13
A Pol Kei Ha'aloie Mo Korinit
Mala Uri Kire Ka'a Hola'i
Leie Tolahada Maraada
Oolune nga mai laenga ineu lo'u mei huni maatoli'omu oto ienini. Oto omu ke lio talamiu, aana kolu saie oto uri mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Maholo nga iini ko ha'asusunge'inie ngaeta iinoni i na'ona mo mwane lei-lei, nga ro iinoni wa e oolu ke haro ere ha'a-oaie nga taa ko unue ngeena, ha'alaa kire ke si ha'aloie. Diutronomi 19:15 Nou hola'i ha'apasulie mo iini kire ooraha'aa ka'u oto waite aana ruana nga mai laenga ineu hao huni maatoli'omu. Oto ienini no ko ha'apasulire lo'u, na ngaeta mo iini nge kire ka'a mamalo ue mwaanie ooraha'aa. Omu ke saie uri maholo ne kei lae lo'u hao i maatoli'omu, nou sa'a aamasie ike lo'u nga ta'a-ta'a iini eemiu nge ko ooraha'aa. Oto leune ke haata'inie to'ohuu huni'omu uri no ko ere oalana a Kraes ni ngeena, aana omu kei leesie ta'a-ta'a nanamanga aaku nge omu ko leesie no'one aana a Kraes nge ko esu a'aila'a mola pe'ie nanamanga paine ingeie i matolamiu ngeena. E to'ohuu taane uri e lio mala a Kraes e mamaela'a ka'u, aana kire rapu taalengasie i lengine po'u-po'u. Ta'e leune e si haata'inie mola nanamanga paine a God, aana e mauri lo'u mwaanie maenga. Na i'emeelu no'one, melu lio mamaela'a mala ingeie. Ta'e melu ka'a mamaela'a ike, aana melu ko meuri tararuru pe'ie a Kraes aana nanamanga paine a God, mei nanamanga nge melu ko esu oto aana huni pe'i'omu huni lulu i sulie tolahana.
Omu ke lio-lio diana talamiu na omu ke lei'omu maraamiu. Omu ke leie tolahamiu maraamiu huni leesie uri ohe omu ko lulu i sulie tala aana hiiwalaimolinge to'ohuu taane wa ha'ike. Mala uri omu ka'a sai leesie ike tolahana a Jisas Kraes i lalo aamiu, nge omu ka'a sai diana aana ike a Kraes ka'une. Nou hiiwalaimoli uri omu kei lio saie taane aana tolahameelu uri i'emeelu mo hurula'aa, melu sai diana aana a Kraes to'ohuu taane. Na melu ko aarea a God uri ke pe'i'omu mwaanie omu deu hu'isie nga mei ola aaela. Melu ka'a aarenga'i ike urine hunie mwala ke lahe'emeelu haahie asunge diana melu esuie i matolamiu. !Ha'ike! Ta'e melu ko aarea God urine hunie uri helelamiu ke diana, ma'alana nga taa mwala kei unue i suli'emeelu e diana wa e aaela. Aana melu sa'a da ike nga mei ola huni waelie mo ola to'ohuu, ta'e melu ko esu oto mola tarau hunie walaimolinge ke mauri tara'asi. Melu ko ilenimwa'e mola huni ii'o mamaela'a mala uri leune ke da uri i'omu, omu ke uure a'aila'a. Na melu ko aarenga'i oto tarau hunie uri hiiwalaimolinge i'omu ke ahu to'ohuu hunie nga mei tolahai iinoni diana ke su'uri ei'aa mwaani'omu.
10 Oto aena urinena maholo nou ka'a ii'o ue pe'i'omu ta'e no ko uusue oto hao uusu-uusu ienini, hunie maholo ne kei hule hao ne ke su'uri ere raramaa huni'omu aana nanamanga nge a Aalaha e niie hunieu. Aana nanamanga ngeena niilana e lae hunieu uri hunie ne ke pe'ie hiiwalaimolinge i'omu ke ma'uta'a lo'u hiito'o, na e ka'a ola ike huni waeli'omu.
Mei Wala Ni Saediananga Ooreta
11 Oto leu ooreta, maeni eesiku maa'i, ne ke unue mola hao huni'omu uri omu ke ii'o ni ilenimwa'enga mola. Omu ke dau aahonga hunie nga mei tolahai iinoni diana ke su'uri ei'aa mwaani'omu, na omu ke tola i sulie walaku. Omu ke ne'ie ta'a-ta'a mei sae, na omu ke ii'o ni henuelama. Oto a God, iini nge ingeie aahu'ine manata-diananga na hanuelamanga, ke si ii'o pe'i'omu.
12 Na saeku hunie omu ke mani hele ki'i heiliu mala mo he'imalahunanga maa'i. 13 Ahutana mo iini maa'i a God mai leu ko niie hao saediananga ikire huni'omu.
14 No ko aarenga'i hunie uri Aalaha ikie a Jisas Kraes ke haata'inie hahu'ana manata-diananga ingeie huni'omu, na hunie uri a God ke ha'adiana'a'omu aana manata-diananga ingeie, na hunie a Li'oa Maa'i ke lokoa ahutana saemiu aani hatanga pe'ie.
13:12 13:12 Erenga ni Krik e unue uri kire ke “nono pe'ire hailiu” oto mala tolahada, ta'e aana mo henue hunge si'iri tolaha ni hele-ki'inge e oolisie oto tolaha ni nononga ngeena. Ma'alana e urine, ta'e tolaha ni nononga ngeena e ii'o ue hule si'iri aana ngaeta mo henue kara'inie i Israel.