7
Basef waminif atina waf sandasoꞌamafi faꞌipapa deiꞌ mandaꞌ maola waf buꞌwafi ma opaf dambaifi
Ipaꞌ alipipai, ipaꞌ pegawa muꞌuli ma waf dasoꞌamaifi eaꞌ. Eaꞌ pegawa andeandeꞌma basef ifimba deiꞌ igaꞌipipafi. Nogota atamba epen ataꞌ nagape namin, anin ataꞌ nape lafela muꞌuli inimba. Basef kofagefa ma muꞌuli inimba ifimba. Iꞌi anoꞌw nemataꞌw kwagasoꞌ amani, ma anen ataꞌ nogape namona, muꞌuli inimba ataꞌ newaꞌana naloma akoꞌw ataꞌ sape sisihis. Apaꞌ iꞌi waulunamaꞌw nogagaꞌ, daoꞌ muꞌuli inimba nagahapilasi peleꞌatan kwape wahifiꞌw. Eaꞌ iꞌi anen aman ataꞌ nope ambal lapaona ma wauluꞌmana kofeꞌ kogasoꞌ anona aman daiana, eaꞌ sofalaꞌw siꞌi akoꞌw kwandaꞌ waf awafi soꞌa waola anona aman daianai. Apaꞌ iꞌi aman akwaꞌunai nogagaꞌ, muꞌuli inimba ina ataꞌ nahapilas sisihis wapani, aꞌ owaꞌ. Akoꞌw kwandatagwah kwape wahifiꞌw. Esis ina siꞌi basefa akoꞌw siꞌi akoꞌw kwandaꞌ soꞌa wauli, owaꞌatin.*
Ipaꞌ alipipai aeꞌipai, aeꞌ aꞌi iꞌipipa basef ifimba kofagefa. Apaꞌ hiapai mape sisihipa maloma Krais eaꞌ isimba atis deiꞌ magaꞌ eaꞌ. Deiꞌ muꞌuli inimba God nagasoꞌ Mosesani ina ataꞌ nahapilapa sisihipa wapani, aꞌ owaꞌ. Apaꞌ eaꞌ mape sisihipama anona aman God nasoꞌmana nogosafel matmat wapanii eaꞌ mondaꞌ maol ananini atin. * Fowaꞌ ataꞌ magape atapipa opalef apimi, muꞌuli inimba nafilai ukup awami ma alop apeꞌipi. Eaꞌ mandaꞌ maola waf awafi fataga ma gaꞌ atin. * Apaꞌ deiꞌ magaꞌ maloma Krais makwaha hiahaom magahapilapa sisihipai. Eaꞌ muꞌuli inimba ina ataꞌ newaꞌapa wapani, owaꞌatin. Mape wahifipa. Deiꞌ apaꞌ ina ataꞌ mandaꞌ maol maila muꞌuli inimba amom mandaꞌan nagail buki, owaꞌatin. Apaꞌ mandaꞌ maola waf dambaifi Ambal buꞌunai Godi nandaꞌafi.*
Waf awafi fahambombaga apaꞌ
Deiꞌ apaꞌ ataꞌ miꞌias miꞌimama? Miꞌi muꞌuli atin waf awafini aꞌa owaꞌ? Owaꞌatin endilisi! Muꞌuli inimba God nagasoꞌ Mosesani nihimbaꞌme waf maif awafi kofagefa ma egegawaf. Waf afamba kowagalasafi fagape naꞌamba. Muꞌuli inimba nagaꞌias naꞌamba naꞌi, “Ina kowolena ma anis hiahawes anona amani, owaꞌi.”
Iꞌi muꞌuli inimba owaꞌ nihimbaꞌme naꞌambaea, aeꞌ ina egawa waf awafi kowagalasafi. Apaꞌ owaꞌ, owaꞌatin. * Muꞌuli inimba siꞌi anoꞌw ufiaꞌwa waf awafi fagasaꞌmai okom naninani nandaꞌ aeꞌ kowagalema hiahaom hiami. Apaꞌ muꞌuli inimba owaꞌatinai, waf awafi siꞌi fagagaꞌi atef. * 9-10 Fowaꞌ gani muꞌuli inimba ataꞌ owaꞌ, nogota atamba ataꞌ ape okom maseꞌe elelama waf awafi. Aꞌi owaꞌ main owaꞌ, basef kofagefa ma muꞌuli inimba fafiꞌmai aeꞌ eaꞌ waf awafi fesafel fafeꞌ ambal aeꞌali eaꞌ fahe agaꞌma muꞌuli inimba. Dokoꞌ liꞌ God nandaꞌ muꞌuli ananini ma nogaseꞌe ambal namili owaꞌ, aeꞌ inaꞌ efaꞌ ambal namilima muꞌuli inimbai, owaꞌ. Anin nahe andagaꞌ atin. * 11 Deiꞌ main, waf awafi fasopama ufiaꞌwa muꞌuli inimba eaꞌ fambasoꞌme. Muꞌuli inimba nasaꞌma okoma aeꞌ nihimbaꞌme waf awafi fahe agaꞌ. * 12 Eaꞌ apaꞌ mogawa muꞌuli atin, anin boꞌwen hililiꞌi. Basef ifimba hiafi fagape muꞌuli inimbai wapani beꞌef hililiꞌi.*
13 Deiꞌ aꞌ main wapani? Aꞌi muꞌuli inimba fasini nahe agaꞌ? Owaꞌatin endilisi! Waf awafi atef fahe agaꞌ. Apaꞌ hiahawes isimba siꞌi anoꞌw ufiaꞌwa waf awafi fahe agagaꞌi ma waf afamba awafi kofagefa fetaga fendawalap. Eaꞌ muꞌuli inimba nihimbaꞌmapa waf awafi kofagefa, afamba eaꞌ awef endilisi aꞌowaꞌ.*
Waf awafi falaꞌata ukup apeꞌipi
14 Apaꞌ mogawa muꞌuli inimba nafiꞌi Ambal buꞌunai Godi nihimbaꞌmapa okom ananimi. Apaꞌ aeꞌ okom apinai nape ina aila okom Godi, owaꞌ. Waf awafi falaꞌatae andaꞌ maola waf anamba aunai. * 15 Apaꞌ deiꞌ aeꞌ ina egawa waf kofagefa andaꞌafi, owaꞌ. Waf aeꞌ okom maꞌimaꞌiaf aꞌi endaꞌafi, afamba ina andaꞌaf, owaꞌ. 16 Okom aeꞌami atom aꞌias naꞌamba aꞌi ahoꞌma muꞌuli inimba buꞌwani ma emeꞌan igailan. Apaꞌ owaꞌ, owaꞌatin. Ina ailan, owaꞌ. Atolapan andaꞌ waf awafi andaiwaꞌma endaꞌafi. 17 Apaꞌ ina aeꞌ atowe andaꞌan, owaꞌ. Waf aunai nagape okom aeꞌanai nomoni, anamba atona nandaꞌam. * 18 Aeꞌ egawa okom aeꞌanai nomon, ina anom nomonas buꞌwami mape, owaꞌ. Opaf anamba apinai aeꞌanai atona nahambombage. Endilisi, aeꞌ okom maꞌi endaꞌ waf fasifi atef, apaꞌ owaꞌ. Ina laꞌifiwi andaꞌaf, owaꞌ. 19-20 Ahoꞌ, waf fasifi okom maꞌi endaꞌafi, afamba ina andaꞌaf, owaꞌatin. Apaꞌ waf awafi andaiwaꞌma endaꞌafi, afamba atef andaꞌaf. Eaꞌ aeꞌ egawa ina aeꞌ ela okom andaꞌ amamba, owaꞌatin. Waf awafi fagape opaf aeꞌ nomoni, afamba atef fandaꞌe andaꞌam.
21 Isimba atis deiꞌ ati waf naꞌambaifi fape aeꞌ. Okom maꞌi endaꞌ waf fasifi, apaꞌ waf awafi fagape nomonas aeꞌami andaꞌaf. 22 Endilisi okom aeꞌami maꞌimaꞌi muꞌuli inimba God nagasoꞌ Mosesani aꞌowaꞌ andagalaman. * 23 Apaꞌ owaꞌ, ati anef waf daiaf fape alop siꞌip waꞌawaꞌap aeꞌapi nomon. Eaꞌ waf afamba fapaꞌ faloma muꞌuli inimba nagape okom aeꞌamii. Waf afamba atef fagape alop waꞌawaꞌap aeꞌapii falaꞌatae fandaꞌe andaꞌ maola waf afamba awafi. 24 Eaꞌ owahipiwi! Aeꞌ epen dagala akai, okom nimanimiwai. Atiasi ami netagwahowe ma opaf apinai deiꞌ nahe agagaꞌi? * 25 Owaꞌ, aeꞌ anifela God! Anen atona nandaꞌ Jisas Krais Dembinai apeꞌinai natagwahowe ape wahifiwi.
Deiꞌ ape naꞌamba. Okom aeꞌami atom, ape lafela muꞌuli inimba, apaꞌ opaf apinai ape lafela banagami waf awafii.
* 7:3 Ro 6:2,11; Ga 2:19 * 7:4 Ro 6:21 * 7:5 Ro 8:2, 6:4 * 7:6 Eks 20:17; Diu 5:21 * 7:7 Ro 4:15 * 7:8 Je 1:15; Lev 18:5; Ro 10:5 * 7:9-10 Jen 3:13; Hi 3:13 * 7:11 1 Ti 1:8 * 7:12 Ro 5:20 * 7:13 Sam 51:5; Jo 3:6 * 7:14 Ga 5:17 * 7:17 Jen 6:5, 8:21 * 7:22 Ga 5:17; Je 4:1; 1 Pi 2:11 * 7:24 1 Ko 15:57