16
Allai ne aiboi beituo bioi nunei naya fo
Ainanaya tarahuo manei medu na rawafui fiabai na Allai ne Munufoi we wewai itu fosa deyo, “Mera wa mesari Allai ne kasouo watai na rewangguai wenofi fo to nuwausi aweu. Amani na ne aiboi beitu fo.”
Ainanaya wewai mano reantenang foi da wa wiowu Allai ne aiboi reantenangno meinenami na ne rewangguai wenofi yuti foi to nunei meu, we bioi nuwausi nai. Ampafe aiboi wewaifoi wiowui to reitahafoi nani wedaya mano esobu andowafoi ne capifoi na ene taraifoi tuti esomi we ne aririwangfoi sa, esobu fimung, amani esodai fafororang kerira paria na ene taraifoi tuti fafororang nani kiurunsa paria.
Mayeai aha mani wewai mano mandu foi da aha, tuti wiowu Allai ne aiboi bo boru foi meinenami na ne rewangguai wenofi foi to rawanangfoi aha weu. Ampafe aiboi nanai wedaya rawanangfoi werika toyari rumang fenanai. Tuti finanai wedaya fifuba niai nai foi mirehara kiai.
Mayeai aha mani wewai mano mantoru foi, wiowu Allai ne aiboi bo botoruo meinenami na ne rewangguai wenofi foi nani to wayafo tuti waya ureng fo aweu, wedaya wayafo tuti waya ureng fo werika kiai. Ainanaya tarahuo wewai mano wenungkamiei we merehafo kiai foi medu deyo, “Allai wauno Murarebana ne, wauno nayaifa pampang paria sobu nina ne tuti nayai kawuru na reantenang pari foa foi di wau. Aiboi bohonai we nufi ninai masi paria. Weo kaiwasa esodai aiboife ninisa, raminde emung nemu inontarai emararebana fosa kawuru ampa tuti nemu nabifosa ampa ampefe ene rikafo deda paria. Ampafe ea kontaio esodai nemu aiboi tonana fo, amani etunung rika nani. Tuti aiboi tonana fo masi paria we esodairai.” Ainanaya tarahuo rawafui bei na mesbafoi deyo, “Tarai! Seng Allai wauno weMananu pari sewa ne, aiboi bohongna wa wetarai tuti masi.”
Mayeai wewai mano mana foi, wiowu Allai ne aiboi bo boa na ne rewangguai wenofi foi nani to wofoi aha. Wedaya wofoi meningkapoi fuba paria, tuti niunungrarafu inontaraifosa toyari adia rerafusa. Ampefe wo meningkapoi nani, niunungrarafu ene taraifoia wekahai, wedaya eteibera mano dohong fi mung foi wonongfo, amani Allai. Esodai ne karirafo tonanai ki, wape wiro etaraberasa weru ene sasarifoi kaha tuti etaparanding Allai kaha.
10 Mayeai wewai mano ring foi wiowu Allai ne aiboio na ne rewangguai wenofi foi nanai to andowafoi ne kadera mananu foia. Wedaya katai wemananu wei foi memantiti sentenang. Ampafe na mamantiti rorong nani, wedaya fimung esodairi foi damisa awao ehiri etaperemifo. 11 Ampafe eteibera Allai na rorafaisi we fafororang dohonsa etamira foi tuti fimung siai wei fo. Esodai ne tonanafo, wape wiro emaya we etaraberasa weru sasari enariri foi kaha.
12 Mayeai iwati wewai mano wonang foi aha, da wa wiowu Allai ne aiboi bo wonang na ne rewangguai wenofi foi nani to waya fubao Efrati aweu. Finanai wedaya wayafoi sirarang ambori meinenang we mananu na do wo dautai nai fosa era kutuai nai we emamuna. 13 Ainanaya iwati nuaninu kerira mantoru, itone tarai toyari kidowa. Itohawariai na tawai naga foi, andowafoi tuti nabi tarai kaha foi itoboromifo ariei (nabi tarai kaha foi mani ahui kontai we andowa mano mandu foi dine*). 14 Finani sitoru mani, nuaninu kerira itonari fitantuma bitoya sitoru ne. Nuaninu kerira nani sitoru, itora wa itofanduhi mananu fuba nunei kiai we emamuna na rahida fubao Allai, Mano Wemananu pari sewa foi, kiutu kaiwo kariri nuneifo.
15 Sengnei medu deyo, “Metarami ma! Ira toyari inontarai kiamananapi mau rai. Mandoni dino denansiau weduarai tuti meinenang pampang we deitawang ne ansungfo, ambori wiro da arora kaha tuti mimaya kaha, wenanai imoani paria.”
16 Ainanaya nuaninu kerira fo sitoru, itofanduhi mananufosa na kataio na kaiwo Iberani mani esahui we Hermagedonifoi.
17 Mayeai wewai mano itu foi, wiowu Allai ne aiboi meinenami na ne rewangguai wenofi foi nani to rorafaisi meu. Ainanaya tarahuo manei sahu na rawafui fiabai na kadera mananu foi na Sempaisi ne Munufoi, deyo, “Allai ne aiboifo kai finanaia!” 18 Mayeai kaiwewafoi keiwewari tuti kadidufoi sarabaurai, tuti mundiai fiabaiturehi bei fio. Mundiai fiabai tonana nei wiro fio na wea kaharai, na reantenang Allai niari inontarainesa fo paria sobu rahida bonini. 19 Mundiai nani wedaya bendari fuba foi tibau webetoru tuti kaiwasa na nuo etaroanso Allai kaha ene bendarifo kontai woru. Weo Allai deti we Bendari Fuba Babeli nania tuti yu aiboio ne inontaraifosa, amani dohonsa etunung angguri deinawi kariri ne kasou fenanai na ne mokifoi. 20 Nufo daisuia kai tuti uaifo musuhi. 21 Metang esi foi miung, metang nani ureng bei mani miraba kiro piarua sura teai. Metang ureng nani sawai meu miung kaiwasanesa. Ampafe inontarai esodai fi nanisa eteibera Allai paria, weo fimungno metang kamiei esodairi nanai, maraba paria fefe.
* 16:13 Botio robongno 13:11-17.