3
A Pita E Ha'a-uurie Mwane Ae'aena E Rarasi
Ngaeta hai dinge a Pita na Jon kirerue ko lae ta'au i Nume Maa'i Peine a God aana maholo ni aarenga'inge aana oolune nga maholoi sato i aapai sato. Na ta'au i aena maa aana para honosie Nume Maa'i Peine ngeena, nga mwane ae'aena e rarasi oto uure i mwai-mweiha'ana e ii'o ta'au i leune, aana leu kire ko haa-haara'inie aana Maa Manikulu'e. Mo malahune kire sai toolea oto ta'au i leune urine i suli dinge hunie ke susuke to'oha mwaanie mwala ko lae-lae mai i Nume Maa'i. Oto maholo e leesie a Pita na Jon kirerue ko deu huni sili oto i laona Nume Maa'i, ko suke to'oha oto aadarue.
Kirerue to'omaaie wau, oto a Pita ko te'uri, “O ke to'omaai'emerue ka'u.” Oto a mwaena ko to'omaairerue aana ko lo'onga'inie uri e ro mwane kei niie nga mei ola hunie. Ta'e a Pita e te'uri mola hunie, “Nou ka'a to'o aana ike nga mei to'oha, ta'e ngaeta mei ola mola nou to'o aana huni niie namue. No ko unue huni'o aana satana a Jisas Kraes ni Nasaret—Ta'ela'i na o ke lae hailiu oto.”
Oto a Pita e hele aana ninime i pwalo-pwalona, ko si ta'ea i lengi. Na oto mola aana kele maholoi satona, e ro ae'aena a mwaena ko tolana a'aila'a oto. Oto e pola i lengi, na ko uure oto aana e ro ae'aena, na ko lae hailiu oto. Ko lae oto pe'ie a Pita na Jon ta'au i laona Nume Maa'i Peine, na ko lae pe'ie polanga hailiu oto na pe'i paalahelana God.
Ahutana mwala kire leesie ko lae hailiu pe'i paalahelana God. 10 Oto maholo kire lio saie uri ingeie ni mwane nge e rarasi ka'u na ko ii'o-ii'o i aena Maa Manikulu'e na ko susuke to'oha aada, kire ko si tohungei pangata'i na saeda e pu'o mola aana kire ka'a saie ike nga taa e rau aana a mwaena.
A Pita E Laeliwala
Lo'u Nana Mwala
11 A mwaena mone ko hele-hele ue aana a Pita na a Jon ta'au i laona Nume Maa'i Peine aana lolata kire haara'inie “Leu Haa-haanaku a Solomon.” Ahutana mwala kire ko tohungei pangata'i oto hiito'o, oto kire ko si huru mei saadaelu. 12 Oto maholo a Pita e leesie urine ko si te'uri hunire, “?Mo Israel, e ue ni omu ko tohungei pangata'inie mei ola ienini na omu ko lio hahuroto aamere'i? ?Uri omu ko ne'i-ne'isae uri mere asuie a mwane ienini hunie ke lae-lae lo'u aana nanamanga wa aana ii'onga maa'i i'emere'i maraamere'i? !Ha'ike oto oo'oo! 13 God mo weuwaka, iini a Ebraham na Aesak na Jekob kire mani palo-paloa oto waite, ingeie oto nge ko ha'amanikulu'aa koni-konihe ingeie a Jisas. Ta'e i'omu ni omu niie wau i nimana a Paelat hunie horo'ilana ma'alana a Paelat e sare toli'aasie hunie ke ii'o luheta'i, ta'e i'omu nge omu uure honosie mwaanie e toli'aasie. 14 A Jisas e tohungei maa'i na e oodota'i i maana a God, ta'e omu leledie mola. Na i'omu nge omu teangie a Paelat hunie ke luhesie a Barabas, mwane horo-horo. 15 Nge ko urine, na huulaa ni meurihe nge omu horo maesie oto. Ta'e a God e ta'e aaliho'i aana lo'u mola mwaanie maenga, na i'emeelu oto melu tohungei leesie aana maameelu. 16 Na nanamanga aana satana Jisas oto e ha'a-uurie mwane ienini nge omu ko meni lee-leesie e tewa oto na omu meni saie. Na aena aana mei hiiwalaimolinge aana a Jisas ngeena, nge ha'a-uurilana mwane ienini e lae aana oto mala omu ko leesie.
17 “Maeni eesiku, nou saie i'omu na mo na'ohai mwane i'omu, omu ka'a saie ike no'one nga taa nge omu esuie aana maholona. 18 Ta'e a God e unue oto wau i na'o aana mo propet uri Kraes, Ha'a-uuri nge e haiholota'inie kei lae mai, kei sapesalu oto urine. Na a God e ha'a-oaie leune oto urine. 19 Oto omu ke oonisae mwaanie mo ooraha'aanga i'omu, na omu ke lulu i sulie a God hunie ingeie ke si sae'aasi'i mwaani'omu. 20 Mala uri omu kei te'urine, nge Aalaha ikie kei ha'a-a'aila'aa mauriha'amiu na kei uusunge'inie lo'u mei Kraes ngeena huni'omu, na ingeie oto a Jisas, iini nge a God e lio hilisie oto wau i na'o. 21 Ingeie kei ii'o ka'u ta'au i Lengi hule aana maholo a God kei ha'ahaalue ahutana walu ola, mala e unue ka'u oto waite aana mo propet maa'i ingeie. 22 Aana a Mosis e te'uri, A God Aalaha i'omu kei uusunge'inie nga propet nemiu oto mala e uusunge'inieu, na kei uure oto mwaani'omu maraamiu. Oto omu ke tola i sulie ta'ena nga mei ola ko unue huni'omu. Diutronomi 18:15 23  Na ta'ena nga iini nge e ka'a tola i sulie propet ngeena, nge oopalana kei lae mwaanie mo iinoni a God, na horo'ilana kei lae. Diutronomi 18:19 24 Aana ahutana mo propet nge kire unu-unue walana God, aehota oto aana a Samuel, kire mani unu lalai oto aana walu ola nge ko reu si'iri ie. 25 Mo heiholota'inge nge a God e nii'i mei hunie mo propet, mo ola huni'omu ni ngeena mala mo heiholota'inge nge a God e nii'i mei hunie mo weuwemiu. Aana a God e te'uri hunie a Ebraham, Ha'adiana'anga kei uure mwaanie komu i'oe, nge ke si lae hunie ahutana mwala aana walumalau. Jenesis 22:18 26 Oto maholo a God e ha'a-uuresie koni-konihe ingeie a Jisas, nge e hola'i uusunge'inie huni'omu hunie ke niie ha'adiana'anga huni'omu aani tola aaliho'inilemiu mwaanie mo ooraha'aanga i'omu.”