4
Ayaʼ Cristoen huaknopo̱e̱ʼeritaj Diosen Noki̱re̱ga̱ oʼmanopoʼto̱e̱nok onpapayoʼ onʼpakpo Diostaj eʼnigpe̱i̱kaʼtaʼ onʼpakikaʼ.
Konige̱po Jesucristotaj ijnigpe̱i̱kaʼpo Jesucristoen huadak huaʼa ijmanbatiaʼpakikameʼnok huabakuda̱ʼ jakyo do i̱ji̱kay. Do Pabloa opudomeytaj dakaʼ oʼnonaʼne. Opudomey dakaʼ kanʼnopoʼkoreʼpo ʼuruaʼda kanʼnigpe̱i̱keʼpo Diosa opudomeytaj moʼbaktieʼeaʼuyne. Konige̱po Diosen ʼuruaʼda ya̱gʼkikaʼ, kenpaʼti Diostaj yanʼnigpe̱i̱kaʼ. “Huadakda i̱ji̱kay.” “Kenpaʼda huadak ijkikay.” “Huairi i̱jje̱y,” nopo̱e̱hueʼ moʼnikaʼ. “Nogomeynayo huadakda o̱ʼne,” monʼnopo̱i̱kaʼ. Paiʼda aratbuttaj dakaʼ monʼmato̱i̱kaʼ. Nogtaj nogtaj diʼ monʼmaikaʼ. Nog aratbuttaj huadiayhueʼ moʼnikaʼ. Nogomey dakhueaʼ e̱gkapiʼ konigti pakhueʼ moʼnikaʼpo diʼ monʼmaikaʼ. Dig mahuanopo̱e̱hueʼ moʼnikaʼ. Opudomey huaknopo̱e̱ʼeri Diosen Noki̱re̱ga̱ huatihuapokeriere onpapayoʼ batikhueʼada Diostaj diʼnanada moʼi̱kaʼpo yanʼnigpe̱i̱kaʼ. Kenpaʼti huayahuaya yanʼmanoeya̱ʼikaʼ. Oroʼomey Jesucristotaj konigti oknopo̱e̱po konig nogso̱ʼtida o̱ʼe̱ne. Konig Jesucristo nogso̱ʼtida o̱ʼe̱nig oroʼ huaknopo̱e̱ʼeri konigti nogso̱ʼtida o̱ʼe̱ne. Diosen Noki̱re̱gkon nogtida o̱ʼe̱. “Kurudyo̱ Diosere moʼnoeonhuahuikaʼapone.” Diosa monaʼuyne. Kenda onpapayoʼ oknopo̱i̱kaʼne. Nogtida Dios Huairi o̱ʼe̱. Oroʼomeya̱ konigdayoʼ Diostaj oknopo̱i̱kaʼne. Nogtiedda Cristoen huadikte huaknopo̱e̱ʼeritaj bautiza oʼmagkikaʼne. Oroʼomey huaknopo̱e̱ʼeri nogtida Apag Dios moʼta̱e̱ne. Kentayoʼda ayaʼada oʼnigpe̱i̱kaʼne. Apag Diosa ayaʼ oroʼomeytaj boʼtihuapokpo oʼkikaʼ. Kenpaʼti oroʼomeyere o̱ʼi̱kaʼ.
Cristonayo ayaʼda oʼnopo̱e̱ ayaʼda kaʼdik o̱ʼe̱po nogta nogta oroʼomeytaj huaknopo̱e̱ʼeritaj nogda nogda kikaʼdik moʼnopo̱e̱a̱ʼne. Konige̱po kenpaʼ Diosbaʼa Cristotaj oʼtiaʼpakuyate:
Oʼnoyhuaddepo keʼnen takaʼtaj kenpaʼda huayakhueʼ oʼmagkaʼdepo kurudyo̱ oʼtobehuikuyate. Aratbuttaj katetehueʼ konig nogda nogda kikaʼdik nogta nogta oʼmanopo̱e̱a̱ʼuyate. Kenda Apagbaʼa oaʼuyate.
“Kurudyo̱ oʼbehuikuyate.” Apagbaʼte Diosa oaʼuy. In kenpaʼ oaʼnigda: Huakkuruda Cristo kurudya̱ʼ oʼhuarakuyate. 10 Keʼna oʼhuarakuyate onteʼti oʼbehuikuyate. Kurudyo̱ kutayonanada oʼbehuikuyate. Ayaʼbayoda a̱ʼi̱kayaʼpo oʼbehuikuyate. 11 Konig nogda nogda eʼkaʼ huanopo̱e̱te oʼmanopo̱e̱a̱ʼuyate. Doce huamataʼmoneritaj doeretakon konig Cristo o̱ʼe̱ kenpaʼti kenda Jesúsa oʼkaʼuyate, huamanbatiaʼpakikaʼte moʼmanopo̱e̱a̱ʼuyne Cristoa. Diosen huaʼa ʼuruaʼda manaʼdik kaʼnikeʼpo Cristoa nogomeytaj oʼmanopo̱e̱a̱ʼuy. Nogomeykon nogbayo nogbayo huaʼdik o̱ʼnepo, “Cristotaj yanʼnoknopo̱e̱po yanʼnopoʼkoreaʼ.” ʼUruaʼda manaʼdik kaʼnikeʼpo Cristoa nogomeytakon oʼmanopo̱e̱a̱ʼuy. Cristotaj manmadikaʼdik kaʼnikeʼpo nogomeytakon oʼmanopo̱e̱a̱ʼuy Cristoa. Huaknopo̱e̱ʼeri e̱gkupopakikaʼte huamato̱e̱ʼeritaj Cristoa oʼmanopo̱e̱a̱ʼuy. 12 Cristoa ken konig oʼmanopo̱e̱a̱ʼuynok ayaʼ huaknopo̱e̱ʼeri Diostaj nigpe̱i̱kaʼdik o̱ʼnikaʼpo kenpaʼti nogi̱ti nogi̱ti teyda yanʼnoknopo̱i̱kaʼapet. 13 Kenda onʼmanmadikaʼonhuahuaʼnok kenpaʼti Jesucristoen onʼmabatiaʼpakonhuahuaʼnok kenpaʼti huaknopo̱e̱ʼeritaj onʼmantihuapokonhuahuaʼnok ayaʼda oroʼomey huaknopo̱e̱ʼeria konigti Cristotaj kaknopo̱i̱keʼpo. Oroʼomey huaknopo̱e̱ʼeri konigti oknopo̱e̱po konig nogi̱ti nogi̱ti oknopo̱i̱kaʼapone, nogi̱ti nogi̱ti oʼnigpe̱i̱kaʼapone. Kenda Diosa oʼpaknok oʼkikaʼapone. Ken nogi̱ti nogi̱ti konig Cristo o̱ʼi̱kaʼnig oroʼomeykon konigti o̱ʼi̱kaʼapone. Kenpaʼti nogi̱ti nogi̱ti konig Cristo oʼkikaʼuyatenig oroʼomeya̱kon konigti oʼkikaʼapone. 14 Konig isiʼpo e̱ʼi̱kapaʼ ehueʼ moʼnikaʼ. Isiʼpo nogda nogda eʼmanmadikaʼtaj onʼmape̱i̱kaʼ. Kenpaʼti namaʼda eʼmanmadikaʼtada onʼmanigpeunkikaʼ. Ken konig isiʼpo e̱e̱ʼpaʼ ehueʼ moʼnikaʼ. Oroʼnayo nogded eʼmanmadikaʼ oknopo̱e̱hueʼ o̱ʼi̱kaʼne. Sueʼada huamanmadikaʼeria namaʼda onʼmanmadikaʼapo. Kenomeytaj pe̱e̱hueʼdik o̱ʼe̱ne. 15 Diʼ monʼmaepo Diosen buttida huaʼa monʼbatiaʼpakikaʼ. Cristotaj nogi̱ti nogi̱ti moʼnoknopo̱i̱kaʼ. Konig Cristoa oʼkikaʼuyatenig konigti nogi̱ti nogi̱ti mogkikaʼ. Oroʼomey huaknopo̱e̱ʼeri konig Cristoen hua̱so̱ʼ o̱ʼe̱ne. Cristo konig oroʼomeyen huanopoʼ o̱ʼe̱. 16 Cristo oroʼomeyen huanopoʼ o̱ʼe̱nok ayaʼada onpapayoʼ Cristotaj oʼnigpe̱i̱kaʼne. Huayahuaya Cristotaj aknopo̱i̱kayaʼpo oʼbatihuapokikaʼne. Konig Cristoenso̱ʼ Cristotaj nogi̱ti nogi̱ti oknopo̱e̱po konig eʼkerekonig o̱ʼi̱kaʼne. Onpapayoʼ Cristoen dakaʼ oʼkikaʼne. Kenpaʼti nogi̱ti nogi̱ti, huayahuaya diʼ oʼmaikaʼapone.
Cristotaj oknopo̱e̱po konig huabonopoʼda Diosen ʼuruaʼda mogkikaʼ.
17 Kenda Cristo Huairia menaʼuynig opudomeytaj oʼnonaʼne. Konig oknopo̱e̱hueʼ hua̱e̱ʼeri o̱gkikaʼ konigti opudomey boʼkikaʼuy. Oynayo konig oknopo̱e̱hueʼ hua̱e̱ʼeri o̱gkikaʼnig konigti kikahueʼ yanikaʼ. Kenomeynayo namaʼda onʼnopo̱i̱kaʼpo namaʼda o̱gkikaʼpo 18 oknopo̱e̱hueʼ hua̱e̱ʼeri Cristotaj eknopo̱e̱ʼtaʼ pakhueʼ o̱ʼnikaʼ. Konig ekpobig o̱ʼnepo Diostaj oknoponkahueʼda o̱ʼnikaʼ. Huadak eʼkaʼ noponkahueʼ o̱ʼnepo konig sikki̱re̱gyo̱nig o̱ʼnepo Diostaj oknopo̱e̱hueʼdik o̱ʼnikaʼ. Konig Dios oʼkikaʼnig kenomey kikahueʼdik o̱ʼnikaʼ. Konige̱po Diostaj oknopo̱e̱hueʼ hua̱e̱ʼeritaj ʼuruaʼda manoeanhuahuikahueʼdik oʼmaikaʼapo. 19 Dakhueaʼ eʼkikaʼada oynayo dakhueaʼ kahueʼ i̱jje̱y namaʼda onʼnopo̱e̱po birahueʼda o̱ʼnikaʼ. “Katepiʼ ijpakpo ijkaʼapoy.” Onʼnopo̱i̱kaʼpo. Nogtaj nogtaj ettoneʼpiʼ huabokerekapiʼ eʼbakdejtaʼ onʼeretpakikaʼ. Nogda nogda dakhueaʼ eʼkikaʼtaʼ enʼeretpakikaʼtada. 20 Ken konig huakikaʼ Cristoanayo onmadikahueʼ moeʼuyne. 21-22 Jesucristoen huadak huaʼa eʼpe̱e̱nayo kenpaʼti Jesústaj buttida eʼmanmadikaʼtaj eʼnigpe̱e̱ʼnayo konig aʼnen huanopoyaʼda dakhueaʼnanada moʼnopo̱i̱kaʼpo dakhueaʼda eʼkikaʼtaʼ boʼeretpakikaʼpo konig dakhueaʼ bokikaʼnig kenpaʼda yanʼbatiktiʼ. 23 Nogpaʼda konig huabonopoʼda huaboaʼda yanʼnopo̱i̱kaʼpo yanʼeretpakpo huadakyoʼnanada ya̱gʼkikatiʼ. 24 Konig Dios oʼpaknig huabonopoʼda ʼuruda yanʼnopoʼto̱i̱kaʼ. Konig Diosennopoʼ yanʼnopoʼto̱i̱kaʼ. Diosa eʼtihuapokte dakaʼ yanʼnigpe̱i̱kaʼ. Diosenyoʼda dakaʼ ya̱gʼkikaʼ. Konig Diosa huadakda oʼkikaʼnig konigti ya̱gʼkikatiʼ.
25 Konige̱po da ahueʼ yanikaʼ. Oroʼomey Cristotaj oknopo̱e̱po konig nogso̱ʼtida o̱ʼe̱nok huayahuaya buttida modaʼikaʼ.
26 Eʼhuadiaynayo dakhueaʼ kahueʼ yaneʼ. Dakhueaʼ onahueʼ yaneʼ. I̱da eʼdiay yanʼbatik. Kenmeʼnoeteda yanʼbatik. 27 Opuda̱ kanʼdiayeʼ kenpaʼti dakhueaʼ ka̱gkeʼ totoʼ huairia oʼpakikaʼ. Kentaj nigpe̱e̱hueʼ yanikaʼ. I̱da eʼdiay yanʼbatikikaʼ. Dakhueaʼ kahueʼ yanikaʼ.
28 Opudomey sueʼada huabereeri moʼi̱kaʼuy. Kenpaʼda yanʼbatik onteʼti berehueʼ yanikaʼ. Berehueʼada huadakda yanʼbaaʼikaʼ. Dakaʼ yanʼbaaʼpo katepiʼ paiʼda aratbuttaj bayokikaʼdik moʼe̱a̱pone.
29 Huaʼa dakhueʼdik ahueʼ yanikaʼ. Huaʼa huadakdik e̱ʼhua̱e̱ʼ yanʼmanaʼikaʼ. Ken huaʼa huadakdik aratbuttaj nogi̱ti nogi̱ti yanʼmaknopo̱e̱a̱ʼikaʼ kenda yanʼmanaʼikatiʼ. Ken huaʼa huadakdik aratbuttaj yanʼmadurugpakaʼ kenda yanʼmanaʼikaʼ. 30 Dakhueʼdik huaʼa eʼmanaʼnayo Diosen Noki̱re̱gtaj suhueʼ o̱ʼe̱a̱ʼnok dakhueʼdik huaʼa ahueʼ yanikaʼ. Diosen o̱ʼe̱y Diosen Noki̱re̱ga̱ oroʼomeytaj moʼnopo̱e̱a̱ʼikaʼne. Ken huameʼnoe nogok Cristo eʼtiakdeʼte kurudyo̱ Diosere kaʼnikeʼpo aʼtohuayaʼpo kenokaʼ Diosen o̱ʼe̱y Diosen Noki̱re̱ga̱ moʼnopoeanhuahuaʼapone.
31 Dig nopo̱e̱hueʼ yanikaʼ. Sigpiʼ bahuadiayhueʼ yanikaʼ. Yanʼdiaypo ʼuttaʼda maboyhueʼ yanikaʼ. Matidiʼkehueʼ yanikaʼ. Kenpaʼti nogomeytaj dakhueaʼ kahueʼ yanikaʼ. 32 Nogpaʼdakon ʼuruaʼda ya̱gʼkikaʼ. Huayahuaya diʼda yanʼmaikaʼpo huadakda ya̱gʼkikaʼ. Huadakda yanʼbatiaʼpakikaʼ. Huayahuaya yanʼmatinepahuiʼpo. Huayahuaya yanʼbakkahueaʼikaʼ Cristotaj moknopo̱e̱nok Diosa opudomeytaj bokkahueaʼuyne konigti noga̱ namaʼda e̱gkaʼnayo yaʼnokkahueaʼikaʼ.