8
Mafis saham sowaꞌam sondolalimama wale basoꞌamunai
Deiꞌ aeꞌ aꞌi iꞌi basefa mafis saham sowaꞌam sogopehafa wale anamba basoꞌamunai. Endilisi, “Apaꞌ hiapai mogawa”, siꞌi ipaꞌ pagaꞌias. Gawa inimba atin wafini nagasaꞌmai waf sandaꞌ duꞌwanigafi, apaꞌ iꞌi apaꞌ ukup pipila sahin owan, isimba atiasi sotopalopapa aꞌ motaga Kristen banagepa.* Iꞌi anona aman okom mondandaꞌ miꞌi anen gawainai, owaꞌatin. Anen owaꞌ ataꞌ nogawa andeandeꞌa.* Apaꞌ epen ami okom magamagaila Godi, daoꞌ God nogawa epen inimba eaꞌ ananini.*
Waf sagaꞌ mafis saham sondolali sagasoꞌ wale basoꞌamunai ina endilisinai, owaꞌatin. Anen ikwaf atona wafinai. Ina aꞌ wale endilisinai nape, owaꞌatin. God endilisinai anen atona nape. Endilisi, hiahaom hiami sofalam sagaꞌi, “Dembamii.” Iꞌi aꞌ endilisi ma amom amamba sofalam sogaꞌi, “Wale god basoꞌamunai” mope ilifi itap,* eaꞌ diamamo hapaimi. God apaꞌ mandaꞌ lotumanai atotona nape. Anen God ahamapa, anen atona kofagonama hiahaom hiami. Kofagema apaꞌ magape itap apaꞌe, mandaꞌ maol ananini atin. Eaꞌ Dembinai atotona nape, anen Jisas Krais. Lagol ananigili atogol deiꞌ God nandaꞌ hiahaom hiami mataga mape. Krais atona nandaꞌ apaꞌ mataga mape namepa.
Apaꞌ anis epes gawa inimbai buꞌwani akas. Epes isimba fowaꞌ saila wale basoꞌamunai. Eaꞌ deiꞌ saꞌ mafis amamba sondolali sagasoꞌ wale basoꞌamunaiami, ukup asasipi papoma mafis amamba saꞌi, “Amamba endilisimi,” eaꞌ saꞌam. Malogof fagape ukup nomoni eaꞌ aluguma amamba fihimbaꞌma esis sandaꞌ waf awafi eaꞌ. Deiꞌ main, ukup asasipi ina kilikalaꞌ sawalagam andeandeꞌ saꞌam, owaꞌ.* Apaꞌ gwaꞌaimi amamba ina mofaꞌapa mefeꞌ felefeꞌma God, owaꞌatin. Iꞌi apaꞌ mundaiwaꞌma gwaꞌaisi isimba, apaꞌ ina atiasi mope awepama naep Godi, a iꞌi mogaꞌ mafis isimba ma, apaꞌ ina atiasi motaga beꞌepa mikilaꞌ fowaꞌ magape, owaꞌatin. Apaꞌ mape wahifipa ma muꞌuli inimba fowaꞌini nagaꞌi gwaꞌaisi isimbai.*
Apaꞌ ipaꞌ solawaipa. Naꞌamba hiahawes isimba ipaꞌ pape wahifipa pandaꞌasi supisila boꞌwagah esis epes isimba owaꞌ banagesa sowa ma waf awafi. 10 Inaꞌ epen negegawai, iꞌi negafeꞌ ipat atamba sandaꞌ lotuma wale basoꞌamunai nepe negaꞌ gwaꞌaisi, ma anin epen okom ananimi owaꞌ banagema hapifia nigatilina. Atiasi nesaꞌmai okom ananimi neaꞌ gwaꞌaisi isimba sagasoꞌ waleasi, aꞌa owaꞌ? Apaꞌ ina mogawa.* 11 Naꞌamba gawa ineꞌini nehambombaga epen inimba owaꞌ banagena hapifia, Krais nagaꞌ nofaꞌan negetambilii. 12 Ukup anis sahin owan alipisi ina banagep, owaꞌ. Iꞌi ipaꞌ pendaꞌ waf afamba awafi pehambombaga hapifa ukup asasipi, ipaꞌ pandaꞌ waf afambai ma Krais atona.* 13 Eaꞌ iꞌi gwaꞌaisi isimba agaꞌasi sondaꞌ alipini aeꞌani newa ma waf awafi, daoꞌ aeꞌ ina ataꞌ eaꞌ mafis isimba wapani, owaꞌ, hapaimi. Naꞌamba aꞌ endaꞌ anin newa ma waf awafi.
* 8:1 Ga 6:3; Ap 15:29 * 8:2 Ga 4:9 * 8:3 1 Ko 10:19; Ga 4:8; Diu 4:35,39; Diu 6:4 * 8:5 Mal 2:10; 1 Ko 12:5,6; Ef 4:5,6; Jo 1:3 * 8:7 Ro 14:17 * 8:8 Ro 14:13-15; Ga 5:13 * 8:10 Ro 14:15,20 * 8:12 Ro 14:21