoi nani ne tarai toyari kaiwasa emei na musikio esahui we kecapifoi. Ampafe iwati kaiwasa ewe-144.000 etoari na Allai arongreafo, fidarang mana fosa tuti mano ewewafoniai eminohi wari Seng Allai na ne kadera mananu fosa. Inontarai ewe-144.000 nanisa erohi rarung weworu bei, rarung nani manei siai wemambiriu we deitawani kaha. Kaiwasa ewe-144.000 nanisa mani Sengnei feririsa weru nuneia fo saine. Ea mani, inontarai emararebanai toyari mano wiro etena ria wiwing kaha, mano wiro esomi we fieai siai kaha, tuti era ria Domba Antung foi to katai doni konta fosa. Inontarai nanisa Allai biai kutusa ampa na kaiwasa fuba nunei kiai. Ne tarai toyari inontarai etohongno fi reantenang esobuai na fi eru fo we Allai fo, ea kontai tonanai, amani mano reantenang ohonsa we Allai tuti Domba Antung foi saine. Inontarai nanisa ewaitawang epampamu na wea kaha tuti enari sara fi kutea kahai arorawa.
Wewai mantoru fositoru tuti kaiwo itomadura fo
Mayeai iwati wewai siai manei aha, iwatioi we sifo na rorafaisi. Wewai nani meinenang we sahu tuti Allai ne Kaiwo Mahikaio, watai we numainu fo, amani ne Kaiwo Mahikai kariri Yesus Krisuti feriri kaiwasanei, sahu tutirai we kaiwasa fuba nunei kiai, amani we inontarai na riria bodoni kontai, na kaiwo bodoni kontai, tuti na nu bodoni kontai. Wewaifoi medu na rawafui fiabai deyo, “Allai meiri andino memataiti tuti metaparandini ne. Weo rahidafe mai we kiutu kaiwo kariri nunei to. Mesomi wei, andino niari rorafaisi tuti nunei ne, rawanangrausi, tuti waya ureng fo.”
Wewai mano reantenang foi medua kaia, mayeai iwati wewai mano sua ahang foi kiawariai aha ma tuti sahu deyo, “Misuhi to! Bendari fiabaio Babeli misuhi beyari ampa. Bendari nani dino raminde wedaya kaiwasa na katai doni kontai etunung ne angguri kerira foia emayeru emaninawa funomai. Amani wedayasa enari maino fikarirafoi kiai.”
Mayeai wewai manei aha, amani mano mantoru foi, kiawariai aha, tuti sahu na rawafui fiabai deyo, “Mandoni kontai esomi we andowafoi tuti ne aririwangfoi tuti esobu fiainawiafo na erewomifo ete na ewaramifo fosa mani, 10 inontarai nanisa ambori Allai kesousa paria tuti sousa ahang kahai mae yu aiboiosa na mambiriu paria. Ne kesou maraba fuba nanai ne tarai kariri sari angguri bitoya tono ne moki rorong foi pariao sefang paria, tuti etunumi kiai, nana mani esodai karira paria we Allai kesousa tonana fefe. Tuti ambori esodai dadirafo paria na Adiao webelerangno denggararu foi rorongfo ki, na wewai emararebana fosa earomireafo tuti na Domba Antung foi arongreafo. 11 Adiao wedaya esodai dadirafe nani, wiro fefe na wea kaha. Ampafe inontaraio esomi we andowafoi ete ne aririwangfoi tuti esoi andowafoi wonongfo we fiainawiai na ene taraifo nanisa, ambori esodai dadirafo, diru rahida, pariao we fitawafa.” 12 Ampefe inontarai emararebana fosa, amani mano etohong kariri Allai ne Kaiwofo, tuti mano eroasoaia mutu, eraria Yesusi pampang, tuti wiro esu to fui kaha fosa, todoni kontai etawansa na dadira rorong esodaira fo ki.
13 Ainanaya itarahuo rawafui bei na rorafaisi, medu deyo, “Toi finina: Na ninai to fongna mani, mano eroaso Sempaisi fosa, emarareha mani, Allai mioansa paria.” Tuti Allai Nuaninufoi yoa tubarai deyo, “Yo, tarai to! Ea ambori erufi aha ewaramitafa kaha, weo esobu fiembaitafo na fi eru na nunei fo ki.”
Allai kiutu kaiwo we nunei, ne tarai kariri mandohong romi deting ne aibong sanami fo
14 Ainanaya iwati aha mani, iwati kafafe biua bei na arohurea ne, tuti manei minohi nai. Wenani mani ne tarai kariri Kaisung Inontarai foi. Na nungkamieifoi mani satao sapewi mananu emasi bei nai, tuti yuo umbe sabiti reisa bei na warangfo. 15 Ainanaya iwati wewai manei siai aha kiawariai na Sempaisi ne Munufoi ariei tuti sahu we mano minohi na kafafe wowong foi fo na rawafuifoi fiabai deyo, “Ka nemu umbe sabiti wai we kutufi to, weo rahidafe mai ampa we kutu aibong na nuwausi ampa, we aibong na nuwausi miraia kiai ampa.” 16 Ampefe mano minohi na kafafe wowong foi fiating ne umbe sabiti foi kifari we kiutu aibong nuwausi kiai, tuti na tonanane fianduhi aibongfoi kiai kiari to ne kataia wiatai nai.
17 Ainanaya wewai manei siai aha da na Sempaisi ne Munufoi ariei. I kontai yu umbe sabiti reisa bei na warangfo. 18 Tuti wewai manei siai aha da na mesbafoi, amani wewaio yutawang adia we keso fi na mesba wowong fo. I kontai sahu na rawafuifoi fiabai we wewai mano anta yu umbe sabiti reisa foi fo deyo, “Ka nemu umbe sabiti wai tuti kutu aibong angguri weru arirawangfo kiai, weo aibong angguri na nunei kiai mirai ampa.” 19 Ampefe wewaifoi fiating ne umbe sabiti foi kifari to nunei sentenang aweu, fianduhi aibong angguri fo kiai nai, akawurua soi tono katai fiabaio etaha kangguni nai bei. Katai etaha kanggung aibong angguri nai nani mani, kaiwo yiwansoai weo Allai ne kasoufo tuti todoni kesou inontarai nunesa paria fo. 20 Aibong anggurine kiai etaha kangguni na katai etaha kanggung aibong angguri fo nai foi na bendari do boriai foi, tuti rika deda nai, ne tarai toyari waya dedari. Rika nanai deda tonanai toyari wayao waroio kilometeri 300 teai, tuti berorongfo mani adareti meteri boru.*
* 14:20 300 km. mani, na kaiwo Yunani mani soi ‘1.600 stadia’. Tuti berorongfo meteri boru mani, soi ‘dedai kariri dedaio wai borongfo na kuda manei’.