6
Oto aani esunge tararuru pe'ie a God, melu ko eitanai'omu, mo iini omu hele aana oto niinge paine a God ngeena, mwaanie omu toli'aasie niinge paine ngeena e totowai mola. Omu ke rongoa ka'u nga taa a God e unue aana e te'uri, Aana tohungana maholo huni haata'inie manata-diananga ineu eemiu, nou rongo i sulie aarenga'inge i'omu, na maholo omu saeto'o aana nga iini ke pe'i'omu, nge nou ha'a-uuri'omu oto. Aesaea 49:8 !Oto omu ke rongo ka'u! Maholo huni hele aana manata-diananga a God ni oto ienini. !Si'iri oto dinge ni ha'a-uuringe!
A Pol E Taroha'inie A Kraes Ma'alana Mo Aasanga Oto Hunge Kire Hite Aana
Melu eri'apasie taane uri walu ola melu ko esui'i ke oodo na kire ke su'uri liu honosie hiiwalaimolinge nga iini aana a Jisas, na mwaanie nga iini e ere aaelasie asunge i'emeelu ienini. Ta'e aana ahutana walu ola melu ko eu'esui'i, melu ko haa-haata'inie taane oto uri i'emeelu mo koni-konihe a God. Melu ko uure ma'uta'a taane mola loosie ta'ena nga si'oha'anga na aasanga na sapesalunge ko lae mai takoi'emeelu. Mwala kire rapusi'emeelu oto, na kire ne'i'emeelu oto i laona nume ni ho'o, na kire maaola-ola pe'i waeli'emeelu oto. Ta'e ma'alana e urine melu ko ha'aweo'emeelu oto mola aani taroha'inilana a Jisas taraure'i, hule aana nga ma'ahunge wa ngaunge na ha'ike lo'u. Na melu haata'inie lo'u uri i'emeelu mo koni-konihe a God aana ii'onga rere'a i'emeelu, na aana saenanaunge i'emeelu, na aana toli-rakonga i'emeelu, na aana saediananga i'emeelu hunie ahutana iinoni, na aana nanamanga a Li'oa Maa'i, na aana melu manata diana to'ohuu hunie ahutana iinoni. Melu haata'inie uri i'emeelu mo koni-konihe a God to'ohuu aana melu sai ere mola aana walaimolinge. A God e niie mai nanamanga ingeie nameelu, na melu to'o aana oodota'inge mala talo huni deu honosie mo maelonga. Na oodota'inge e urihana no'one nga reisinge huni'emeelu, huni haata'inie mo takalonga ikire. Melu ko esu nana God ma'alana mwala ko ha'ama'u aameelu wa kire ko ha'amasa'emeelu mola, ma'alana kire ko lahe'emeelu wa kire ko ha'amwasi mola aameelu. Ngaeta mwala kire ko haara'i ha'a-uusuli eero-eero mola aameelu, ta'e ma'alana ke urine lo'u, i'emeelu, melu ko lae pe'i ha'a-uusuli taane aana walaimolinge. Ngaeta mwala kire ko unue uri kire ka'a sai'emeelu ike, ta'e kire sai'emeelu taane mola. Melu ko kara'i mae-mae oto, ta'e melu meuri mola ue. Nga mo iini ko ha'aloi'emeelu taane, ta'e kire ka'a horo maesi'emeelu ike. 10 Aena aana mo aasanga ngeena, e malisine oto melu ke sae-saehuu, ta'e melu ilenimwa'e mola tarau. Melu sai meitale taane, ta'e melu ko pe'ie mola mwala hunge hunie kire ke to'o-to'o lo'u. Melu ka'a to'o aana ike taane nga mei ola, ta'e melu ko si to'o aana mola ahutana walu ola mango.
11 Maeni eesiku maa'i, ahutana walu ola melu unu mango'i oto huni'omu mo Korinit, na melu ka'a mumunie ike lo'u nga mei ola mwaani'omu. Na melu haata'inie oto uri melu tohungei manata diana huni'omu to'ohuu aana ahutana saemeelu. 12 I'emeelu maraameelu melu ka'a rohu ike aani manata-diananga huni'omu, ta'e i'omu maraamiu mola omu ka'a haata'inie ike manata-diananga i'omu huni'emeelu. 13 No ko ere-ere huni'omu oto mala i'omu maeni kaleku. Omu ke haata'inie oto tolahai ola diana nge melu haata'inie oto aamiu. Omu ke haata'inie oto uri omu manata diana huni'emeelu to'ohuu.
Kie Ke Su'uri Hata-hata Pe'ie
Mo Iini Kire Ka'a Hiiwalaimoli
Aana Jisas
14 I'omu, omu aaopa oto mwaanie mo pu'o, oto omu ke su'uri hata-hata lo'u pe'ire. ?Aana oodota'inge na tata'alanga kei hata uri taa? ?Wa raa-raa na rodohono kei ii'o tararuru uri taa? 15 ?Wa a Kraes na a Pwelu Eero-eero kei ne'isae tararuru uri taa? ?Wa iinoni e hiiwalaimoli saena kei sada pe'ie iini e ka'a hiiwalaimoli uri taa? 16 ?Wa mo li'oa aaela kei ii'o i laona nume maa'i a God uri taa? Oto kie ke su'uri hata-hata pe'ie mo iini kire ka'a hiiwalaimoli, aana ikie oto nume maa'i a God Meu-meuri'e. Iau, kie ne'ie oto nume maa'i a God, aana a God maraana e unue uuri, Ne kei ii'o oto pe'ie mwala ineu, na ne kei aawe-aawe oto i matolada. Ne kei ne'ie oto God ikire, na ikire kire kei ne'ie oto mwala ineu. Levitikas 26:12 17 Aena urinena a Aalaha e unue no'one uuri, Omu ke toli'aasie mo pu'o, na omu ke ii'o aaopa oto mwaanire. Omu ke su'uri hele i sulie lo'u nga mei ola e mada'a, aana omu kei ii'o oodota'i urine nge ne kei ilenimwa'e pe'i'omu. Aesaea 52:11 18  Na ineu ne ke si ne'ie oto Aamamiu, na i'omu, omu ke ne'ie kaleku mwane na kaleku keni. Ineu a God, iini e aalaha haahie walutana nga ola, nge no ko ere ienini. 2 Samuel 7:14