7
Inontarai Israelio ewe-144.000 esobu Allai ne fiainawiaifoi na ene taraifoi
Mayeai iwati wewai mana, etoari na nunei rea boa ne, mae erutawang wanang urengfo kai ambori wiro siaya fanai, na rawanangrausi, ete na reirei tuti na ai rorong fo fanai. Ainanaya iwati wewai siai manei kiawariai na do wanang murang foi ma. Yuo Allai mano darang wefitawafa foi ne capifoi na warangfo, tuti sahu na rawafui fiabai we wewai manao esobu mambiriu we emei nunei na wanangfo nanisa. Sahu wesa deyo, “Dohonao metawing wanangfo we mei rawanangrausi ete reireisi tuti ai rorong foi fanai, pariao amewecapi tane Seng Allai ne womingfosa erewomifo na ne capinei akawuru wo.”
Ainanaya tarahuoai we kaiwasa wecapisa nanisa mani ewe-144.000, amani inontaraio dirisa na inontarai Israeli rabuangno ewesuraya boru fosa ene ririafoi saine.
Na riria Israelifoi rabuang bei mani ewecapio ewe-12.000, amani:
Na Yehudai ne ririafoi ewe-12.000
Rubeni ne ririafoi ewe-12.000
Gati ne ririafoi ewe-12.000
Aseri ne ririafoi ewe-12.000
Naftali ne ririafoi ewe-12.000
Menaseri ne ririafoi ewe-12.000
Simeoni ne ririafoi ewe-12.000
Lewi ne ririafoi ewe-12.000
Isakhari ne ririafoi ewe-12.000
Sebuluni ne ririafoi ewe-12.000
Yusupi ne ririafoi ewe-12.000
tuti Benyamini ne ririafoi kontai ewe-12.000.
Kaiwasa bitoyao ato afonsoi kaha foi etoari na Allai tuti Domba Antung foi uaromireafo
Mayeai iwati aha mani iwati kaiwasa katui ahang kaha, ato afonsoi kaha. Kaiwasa nanaisa mani inontarai fuba nunei kiai saine, amani inontarai na riria bodoni kontai, na kaiwo bodoni kontai, tuti na nu bodoni kontai. Esansunsa na ansung bua, etoari na kadera mananu foi refongfo tuti na Domba Antung foi arongreafo, tuti eru ai baya na ewaramifo. 10 Na erawamifui fiabai etaparanding Allai eteyo,
“Amefiai wau,
amene Seng Allai,
mano munohi na nemu kadera mananu wai!
Tuti amefiai Domba Antung wa wau!
Weo mumeiri muruino mufariri inontaraine amea ne!”
11 Wewaifoi kiai etoa wari kadera mananu foi, tuti fidarang mana fosa, tuti mano ewewafoniai ewepiareia mana fosa, etawai aweu etisangkapa eawemibukafo na kadera mananu refongfo tuti esomi we Allai eteyo,
12 “Antu!
Allai, amene Sengne wau,
meiri wauno amefiai waune
tuti ametaparanding waune.
Wauno wowai ne,
ametohong mahikai we wau,
tuti amesomi we wau.
Wauno weMananune tuti wemambiriu we fitawafa ne.
Antu!”
13 Ainanaya mano ewewafoniai fosa manei dutang yau deyo, “Mano esansung ansung bua fo wanisa mani, mandoni saine, tuti era na doni ma?” 14 Ampafe iroa wei yeyo, “Daie! Iserawerahai, wau boitawana ne.” Ainanaya medu we yau aha ma deyo, “Kaiwasa fuba nanisa mani inontaraio esodai karirafo paria na dadira fiabai rorong nanai kiai na nuwausi tuti era na dadira rorong nanai ma. Ea mani eruai ene ansungfo na Domba Antung foi ne rikafoi tuti enaria bua karofaria fo saine. 15 Nanai aino wedaya Allai yoa wesa we etoari na arongreafe nina, tuti diru rahida ewewoming wei na ne Munu rorong fo. Tuti Allai, mano minohi na kadera mananu foi, ambori demang weduasa ki. 16 Wiro enumiruainso ewawisi na weai ahang kaha, tuti earomitataha na weai ahang kaha, wiro enumiruainso wofoi piasara esasora ahang kaha. 17 Weo Domba Antungno doa rahanai na kadera mananu foi, andino ne tarai we mantahung we dehunsa ne. I ambori kiasa we etunung mereha urengno dohong kaiwasa eminohi etarang we fitawafa foi ki, tuti Allai ambori dufi euremikurufo ki.”