6
Kie Ke Pe'ikie Hai Liu
Maeni eesiku maa'i, mala uri nga iini eemiu ko deu hu'isie nga mei ooraha'aa, nge mo iini omu ko lulu i sulie tolahana Li'oa Maa'i, omu ke ha'a-oodohie aani saemamae. Na omu ke lio talamiu no'one mwaanie uri i'omu maraamiu omu deu hu'isie lo'u mola mei olana. Omu ke pe'i'omu heiliu aana walu ola ko hite-hite aamiu, aana urine nge omu ko tola i sulie ha'atolanga a Kraes to'ohuu eena. Na mala uri nga iini ko lo'onga'inie uri ingeie oto e paine liutaa, nge ko talei eero-eeroa mola maraana na hule aana ingeie iinoni mwaakule no'one mola. Ta'e nga iini ke lei-leie mola tolahana maraana. Mala uri tolahana ko diana aana asunge na ii'onga ingeie, nge ke sae-saemango mola haahie maraana, na e sa'a lo'onga'i oto hiito'o ike aana ha'asadanga'inilana tolahana ngaeta iinoni. Aana nga iini ni e lio-lio i sulie oto mauriha'ana maraana hunie a God.
Ta'ena nga iini ha'a-uusulilana ko lae aana walana a God, nge ke waaie ha'a-uusuli ingeie aana nga moi taa diana nge e to'o aani.
Na mwaanie omu lo'o-lo'onga'i takalo i sulie leinge a God. Nga iini e sa'a roro'a pweloa ike a God wa ke eeroa haahie nga mei ola e asuie. Iinoni kei so'okonie mola nga moi taa e hasi'i. Mala uri iinoni ko hesie mola mo lo'onga'inge aaela ingeie, nge kei so'okonie oto tolaha ni maenga. Ta'e mala uri ko hesie tolaha ni Li'oa, nge kei so'okonie oto maurihe huu. Oto kie ke su'uri poosua'a aana asuilana mo ola diana, aana kie kei hele aana so'okoninge aana maurihe huu taane aana maholo hunie, mala uri kie ka'a lalawasie ike. 10 Aena urine, maholo kie ko leesie uri e malisine kie ke pe'ie nga iini, nge kie ke pe'ie oto. Na pe'inge ikie ke lae oto liutaa hunie mo iini kie mani hiiwalaimoli aana Kraes.
Ha'apasunge Ooreta
Na Mei Wala Ni Saediananga
11 Leesie ka'u mo uusu-uusu peine no ko esui'i ie aana no ko uusu-uusu huni'omu oto aana ki'iku maraaku. 12 Mwala nge kire ko deu rarahi'omu hunie torihesi'onga ngeena, kire ko deu mola hunie mo Jiu ke saeto'o aada ni ngeena. Na lo'u kire sere'inie mwala ke taunge'inire haahie hiiwalaimolinge uri maelana a Jisas Kraes i lengine po'u-po'u mola ni e sai ha'a-uurikie. 13 Ma'alana mo iini nge kire hele aana oto torihesi'onga, na ikire maraada kire ka'a hele i sulie ike mo Ha'atolanga. Kire ko sare da mola uri omu ke hele aana torihesi'onga hunie kire ke ere tooha'inire uri kire dau su'ui'omu hunie. 14 Ta'e ineu maraaku, nou ka'a sai tooha'inieu ike haahie mo ola urine. Ta'a-ta'a leu nou sai tooha'inieu haahie oto po'u-po'u a Jisas Kraes, Aalaha ikie. Aena aana nga taa nge a Jisas e asuie aana maelana i lengine po'u-po'u, nge walumalau ienini e pwani mae oto aana ne'isaenga ineu, na e urihana ineu no'one nou pweni mae oto aana ne'isaenga mo iinoni ni welumalau. 15 Oto e ka'a tohungei roro'a ike uri aana iinoni e torihesi'o wa e ka'a torihesi'o. Ta'a-ta'a leu e roro'a oto uri a God ke ha'ahaalukie hunie kie ke ne'i iinoni haalu. 16 Hanuelamanga na aamasinge a God ke ii'o pe'i'omu mo iini omu ko lulu i sulie ha'atolanga ienini i laona mauriha'amiu, na i'omu oto mo tohungei iinoni ingeie.
17 Oto uure si'iri pwau weu, mwaanie nga iini e he'i kotahieu lo'u haahie leune, aena aana mo reo i sapeku e haata'inie oto uri ineu koni-konihe a Jisas to'ohuu.
18 Maeni eesiku maa'i, no ko eitanaie Aalaha ikie a Jisas Kraes uri hahu'ana manata-diananga ingeie ke ii'o pe'i'omu. Na ke urine oto.
6:11 6:11 I sulie tolahada oto i na'o, a Pol Hurula'aa e laladoa mola mo wala aana uusu-uusu ienini, na nga mwane aaopa e uusue mo wala ngeena aani baero. Ta'e ie aana ha'amangolana uusu-uusu ienini a Pol e helesie baero na ko uusu-uusu oto maraana huni haata'inie uri ingeie to'ohuu nge ko uusu-uusu hunire. 6:14 6:14 Aana kie ne'i aasie oto ahutana mo tolahai ola aaela mala 5:24 e unue, nge kie ka'a sai esu lo'u hunie mo ola ni welumalau wa hunie mwala kei ha'apaina'akie. Ta'e kie ko esu mola hunie a God ke saemango haahikie na ke niie waaite diana naka oto ta'au i Lengi. Oto mwala ni welumalau kei lo'onga'inikie mala mo iinoni mwaakule mola ni ngeena.