Carta na seicwanom Pablo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ndyuaa Galacia
1
Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ndyuaa Galacia
Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol na cjo̱nquia ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Nchii nnꞌaⁿ tyꞌioom tsꞌiaaⁿmeiiⁿñe ja. Nquii Jesucristo ñequio tsotyeeⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom tquiana na matseixmaⁿya juunaꞌ. Jom tquiaaⁿ na tandoꞌxco juu jnda̱ na tueꞌ. Ja ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱ cwilaljeiiya tsomwaañe na cwilaꞌcwano̱o̱ⁿya juunaꞌ na mꞌaⁿꞌ ꞌo ntmaaⁿ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ ndyuaa Galacia. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Ta Jesucristo quiana na nntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na laꞌxmaⁿna ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌomꞌyoꞌ joo nda̱a̱na. Nqueⁿ tquiaañe cheⁿnqueⁿ na cueeⁿꞌeⁿ cwentaa jnaaⁿya chaꞌxjeⁿ na seijndaaꞌñe nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nndyaandyo̱ natia na tseixmaⁿ tsjoomnancuewaañe. Ñequiiꞌcheⁿ catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Amén.
Tjaaꞌnaⁿ cwiicheⁿ ñꞌoom na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ
Matseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjiiya na cwitjeiꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jom tqueeⁿꞌñê ꞌo ee Cristo mꞌaaⁿ na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom ꞌo ndoꞌ jeꞌ yacheⁿ cwilaꞌjomndyoꞌ cwiicheⁿ ñꞌoom na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ ntyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ. Sa̱a̱ nchii na mayuuꞌ na waa cwiicheⁿ ñꞌoom na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ. Cweꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌñꞌeeⁿꞌndyena ꞌo ndoꞌ ñeꞌcalaꞌchuiiꞌna ñꞌoom na nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo. Ee meiiⁿ xeⁿ cwii jâ nmeiiⁿ nñequiaayâ ñꞌoom na tjachuiiꞌnaꞌ cantyja na nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ, oo meiiⁿ cwii ángel na nnaaⁿ cañoomꞌluee, cjuꞌwiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ. Jnda̱ ñetsjo̱o̱ ndoꞌ jeꞌ matsjo̱o̱ nndaꞌa: Xeⁿ nñequiaa tsꞌaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja na nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ na tjachuiiꞌnaꞌ ñequio ñꞌoom na jnda̱ toꞌñoomꞌyoꞌ, cjuꞌwiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ.
10 Quia matsjo̱o̱ ñꞌoomwaaꞌ ¿aa matsjo̱o̱ naljoꞌ ee lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na calue nnꞌaⁿ na jeeⁿ cwijaacanjoomꞌ na matsꞌaa oo na nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntsoom na ljoꞌ cantyja ꞌnaⁿya? Ee xeⁿ ndicwaⁿ matseijndo̱ na cjaweeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱, tixotseixmaⁿya tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom nnom Cristo.
Tyꞌiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌiaaⁿ Pablo
11 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo, calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na juu ñꞌoom na mañequia cantyja na nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ, nchii nnꞌaⁿ jlaꞌjndaaꞌndye juunaꞌ. 12 Ee nchii nnom cwii tsꞌaⁿ toꞌño̱ⁿya juunaꞌ meiiⁿ nchii cweꞌ cwii tsꞌaⁿ tꞌmo̱ⁿ juunaꞌ no̱o̱ⁿ, manquiiti Jesucristo tꞌmo̱o̱ⁿ juunaꞌ no̱o̱ⁿya.
13 Ee jnda̱ ñejndyeꞌyoꞌ chiuu tsꞌo̱o̱ⁿya xjeⁿ na tyotseijomndyo̱ ñequio ñꞌoom na laxmaaⁿ jâ nnꞌaⁿ judíos, na tyoco̱ꞌwiꞌa nnꞌaⁿ na laxmaⁿ tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyoqueⁿya tsꞌo̱o̱ⁿ na nntseityuiiꞌa tmaaⁿꞌñeeⁿ. 14 Naquiiꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ, tyowino̱ⁿꞌa jndye ntyja̱no̱ⁿ na ljoyu tquiendyo̱, ee tyojooꞌti tsꞌo̱o̱ⁿ na nntseicanda̱a̱ꞌndyo̱ ñꞌoom tquie na jlaꞌjndaaꞌndye weloo welooya. 15 Sa̱a̱ cwitjo̱o̱cheⁿ na nluiindyo̱, ncꞌe naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tjeiiⁿꞌñe ja. Ndoꞌ quia na tueeꞌ na ntyjeeⁿ na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ, 16 seijndaaꞌñê na ljeiya chiuu cwiluiiñe Jnaaⁿ cha nntseina̱ⁿya ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos chiuu ya na nluiꞌnꞌmaaⁿndyena. Ndoꞌ quia tuii na ljoꞌ, tîcwaxꞌa̱ nnom meiⁿcwii tsꞌaⁿ cha na caljeiya cwaaⁿ ñꞌoom na nñequiaya. 17 Meiⁿ tîcjo̱ Jerusalén na ntyꞌia apóstoles na teijndye xuee jñom Cristo joona ñequio ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na tjaaꞌñê ja tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. Tjo̱jndya̱a̱ ndyuaa Arabia, ndoꞌ jnda̱ joꞌ tua̱nndaꞌa Damasco.
18 Tjacaa cwii ndyee chu ndoꞌ tjo̱ Jerusalén. Quia joꞌ tajnaⁿꞌaⁿ Pedro. Tyomꞌaaⁿya ñꞌeⁿñê cwii quinꞌoom xuee. 19 Sa̱a̱ tîcantyꞌiaya ntꞌomcheⁿ naⁿꞌñeeⁿ na jñom Cristo ñequioñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ñenquii Jacobo, tyjee nquii Ta Jesús, ntyꞌiaya. 20 Jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, juu ñꞌoom na matseiljeiya luaaꞌ, ñꞌoom na mayuuꞌ juunaꞌ.
21 Jnda̱nquia tjo̱ tsꞌo̱ndaa Siria ñequio ndyuaa Cilicia. 22 Sa̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Cristo cwentaaⁿꞌa na mꞌaⁿna tsꞌo̱ndaa Judea, tîcataꞌjnaaⁿꞌna ja. 23 Ñenquiiꞌcheⁿ tyowicꞌuaa ñꞌoom na tyondyena: “Juu tsaⁿꞌñeeⁿ na tyotseijneiⁿ na tyoleintyjo̱o̱ⁿ jâ, jeꞌ nqueⁿ mañequiaaⁿ ñꞌoom na jaachꞌee xuee na ñeꞌcatseityueeⁿꞌeⁿ.” 24 Ndoꞌ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿya.