24
Aalaha Paine Filiks E Leie A Pol
Oto e lime hai dinge e saro mango, a Ananaeas, Na'ohana Mo Na'ohai Pris na ngaeta mo rato ni Jiu na ngaeta mwane satana a Tetalas, kire lai hule wau i Sisaria. A Tetalas ngaeta mwane saenanau i sulie mo ha'atolanga na e sai ere i na'ona mo pulitaa ni lei-lei. Oto kire mani lae mai uure i na'ona Aalaha Paine Filiks huni ere honosie a Pol. Oto maholo kire soie mai a Pol, a Tetalas ko si unue lo'onga'inge ikire na ko te'uri, “I'oe oto ngaeta tohungei aalaha paine na e diana, Filiks, aana i'oe nge o da melu ii'o ni henuelamanga oto uure mai i laona po'o ni henue i'emeelu. Na aana saenanaunge i'oe nge o ha'a-oodohie mo ha'atolanga hunge hunie ii'onga i'emeelu ke diana. Walu ola urine nge melu leesi'i suli dinge, na kire tohungei diana aameelu nge melu ko unue saediananga paine huni'o. Ta'e mwaanie nou ha'aweo'o, nge no ko eitanai'o o ke pwaarongo ni saediananga ka'u mola aana ere-erenga o'oru'e i'emeelu.
“Melu lio saie a mwane ie, ingeie nga mwane oto huni esuie aaelanga tarau, na ko esuie ha'a-erenga i matolana mo Jiu aana ta'ena nga leu aana walumalau. Na ingeie ngaeta na'ohai mwane aana pulitaa a Jisas ni Nasaret. Na mwane ienini ko sare ha'amada'aa no'one Nume Maa'i Peine a God, oto aena mei olana nge melu tapolie. Na mala uri o kei dolosie nga mo dolosinge aana, o ke si rongoa taane lo'u nga mo ola i sulie mo wala nge melu tapolie a mwane ie i tehula'ani.” Na mo rato ni Jiu ngeena kire ko eerota'inie a Pol urine no'one na kire ko te'uri, “Walu ola ienini kire to'ohuu.”
A Pol E Ere-ere I Na'ona Filiks
10 Oto a Filiks e salo aana ki'ine hunie a Pol ke ere-ere, oto a Pol ko te'uri, “Poro paine, nou saie mo helisi hunge oto o ko leie mo heliwalanga i'emeelu mo Israel, oto no ko tohungei ilenimwa'e huni aalamie nga taa kire ko ha'apelieu haahie. 11 Oto si'iri e si hule aana aawalai hei dinge mwana rue mola i purine nou hule ta'au i Jerusalem huni paloa God, na ke mwada'u lo'u mola hunie o ke ha'awalaimoli'aa mola walaku. 12 Mo mwane nge kire ko ere aaelasieu si'iri ie kire ka'a leesie ike ne ke ha'a-erea nga iini wa ne ke ha'asaewasuli'aa mwala, ma'alana i laona Nume Maa'i Peine, wa i laona mo nume ni palo-palo, wa aana ta'ena nga leu lo'u i laona huilume. 13 Oto kire sa'a ha'awalaimoli'aa ike mo wala nge kire ko eerota'inieu eeni ie. 14 Ta'e no ko unu oodo-oodo oto aana huni'o, uri e to'ohuu no ko palo-paloa a God mo weuwe i'emi, aana ineu no ko lulu i sulie Tala Ni Meurihe. Ikire, kire unue mei hiiwalaimolinge ngeena e ka'a diana ike, ma'alana ineu no'one nou hiiwalaimoli aana ahutana walu ola i laona mo Ha'atolanga a Mosis na mo ola i laona mo Uusu-uusu Maa'i mo Propet. 15 Na nou noruto'o no'one aana God mala mo rato ni mwane ngeena, uri ahutana iinoni, ma'alana mo iinoni diana wa mo iini aaela, kire kei meni ta'ela'i mwaanie maenga. 16 Na no ko deu aahonga tarau hunie manataku ke rere'a i na'ona God na i na'ona mo iinoni.
17 “Nou lae mwaanie i Jerusalem mo helisi hunge e mango oto, oto nou eeliho'i lo'u mei huni tola to'oha nana mo iinoni ineu ni Israel nge kire ko si'oha'a, na huni uunu ola hunie a God. 18 Na i purine nou esu mangoa uunu-olanga ni ha'arere'anga i na'ona God, nge kire si leesieu wau i laona Nume Maa'i Peine. Na aana maholona nga mwala ka'a ii'o ike pe'ieu hunie kire ke da e'engonga. 19 Ta'e ngaeta mo Jiu aana po'o ni henue i Esia nge kire lae mai tapolieu. Mala ko to'ohuu uri ineu nou deu hu'isie nga mei ola, nge e malisine kire ke lae mai uure i na'omu huni ha'apelieu aana mei ola ngeena. 20 Mala uri ko ha'ike, nge o ke dolosi aana mo mwane ienini nga mo ola uri taa nge mo rato ni mwane aana pulitaa ni lei-lei i Jerusalem kire unue uri nou deu hu'isi'i, 21 mwaanie ta'a-ta'a mei wala mola ni nou unue i na'oda aana nou te'uri, ‘Hiiwalaimolinge ineu uri a God kei ta'ea mo iini e mae mwaanie maenga. Oto aena mei olana nge omu ko leieu haahie si'iri ie.’ ”
22 A Filiks mone e saenanau i sulie Tala Ni Meurihe, oto e ha'amamaloa ere-erenga ko si te'uri, “Maholo a Lisias, poro paine haahie sinolai ramo ngeena, kei lae mai, nge ne ke si niie mei wala ooreta aana ere-erenga i'oe.” 23 Na e unue ngaeta ramo paine haahie tangalai ramo ke kakalie a Pol, ta'e ke lio rako aana a Pol na ke toli'aasie mo malahune ke pe'ie aana mo ola e saeto'o aani.
24 Oto purine ngaeta mo dinge e haro mango lo'u, a Filiks e ooli lo'u mei i Sisaria pe'ie hu'e ingeie, keni ni Jiu satana a Drusila. Oto a Filiks e uusunge'inie ngaeta mo mwane huni lai toolea mai a Pol, na kirerue ko si pwaarongo i sulie maholo ko ere i sulie hiiwalaimolinge aana a Jisas Kraes. 25 Ta'e maholo a Pol ko ere i sulie mauringe diana, na kineta'inilaka maraaka mwaanie ooraha'aa, na leilana walumalau, a Filiks ko si tohungei me'u na ko te'uri, “!Mamalo ka'u! Mala uri no ko to'o aana lo'u nga maholo ne ke si soi'o lo'u mei.”
26 Saena Filiks uri a Pol ke nii mumuni aana nga mei to'oha nana hunie ke luhesie mwaanie nume ni ho'o. Oto mo maholo hunge, ko hei uusunge'i oto hunie a Pol huni ere-ere pe'ie.
27 Oto lae-lae, purine e ro halisi e mango, a Posias Festas ko oolisie a Filiks aana ko ne'i Aalaha Paine oto haahie po'o ni henue ngeena. Na aena aana a Filiks ko sare dau hunie mo Jiu ke ilenimwa'e mola haahie, oto e unue mola uri a Pol ke ii'o ue i laona nume ni ho'o.
24:6 24:6 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 7 uuri, “Na melu sare leie i sulie ha'atolanga i'emeelu. Ta'e a Lisias, poro paine haahie sinolai ramo, e lae mai deu rarahi'emeelu hunie ke toolea mwaanie ki'imeelu. Na ko tohungei ere aameelu no'one uri melu ke lae mai unue huni'o nga taa ni a Pol e dau aaelasie.”