4
Bigel kristenba Kraisna elig
Ka Pol, ka Ainiyagna gafugag la ka kalabus yi go. Afa God nem sulufugim asa ne suialag gafugag fifie. Koka nem fuki lasaniba sa ne suialag nihena afohiafim asa enag gafugag la ne ihlafi.
Afa sa ne mingnag Kristenim ahnai skaufegonim afa nihem aflahlanam fegon. Afa nofeka ikagna olug kakagiagi el sa nem haig fegonig. Afa sa ne mingnagim membegonim asa kwaganim.
Afa Godna Sungwabug nengelim olug enesiegna auguiagim faig asa nengel mungu onigig nafig. Sa ne enaig esi el mas enag mungu onigigim amtakwalihiagi.
Afa big ofenaiba mungu elig fig afa Godna Sungwabug eba mungu feg afa God bigim awamonigim asa big nengeafo mangwal mungu God bigim esenigim.
Afa bigelni Ainiyag mungu feg afa olug onigig mungu feg afa bu la peg mungu feg.
Afa God eba mungu feg afa ehe mungwali elni alag fegim afa Ainiyag feg. Afa ehe mungwali fenigim asa enanai yi seifo gafugafego.
Afa Krais heafna sawieg la bigim mungwali mungu mungug wasneig esug faig asa big enana gafugafife.
Afa Godna ginof enaig esog;
Afa maia ehe sisi gam fukwako fenaba
asa ehe angoluwag elim* filafe klaitigim sa wankag.
Afa ehe elim gawig esug faig. Sam 68:18
Afa enag mo enaig esog, “Ehe sisi gam fukwako” enaba mango maia? Afa enag mo enaig ogfufeg ehe sisi nai fwahagim afa bite la pe blogim asa gwesim bite kife gam pekag.
10 Afa ehe pe blogim afa sa enag el pese heven gam fukugum afa gwesim kwegfu kukag asa ehe mungwali gohminefe.
11 Afa ehe enaig wasneig elim esug mimagenig asa mingnag elbi kanog fwatieg el fig afa mingnag Godna mo fli sihiafule el fig afa mingnag suialag mo sihigonug el fig afa mingnag siosna misog el fig afa mingnag ogfuiag el fig.
12 Afa ehengel sa ma Godna elim kwaganigbi asa ma ehengel Godna gafugagim suialafefli. Eba sa Kraisna elig kwania fenam wasneiyiagefe.
13 Asa big mungu olug onigignafife afa Godna legim sa big anwenafig eba mungwalofufeg. Afa big saglag lofinim afa big gwenaig Krais i mungwalof ahfefe.
14 Asa mas big luwal lofig mo. Afa haig haig mo amtakwalig mas bigim lambinam ofenaiba bufle buskom esim esim lambfiegofi afa efef li figegim petla faka lambfiegofi. Afa mwakwal el eba haig haig mina feagegim elim mwakwahiagig ogna elim amtakwalig mina wanafu.
15 Afa big mas enaigba fi, amo sa big elim membegonim afa nufunam mo sihigonfim eba mohna feskofenam ihlafeasaife asa big Krais i mungwalofug ahfenam afa ehe bigelni misog fenfie.
16 Afa maia big elig ehem ahnai skaufinigbi asa ninga i, mong i, nofug i afa angug i enag elig yi tutufeakagba asa bigag ehem kike lambugu. Afa maia enag mungu mungug heafgelni gafugag fiahgofibi asa elig mohna fegim afa membug nihe fwina wasneig.
Bigel sa big ombusug yi nai fi
17 Afa Ainiyagna unehlag la ka nem wasneig mo faig nofeka afwambanai el lofug afohiefim. Afa ehengelni onigig mas mog fenig mo.
18 Afa ehengel ati etetiagigim afa olug liputie skofeg asa ehengel Godna nofkenagagim membi fenig. Afa ehengelni onigig sikulu feskofeg.
19 Afa ehengelni onigig mas afwane feskofei afa ehe amtakwaligim sifkalinig hefum gwesim mungwali faig afa sa haig haig eseagig.
20 Afa ati ka nem ogfunig enag amtakwalig mina eba mango Kraisna mina mo.
21 Afa ka nengelim ehena nufunam mo ogfunig asa ati ne Sisasna mom higigim patalfug.
22 Afa maia ne Sisasim olug onigig fwainig afohiafnaba afa enanaba ne autunai nofkenagag la afohiafna. Afa ne ati higig autunai nihe nimbeafgelni autunai nofkenagag la sa go enag nihe nem mwakwalen go eba enaho autunai nofkenagagim amtakwalefugu afa sa ne enam huguflifati.
23 Afa nengelni olug i afa onigig i sa ma waikefe mulug nemug pugui.
24 Afa sa ne glaunai nihem flifatinim. Afa enaba God ehe lofug feg eba suialafegim afsug nemug feg.
25 Afa big mungwali Kraisna elig fig asa nofeka mwakwal mo sihiagi afa sa ne mungwali nimbeafgelni hihem nufunam mo sihigonugifim.
26 Afa ne olug kakagig onigig figbi nofeka enam gwese fwaha eba masa ne amtakwalig eseagefe. Afa masa osu pefiba afa ne gwese enam kehlagufufe.
27 Masa ne Satanim mina pigi fwahafe.
28 Afa ukwef el sa enaig nihem fwahinim asa heafna ningana suialag gafugag fiahginim sa ma gawig fwainig elim kwagani.
29 Nofeka amtakwalig mom sihiagi amo sa ne suialag mo sihiage eba sa elim kwagani. Afa mo sa ne sihig enaba elim suiala fenagba asa el ena mo higig.
30 Nofeka Godna Sungwabugim olug kinig faim. Afa enag Sungwabugbi ogfug ati big Godna fig asa autunai la God bigim lambinam amtakwalig fwainig la lasanife.
31 Afa ne elim amtakwalig onigig nihe afa olug kakageg nihe afa ninimu nihe sa ne gwesim fati. Nofeka elim fwina lagigonim afa kwasigonim. Afa haig haig amtakwalig onigigim sa ne fwatiagi.
32 Afa nengelni nihe eba sa ma sios nilitem aflafegonim afa suialafegonugi. Afa Krais enaig esegba asa God bigelni amtakwalig huguflafatinig asa bigel nilitem gwenaig esegon.
* 4:8 Autunam bigel Godna angoluwag el fini asa Krais bigim pese lambigim.