26
A Pol E Ere-ere
I Na'ona Akripa Inemauri
Oto a Akripa Inemauri ko te'uri hunie a Pol, “No ko toli'aasi'o oto hunie o ke ere-ere honosi'o maraamu.”
Oto a Pol e salo haahie mwala hunie kire ke pwaarongo hunie, ko si te'uri, “Akripa Inemauri, no ko tohungei ilenimwa'e aana nou to'o aana kele maholoi sato ienini huni uure i na'omu si'iri huni talo aasie mo wala nge mo rato ni Jiu kire ko unu'i takoieu. Na no ko ilenimwa'e no'one sulie i'oe ngaeta mwane nge o saenanau i sulie tolahameelu mo Jiu, na o saenanau no'one i sulie walu ola nge melu ko ha'a-ha'a-ere haahi'i. Oto no ko eitanai'o hunie o ke pwaarongo ka'u i sulie ere-erenga ineu.
“Ahutana mo Jiu kire mani saie tolahai ola nge nou o'o'o aana i na'o, aehota oto aana maholo nou ne'i mwela ue pe'ie mwala ineu, lai hule aana maholo nou ho'ala'i hunie i Jerusalem. Kire saieu taane oto uure mai, na mala uri kire ko mwa'e-mwa'e ni ere, kire sai unue mola uri ineu ngaeta iini oto aana mo tohungana mo Parise. Nou aehota lulu i sulie tolahada oto uure i mwei-mweiha'aku, na po'o ni iinoni i'emeelu ngeena melu tohungei uure a'aila'a huni lulu i sulie mo Ha'atolanga a God lo'u liutaa aana ngaeta mwala. Ineu, nou hiiwalaimoli aana mei heiholota'inge nge a God e asuie pe'ie mo weuwemami oto i na'o, na aena mei olana mola nge kire ko sare leieu haahie si'iri ie. Ta'e ahutamami, emi ko meni noruto'o mola aana ta'a-ta'a mei heiholota'inge ngeena. Aawalai komu mwana rue i'emi mo Jiu ma'alana rodo na emi ko palo-paloa mola a God aena aana emi ko maa'oohi susuto'o mola loosie mei heiholota'inge ngeena kei oa. Oto Poro paine, aena mei olana nge mo rato ni mwane kire ko maaleledieu haahie si'iri, sulie nou tohungei hiiwalaimoli aana mei heiholota'inge ngeena e to'ohuu. ?Oto lo'onga'inge i'omu e uri taa? ?Uri omu ko lo'o-lo'onga'i uri e aasa hunie a God kei ta'ea lo'u mo iini e mae oto? ?Aana e ue ka'u omu ko lo'onga'i takalo urine?
“E to'ohuu taane aana hola'ina'o, ineu no'one nou deu aahonga huni esuie mo ola huni waelie satana a Jisas ni Nasaret. 10 Na nga taa nge nou esuie ta'au i Jerusalem ni ngeena. Nou toolea nanamanga mwaanie mo na'ohai pris huni ne'ie hungelana mo iini maa'i i laona nume ni ho'o. Na maholo leilada e lae hunie maenga, ineu no'one nou unue uri e malisine kire ke mae. 11 Na nou lae tarau no'one i laona ahutana mo nume ni palo-palo aana ta'ena nga leu huni ha'aloire na huni da kire ke ere aaelasie lo'u a Jisas. Saewasunge ineu e tohungei peine oto hule aana nou lae no'one aana ngaeta mo po'o ni henue aaopa huni ha'aloire.”
A Pol E Ere I Sulie Maholo E Aehota Hiiwalaimoli
PALONGA 9:1-19, 22:6-16
12 Oto a Pol ko he'i ere lo'u uuri, “Oto aena mei olana nge nou lae no'one wau i Damaskas aena aana mo na'ohai pris kire uusunge'inieu na kire niie nanamanga hunieu huni lai esuie mei olana wau aana huilume ngeena. 13 Oto Poro paine, maholo no ko lae i sulie tala i upui aatowaa, na no ko leesie raa-raa hule aana e raa liue lo'u sato. E raa kali-kelieu na mo mwane nge kire hakusieu. 14 Oto ahutameelu melu meni domu i aano, na no ko rongoa oto mei wala ko ere aana tohungana erenga mo Jiu ko te'uri, ‘!Sol, Sol! ?E ue ni o ko teunge'inieu? O ko tohungei ha'ali'oi'o mola maraamu ni ngeena aana o ko lae hu'isie lo'onga'inge ineu urine.’
15 “Oto no ko dolosi uuri, ‘?I'oe a tei ni ngeena, Aalaha?’
“Oto ko aalamieu ko te'uri, ‘Ineu a Jisas, iini nge o ko teunge'inie. 16 O ke ta'ela'i, na o ke uure hala-hala. No ko haata'i huni'o si'iri hunie o ke ne'ie koni-konihe ineu. O ke laenga'inie nga taa o ko leesie aaku si'iri, na nga taa ne kei haata'inie lo'u eemu mai puri. 17 Maholo mwala i'oe mo Jiu wa mo Aapoloa Aaopa kei sare horo maesi'o, nge ne kei ha'a-uuri'o taane mwaanire. Oto no ko uusunge'ini'o oto takoie mo Aapoloa Aaopa 18 hunie o ke tahanie maada hunie kire ke leesie matapwanga na mwaanie kire ii'o lo'u i laona rodohono. Na hunie kire ke lae takoie a God mwaanie nanamanga a Satan. Na maholo kire kei hiiwalaimoli eeku, a God kei sae'aasie mo ooraha'aanga ikire na kire kei ii'o oto pe'ie mo iini nge a God e lio hilisire.’
19 “Oto Akripa Inemauri, nou ka'a dau hu'isie ike walu ola nge a God e haata'ini'i eeku. 20 Ta'e no ko taroha'inie uri mwala ke aali'u mwaanie mo ooraha'aanga ikire, na kire ke aali'u takoie a God, na kire ke lae i sulie tala diana huni haata'inie uri kire oonisae to'ohuu. Hola'ina'o, nou hola'i lae i saana mwala ni Jiu nge kire ko o'o'o i Damaskas na i Jerusalem na ta'ena nga leu i Israel, oto puriha'ana nge nou si lae lo'u weu i saana mo Aapoloa Aaopa. 21 Oto aena mei olana nge mo rato ni mwane ni Jiu kire tapolieu ta'au i laona Nume Maa'i Peine i Jerusalem huni horo maesieu. 22 Ta'e a God ko pe'ieu mola tarau hule mai si'iri. Oto aena urinena nou sai uure mola ni laeliwala nana mo iini mwai-mwei lae hule aana mo iini peine. Nou ka'a unue ike nga mei ola aaopa mwaanie nga taa mo propet na a Mosis kire unue ka'u kei reu. 23 Ikire no'one kire unue uri a Ha'a-uuri nge a God e haiholota'inie kei lae mai kei sapesalu hule aana maenga, na aana ingeie oto eetana nga iini kei hola'i ta'ela'i eeliho'i mwaanie maenga, ingeie oto ke si taroha'inie raa-raa a God hunie mo Jiu na mo Aapoloa Aaopa.”
24 Maholo a Pol ko ere-ere ue, a Festas ko tea oto paine ko te'uri, “!Pol, o ko hero-hero ni ngeena! Aena o ko heitalea saenanaunge hiito'o mwaanie mo uusu-uusu nge o ko hero-hero urine.”
25 Oto a Pol e aalamie ko te'uri, “Poro paine Festas, nou ka'a ere hero-hero'a ike, ta'e no ko ere to'ohuu, na e malisine mwala kei hiiwalaimoli eeku. 26 A Akripa Inemauri e sai mangoa taane walu ola i sulie a Jisas ienini, na nou sai ere haada'i mola no'one hunie urine. Na nou saie uri e rongoa taane tataroha i sulie walu ola ienini maholo kire rau, aena aana walu ola ienini ka'a rau mumuni ike.”
27 Oto a Pol ko te'uri hunie inemauri, “Akripa Inemauri, nou saie i'oe no'one o hiiwalaimoli aana walu ola nge mo propet kire uusu'i.”
28 Oto a Akripa Inemauri ko te'uri, “?Uri o ko lo'onga'i o sai hu'isie manataku hunie ne ke hiiwalaimoli oto mola aana kele maholoi sato o'oru'e urini?”
29 Oto a Pol ko te'uri, “Ma'alana kele maholoi sato e o'oru'e wa ke tewa lo'u, ta'e no ko aare-aarea God hunie mwala nge omu ko pwaarongo hunieu si'iri omu ke mani sada pe'ieu. Ta'e ho'osilemiu aani iieli heu ha'alaa nge nou sere'inie ke rau eemiu.”
30 Oto aana maholona, a Akripa Inemauri e uure i lengi. Oto maholo kire leesie urine, a Benis, na a Festas Aalaha Paine, na ahutana mwala kire mani uure i lengi no'one, 31 na kire ko meni lae oto i sinaha. Na kire ko lai ere-ere oto hunire hailiu kire ko te'uri, “A mwane ngeena e ka'a asuie ike nga mei ola hunie horo'ilana ke lae i tehula'ana, na e ka'a malisine lo'u ke ii'o i nume ni ho'o.”
32 Oto a Akripa Inemauri ko te'uri lo'u hunie a Festas, “Mala uri a mwane ngeena ke su'uri haaraie Inemauri Peine ni Rom hunie ke leie ere-erenga ingeie, ha'alaa kolu sai toli'aasie oto ke ii'o luheta'i mola.”
26:10 26:10 Ahutana mo iini kire hiiwalaimoli aana a Jisas to'ohuu na kire ko lulu i sulie tolahana, ikire oto mo iini maa'i aana soihaada'inge a God.