Pol Mo Ginofena Filemonim Ningihiana
Ohuna buk enaig esog
Filemon eba amunai el feg afa eheba Kristen el Kolosi kimbig wa nai. Afa ehena isug gafugag el eba Onesimus eso ehe heafna misog elim wahianam afa embem ming kembi gam ikana. Afa ena kimbig wa Onesimus ika Polim askotiginam eso olug wahigifena. Afa enanam Pol eba Kalabus yi gafnaba so mas Filemon kimbig gam ikana mo. Eso ehe ohuna mo eba ginofe Onesimusim fainaba eso Onesimus piske heafna misog el nangum fakuna. Afa ena ginof wa Pol Filemonim enaig sihifena og nofe ne nibeafna isug gafugag elimba nunumuafa. Afa enag isug gafugag el eba ati olug wahigifeg. Filemon so na ehem piske sugiafa ofenaiba nembiafena nilitem ne piske sugiafag.
1
Ka Pol Sisas Kraisna kalabus el afa Timoti bigelni nilite ohuna mo ningihiag. Filemon kana mangau mungo gafuganai el ohuna mo ka nem ningihianag. Afa bigelni muwalig Apia mi afa Arkipus mi eba soldia kana gafugagam kweafug afa mungwali el neana lala nuwagigim Sisasna unehlagim fingi fig afa ka membeg so mungwali enag ginofim soma nangui. Ka membeg bigelni Humuan God afa Ainiyag Sisas Krais eheningi nem lahlafenaf. Eso olug efiyifeg afa God ismunagim nem kweafuf eba nem enaig esenaf.
Filemon eba Godna lahlag el
Afa mahim ka Godum sahnaiba afa ka nem oninginagim eso ka Godum lahlag onag. Mo kam bonag afa ka higigim neana olug oningig Ainiyag Sisasim fenag eba lahlag afa mungwali Godna elim ne membenig. Afa ka Godum sahnai eso ne lahlag gafuga Godum fenaf eso kagel enaig esig eso ne mungwali lahlagim hugna anwanafi afa mahim ne Kraisna mina wa gofiba. O nilite, ne Godna elim lahlag oningig fukwag wasanig afa ka onigig ne Godna elim membenig eso ka sifakaleg afa olug kam bihiag.
Pol Filemonim sahna og Onesimusim piske sugiafa
Afa ne enaig eseg eso ka anwanafeg ne lahlag el eso ka kusig enaig eteg lofug Sisasna unehlag wa kifutig mo nem sihinagim. Ka nem membenag eso ka nem sahnag kifutig mona eba awai. Afa ka Pol kaba amunai afa ka Sisasna gafugam keahlag eso ka kalabus lala wa go. 10 Afa ka nem neana gafugag el Onesimusna mo sihinag. Afa mahim ka kalabus lala goba afa ka ehem Kraisna mina wagfunag eso ehe kana leg lofug feg afa ka ehena awag feg. 11 Autunam ehe mas nem lahlafei kweagfu feg mo afa yuwaba ehe kaningim lahlafei kweagfu feni fe.
12 Ka ehem neana nangum ningihiag afa olug kana ehenai yi go. 13 Afa ka oningig ka ehem wani yi wanigiafim soma neana kugum fai eso Godna gafugam kam kweagfui. 14 Ka mas nem mengigna esonai Onesimus kam wanigiagim. Ka nem nengena gofif mahim nem sawifeba. Ka membeg biningibi mungo oningig ahfai eso ne membeg og ka enaig ese.
15 Ka oningig Onesimus nem mwakwalig wahianam afa mahim piske ne nangugim boiba ne higeg ahagagigim. 16 Autunam Onesimus eba neana isug gafugag el afa yawo ehe kana nilite. Afa mahim ne enag isug gafugag elim nanguiba afa ne anwanafef ehe Sisasna el eba neana nilite.
17 Afa ne kam oninginam og Ka Pol i mungo gafuganai el eso ne Onesimus piske suguiafag eso ne ehem numwehiafa eso ne kam enaig esenag. 18 Afa ehe nem mang fenaiba afa kig neana isug faiba eso kam sihinaiba ka so kike nem mungwag fai. 19 Sa nangug kike ningana ginofe ka Pol nem mungwag faif. Nofeka eteti Godna mina ismunagim ka nem wagfunag eso ne nofkenagag fa. Afa ne kam mas enaigim mungwag fai mo. 20 Afa nilite Ainiyagna mina pahluku afa etegim enaig esegba eso kana olug sifakalef.
21 Afa ka anwanafeg enag mo ka ginofegba afa ne higinam esef. Afa ka anwanafeg ne gwesim nimbiafna oningig wa gafugafiakaf. 22 Afa ming mo ka nem osihina kana kugum numwehiagefiba. Afa ne ati Godum sahnagba afa ka oningig God neana mo higinag eba mas mungwanamfei ka kalabus lala wahianam neana nangum bogim.
23 Epafras ehe gaba Sisas Kraisna gafugag el eso ka kalabus yi mungwal ahagag. Ehe nem og ka mas nem etetinag mo. 24 Afa mingnag el Mak, Aristarkas, Demas, afa Luk eso ka mungo gafuga wa agfo ehengel gaba gwenaig esogog.
25 Afa ka membeg Ainiyag Sisas Krais ismunagim nengelim