28
A Pol E Ii'o Aana Mala-malau I Molta
Maholo melu lai hule sapemawa oto i oone, nge melu ko si saie uri mala-malau ngeena satana i Molta. Na mwala aana mala-malau ngeena kire tohungei pe'i'emeelu aani lio i sulilameelu. Maholona mone ko nemo na e tohungei wawai, oto kire rurue dunge hunie melu ke rakani. Oto a Pol e lai so'ohie no'one lokoi ei, na e lai ne'ie i laona dunge. Ta'e ngaeta mwaa ala-ala e aakataa i sinaha mwaanie lokoi ei ngeena, aena aana dunge ko madorohie, na ko ala ma'uta'a oto aana ki'ine a Pol. Maholo mwala aana mala-malau ngeena kire leesie mwaa ala-ala e u'u aana ki'ine a Pol, oto kire ko ere-ere uuri hunire hailiu, “Mwane horo-horo ohe ni ngeena, ka'u ma'alana kire hule sapemawa oto i oone mwaanie aasi, ta'e god aana su'u-olanga ko sare horo'ie lo'u ngeena.”
Oto a Pol e tataa'inie mola ki'ine wau i hahona dunge, oto mwaa ala-ala ngeena e teke mola i laona dunge, ta'e nga mei ola ka'a rau ike lo'u aana a Pol. Oto mo mwane aana mala-malau ngeena kire ko maa-maa'oohi mola huni leesie sapena a Pol kei uupu wa huni leesie mola ko domu aana ko mae oto. Ta'e kire lio-lio i sulie ko tewa oto, na nga mei ola ka'a rau-reu aana. Oto kire ko he'i lo'onga'i aaopa lo'u na kire ko te'uri, “!Ohe a mwane ie ngaeta iini aana mo god ni ngeena!”
Na aalaha aana mala-malau ngeena satana a Pablias, na e to'o aana hohola mola kara'inie leu melu ii'o aana ngeena. E unue melu ke lai ii'o ka'u weu i nume ingeie, na e oolu hei dinge nge melu ii'o pe'ie na e tohungei lio i suli diana aameelu. Ta'e aana maholona aamana a Pablias ko tohungei mata'i pe'ie iielae, na e eno mola i lengine tahe ingeie. A Pol e sili i saana hai duru ingeie, oto e hele wau i sapena pe'ie aarenga'inge hunie ke awaa lo'u, na e rau oto urine hunie. Oto purine mei ola ngeena e rau, ahutana mwala nge kire ko mata'i aana mala-malau ngeena kire lae mai saana Pol na e ha'a-uurire no'one. 10 Na kire niie mo niinge hunge nameelu, na lae-lae maholo melu deu aakau huni lae mwaanire, kire ko he'i niie lo'u mo ola nge melu saeto'o aani hunie laenga i'emeelu ngeena.
A Pol E Lai Hule I Rom
11 Purine oolu waro-waro e mango melu si lae mwaanie mala-malau ngeena aana ngaeta haka nge e o'o'o ka'u mola i leune aana mo waro-waro ko mawa ngeena. Haka ngeena e uure mwaanie huilume i Aleksandria, na satana “E ro iu god.” 12 Melu lai hule aana huilume i Sirakius, na melu ii'o lo'u i leune hunie e oolu hei dinge. 13 Oto melu lalaa'inie lo'u pwana, na melu aatoholo oto hule wau aana huilume i Rejiam. Na hai dinge i purine, iiru ko iiru mei mwaanie pwalo-pwalona pwaalana sato, na e ta'a-ta'a hai dinge lo'u mola i puri nge melu si lihu mola i sulie mala-malau hunie su'u i Piutiolae. 14 Aana huilume ngeena nge melu leesie ngaeta mo mwaasine aana hiiwalaimolinge na kire saeto'o aana melu ke ii'o lo'u pe'ire hunie e hiu hei dinge. Oto puriha'ana nge melu si liu mola i tala hunie huilume paine i Rom. 15 Oto mo mwaasine aana hiiwalaimolinge wau i Rom kire rongo tarohana uri melu ko lae oto wau. Oto ngaeta mo iini aada kire si lae mai maa'oohi'emeelu aana leu ni uusi'e i Apias, na ngaeta mo iini aana leu kire haara'inie aana “Oolu Nume Ni Awataa.” Maholo a Pol e leesire ko si tohungei ilenimwa'e, na ko ere ni paalahenga oto hunie a God.
A Pol E Ii'o I Nume Ni Ho'o I Rom
16 Maholo melu hule oto wau aana huilume paine i Rom, kire ka'a aasie ike a Pol i laona nume ni ho'o, ta'e kire toli'aasie hunie a Pol ke ii'o mola maraana aana nga nume. Ta'e ngaeta ramo ko o'o'o taane tarau pe'ie hunie ke kakakalie. 17 Oto purine e oolu hei dinge e mango aana a Pol e hule wau i Rom, e lokoa mo rato ni mwane ni Jiu huni ere-ere pe'ire. Maholo kire loko mango ko si te'uri hunire, “Maeni eesiku ni Israel, nou ka'a dau aaelasie ike nga mei ola aana mwala ikolu wa ne ke dau aaelasie nga mei ola aana tolahana mo weuwaka. Ta'e i Jerusalem kire tapolieu mola na kire niieu i nimana mo Rom. 18 Oto mo mwane ni Rom kire tooleau i laona leinge, ta'e kire ko sare luhesieu mola hunie ne ke ii'o luheta'i sulie kire ka'a leesie ike nga mei ola ne ke dau hu'isie hunie horo'ileku ke lae i tehula'ana. 19 Ta'e ahutana mo rato ni Jiu i Jerusalem kire tohungei sere'inie ne ke ii'o luheta'i urine, oto aena mei olana nge nou sukaa mola Inemauri Peine ni Rom hunie ke leieu. Ta'e nou saie nga mei ola ne ke haliwala pe'ie mwala ineu haahie ha'ike oto oo'oo. 20 Oto aena mei olana nge nou loko'omu mei hunie ne ke ere i sulie pe'i'omu. Ineu nou hiiwalaimoli aana a Kraes, iini nge ahutaka ikie mo Israel kie mani hiiwalaimoli aana uri kei haro ha'a-uurikie. Oto aena mei olana nge ho'osileku e lae pe'ie iieli heu ienini.”
21 Oto kire aalamie kire ko te'uri, “Nga uusu-uusu ke uure aana po'o ni henue i Jiudia hunie ke ere i suli'o ka'a hule ike aameelu, na mo mwane nge kire hule i leu mwaanie i Jiudia kire ka'a unue ike nga mei tataroha i suli'o wa ke haliwala pe'i'o. 22 Na melu ko tohungei sare rongoa lo'onga'inge i'oe sulie mwala aana ta'ena nga leu kire ko tohungei ere aaelasie hiiwalaimolinge aaopa ngeena.”
23 Oto kire lio hilisie hai dinge kire kei loko lo'u mei saana Pol wau i nume nge ko o'o'o aana, na aana hai dingena, mwala oto hunge kire loko. A Pol ko lado luhesie Aalahanga a God hunie ahutana mwala, aehota oto i maahu'o-hu'o lai hule i seulehi. Na ko lado luhesie no'one mo wala i sulie a Jisas i laona mo Ha'atolanga a Mosis na i laona mo Uusu-uusu Maa'i mo Propet. Na ko deu aahonga no'one huni hu'isie saeda hunie kire ke aehota hiiwalaimoli oto aana a Jisas. 24 Oto ngaeta mo iini ko hiiwalaimoli oto aana, ta'e ngaeta mo iini ha'ike lo'u. 25 Oto maholo kire oopa hailiu, kire ko si lai da lo'u wala hunire hailiu, ta'e i na'ona kire si oopa a Pol e unue mei wala ooreta ingeie e te'uri, “Li'oa Maa'i e tohungei ere to'ohuu oto hunie mo weuwemiu aana a Propet Aesaea maholo e te'uri, 26  Lae i saana mwala na o ke te'uri hunire, ‘Ma'alana omu ke rongo-rongo ka'u i sulie erenga ineu, ta'e omu sa'a rongo saie ike nga mei ola. Wa ma'alana omu ke lio-lio ka'u i sulie asunge ineu, ta'e omu sa'a lio saie ike nga mei ola. 27  Sulie mwala ienini saeda e popono oto, na kire ponosie mola aalingada, na kire ulue mola maada. Ha'alaa kire sai lio sai ola taane, na kire sai rongo sai ola taane, na kire sai lo'onga'i saie taane walu ola. Oto kire sai ooli mola mai takoieu hunie ne ke ha'a-uurire.’ ” Aesaea 6:9-10
28 Na a Pol e te'uri lo'u, “Oto aena mei olana, nge saeku hunie omu ke sai diana aana uri a God ko sare ha'a-uurie no'one mo Aapoloa Aaopa, na kire kei rongo taane hunie.”
30 Na a Pol e ii'o hunie e ro halisi he'ileku aana nume nge ko holi-holi haahie ngeena. E tolakonie ta'ena nga iini ko sare lae mai leesie, 31 na e ka'a ma'u lo'u huni laeliwala i sulie Aalahanga a God. Ko ha'a-uusulie mola mwala aana ta'ena nga ola i sulie a Jisas, Aalaha ikie, na nga iini e ka'a uure honosie lo'u erenga ingeie.
28:28 28:28 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 29 uuri, “Maholo a Pol e ere mango urine, mo Jiu kire mani oopa na kire ko tohungei heliwala oto mola maraada.”