18
Babeli misuhi
Mayeai aha mani, iwati wewai siai manei biari na rorafaisi meu. Ne mambiriufo fuba tuti ne taraifoi sambewarai toyari wofe nanai, we sambewa nunei. Sahu na rawafui fiabai deyo, “Misuhi to! Bendari fiabaio Babeli misuhi beyari ampa! Kaiwasa wiro eminohi nai ahang kaha, mae ninaia mani, inggirafosa tuti nuanuni eharira fosa enariri we ene katai ampa, tuti romu kerira werarika foi kiai enariri kontai we ene munu. Weo kaiwasa fuba nunei kiai enari maninawafo riati, ne tarai toyari etunung ne angguri deinawi kariri fikerira pari niariri foi. Mananu nunei kiai enari maninawafo riati, tuti mano ewaworifi etawayanai ahang fosa esobu ra bitoya paria na ne maninawafoi, weo etawayang fikarira bitoya we kaiwasa na Babeli, fio ne harga dedai fine.”
Ainanaya tarahuo rawafui siai bei na rorafaisi medu deyo, “Nehu inontaraiwa meaine, mera weru bendariwai to boriai ambori wiro mehontai na sasari ne kaiwasafo etohoni nani fanai, tuti ambori wiro mesobu ne aiboi fimung fo konta fanai.
Weo sasari enariri foi tibuka awiai sobu rorafaisi ampa, tuti Allai aroporo sasari kerira enariri tonana nei kaha.
Ampefe, mano metohong aiboi we bendari Babeli wa mea, fi kerira kiai raminde Babeli niariri we inontaraifosa wai, menari wei tonanai fuba sewa aha. Raminde nanai niari fi kerira bitoya wedaya inontarai siai esodai ne karirafo. Ampefe ninaia mani, meriwang ne dadirao niari tonana fo we mantauni aha, tuti ne metohonai wei fo weberu aha.
Fianai aino raminde sobuaia fo, amani minohi na ne mai pari fo tuti sobu fi bitoya paria, kariri finanai, ninaia mani, metohoni sodai dadirafo tuti enerorong fituayai fuba tonanai kariri ne mai sobuaia nanai. Weo deparanding berahi pampang, deyo, ‘Yau mani wiro wiwinao urehukuru dada na wea di yau kaha, mae wiwing iwemananu di yau.’
Deparandini tonanai ampafe na rahida boyari kawuru sodai kipa fimung karira fo beyari, amani mararehafoi, enerorongfoi fituayai tuti kaharifoi. Tuti ambori adia kasoi kiai, weo Allai mano dohong aiboifo wei foi mani, Seng Allaio wemambiriu sewa dine.
Mananu fuba nunei kiaio enari maninawafo riati tuti eparaise na fimaranding enari fenani, ewati riraungfoi we dautai nai ayai nanai, ambori esaia etaidu we bendarifoi ki. 10 Ematai ao etohong baba kahai, ampefe etoari na waroi mae emadu eteyo, ‘Aro! Bendari fiabai Babeli sodai ne karirafo paria. Babeli bendari wemambiriu foi, na araha ureng boyari kawuru mae wioru.’
11 Mano etawayangfi na nunei sentenang nesa esai tuti enemirorongfoi fituayai wei, weo manei wiori fi etawayangna fo ahang kaha fefe. 12 Weo Babeli wiori fianggeng bitoya paria nasa, toyari emasi, peraki, kamiaio weharga dedai fo tuti mutiarafo, kontai ireu mahikaio biua karofari fo, ireu werawanderi fo tuti berika toyari abofoi. Kontai fianggengno enariri na aio wiro obu funomi kaha foi, fianggeng enariri na gaja uboreng foi, na aio ne harga dedai foi, na tembaga, besi tuti na kamiei mehikai foi. 13 Tuti ai memisi rerawa, finunsai mampori fo, muri, kemenyang, angguri, maning, tepung tuti patibu, sapi tuti domba, kuda tuti oto kuda yabiti fo, tuti womingno afai mamuna fosa etafusa fosa. Finanai kiai anta etawayanai wei, tuti etawayangno inontarai wei kontai. 14 Mano etawayangfi nanaisa, emadu we wiwingfoi, amani Babeli, eteyo, ‘Fianggeng fuba enemurorong dohong wei foi tuti fio puraiserai na rahida neungne, toyari bampi na mai tuti fio denteng miang nemu taraiwai nai fi, wiorua kiai ampa, tuti wobui na weai ahang kaha.’
15 Inontaraio etawayangfi we bendarifoia esobu ra bitoya nai nanisa, ambori ematai ao etohong baba kahai, etoari na waroi mae esaia etaidu we bendarifoi. 16 Emadu eteyo, ‘Aro! Bendari fiabai Babeli nini sodai ne karirafo paria. Ne tarai toyari wiwingno sensuni na ireu biua karofari foi, ireu ne harga dedaio werawanderi foi tuti ireuo berika toyari abofoi. Tuti miang ne taraifoi na emasi, kamiai weharga dedai tuti mutiara. 17 Wape araha ureng boyari kawuru mae ne fianggeng fuba nani wiorua kiaia!’
Inontarai mano ehai kapari fosa, inontarai etontai na kapari fosa, mano erufi na kapari fosa, tuti inontaraio eha fianggeng etontai na kaparifoi we etawayanai fosa, etoari na waroi. 18 Ewati riraungfoi dautai na bendarifoi ayai nanai, etaidu wei eteyo, ‘Bendari na doni kontaio wiro mesi bendari fiabai nini kaha.’ 19 Ampafe ehafung kangganangso enumifo we fiainawiaifa we enemirorongfoi fituayai we bendarifoi tuti esaia etaidu wei eteyo, ‘Aro! Bendari fiabai nini sodai karirafo paria. Bendari nini wedaya kaiwasa fuba etontai na kapari fosa esobu ra bitoya ampa. Wape na araha ureng boyari kawuru mae ne fianggengfoi kiai nani wiorua kiai.’
20 Mano menayai na rorafaisi mea, memararising we fi sodaira fo! Tuti inontarai memararebana wa mea, rasuliwa mea, tuti nabiwa mea, memararising kontai we fi sodairai nanai! Weo Allai dohong aiboi wei, we biai karirao raminde nanai niari we meara fo.”
21 Mayeai wewaio wemambiriu manei yuai kamiei fiabai turehi bei, soi to rawanangnei meu tuti medu deyo, “Bendari fiabai Babeli waune, toyarine wau kontai Allai ambori so kanggung wau na mambiriu tonanai kontai ki, ampafe wiro ati wau ahang kaha. 22 Nemu inontarai emei kecapi fosa wiro taramiosa we emei ahang kaha, mano erohi fosa, mano ebui suling fosa tuti ebui songgeri fosa, wiro taramiosa we erohi, ebui suling tuti ebui songgerifo na wea ahang kaha. Wiro obu inontarai deitawang yufi manei na nanai ahang kaha, tuti taramio kamiei fiabai riroya patibu nai foi wedotu ahang kaha. 23 Wiro ati padamarangfei wedenggararu nai ahang kaha, tuti kaiwasa enari muniara mandirau nai ahang kaha kontai. Weo raminde nanai nemu inontarai etawayangfi wasa mani, inontaraio ewe-ewonomi paria na nunei saine. Tuti na nemu rawang kerira wai weanggari kaiwasa fuba nunei nai.
24 Weo Babeli wau mungno nabifesa ampa, tuti Allai ne inontarai emararebana fosa ampa. Wonong we mandoni kontai mireha tonana fo, wauno waramu rikaosa ne.”