Eetana Nga Uusu-uusu A Pol Hurula'aa Hunie Mo
Tesalonaeka
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
A Pol Hurula'aa ni e uusue uusu-uusu ienini, na ingeie nga iini aana mo hurula'aa nge a Jisas e ha'a-uuresie soihaada'inge i lengide. Oto ingeie ngaeta hunu ma'uta'a aana soihaada'inge, na walana a God nge e lae pe'i ha'a-uusuli aana oto waite, e malisine ha'a-uusulilaka ke lae aana hule mai si'iri.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
A Pol e uusu-uusu hunie mo iini kire si aehota hiiwalaimoli aana a Jisas oto wau aana huilume i Tesalonaeka. Hanue ngeena e ne'i na'ohai huilume aana po'o ni henue i Masedonia aana aalahanga ni Rom oto i na'o, na hungelada mo Aapoloa Aaopa nge ikire nga mo Jiu ha'ike.
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Maholo a Pol Hurula'aa e lae aana ruana nga laenga ni taroha'inie Tataroha Diana a Kraes, e hule aana huilume i Tesalonaeka, na nga mo iini aada kire hiiwalaimoli oto aana a Jisas. Oto e ii'o oto pe'ire na ko ha'ananaure aana tolahana a Kraes. E ka'a tewa na mo Jiu ko upwesie oto a Pol aena aana kire heota'inie haahie mo iini hunge ko lulu oto i sulie laeliwalanga ingeie. Oto mo Jiu kire maaola-ola huni horo'ie, ta'e kira hiiwalaimoli kire kineta'inie na kire ko uusunge'inie oto mwaanie i Tesalonaeka i rodo hunie ke ii'o sapemawa aana huilume i Berea. Leesie Palonga 17:1-10. I purine nga kele maholo, a Pol ko tolahi'e i sulie kira hiiwalaimoli i Tesalonaeka aana e rongoa uri taunge'inilada ko lae. Oto e uusunge'inie oana, a Timoti i saada huni ha'asusue hiiwalaimolinge ikire. Lae-lae maholo a Timoti e ooli mei saana pe'ie mei tataroha i sulie mo Tesalonaeka, nge a Pol ko uusue oto eetana nga uusu-uusu ingeie ienini hunire mo Tesalonaeka. Walu ola ienini e rau ola mala lime aawalai helisi mwana eeta i purine hutelana a Jisas (51 A.D.).
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
A Pol e uusu-uusu huni paalahera mo Tesalonaeka haahie hiiwalaimolinge na manata-diananga ikire na kire uure ma'uta'a ue. A Pol e uusu-uusu no'one huni ha'a-oodohie lo'onga'inge ikire i sulie oolinge mai a Jisas Kraes, aana ko aalamie mo dolosinge i sulie maholo uri taa a Kraes kei ooli lo'u mei, na ta'ela'inge kira hiiwalaimoli nge kire mae oto. A Pol e unue kire ke ii'o aakau loosie oolinge mai a Kraes, na ko ere ha'asusure mola uri kire ke lae pe'i esu mwa-mwanoto mola maholo kire ko maa'oohi pe'i noruto'onga hunie hai dinge a Kraes kei ooli lo'u mei.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
oolinge mai a Kraes, hai dinge ngeena, manata-diananga
?Nga taa ni mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
1 Tesalonaeka 5:23-24
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
Aarenga'inge ni paalahenga haahie hiiwalaimolinge mo Tesalonaeka
(1:1-10)
A Pol e ha'a-aamasito'oa mo Tesalonaeka aana maholo e lae i maatolire.
(2:1—3:13)
Kie ke ii'o oodota'i na kie ke mwa'e-mwa'esie asunge.
(4:1-12)
A Kraes kei ooli taane lo'u mei.
(4:13—5:11)
Mei wala ni saediananga ooreta pe'ie aarenga'inge talana mo Tesalonaeka
(5:12-28)
1
Mei Wala Ni Saediananga Hunie Mo Tesalonaeka
Saediananga mwaanieu a Pol na a Saelas na a Timoti huni'omu aana soihaada'inge wau i Tesalonaeka. I'omu oto mo iinoni a God Aamaka na Aalaha ikie a Jisas Kraes, na melu ko eitanai uri hahu'ana manata-diananga na hanuelamanga ingeie ke ii'o pe'i'omu.
Suli maholo melu ko aarenga'i, melu ko paalahea God haahi'omu na melu ko aarenga'i talamiu uri a God ke lio i suli diana aamiu. Oto tarau aana aarenga'inge i'emeelu hunie a God Aamaka, melu ko aamasito'o aana mo tolahai iinoni diana nge omu ko lulu i suli'i i sulie hiiwalaimolinge i'omu aana a Jisas, na mo weonga i'omu i tehula'ana omu manata diana hunie a God. Na melu ko lo'onga'inie no'one uuranga a'aila'a i'omu aani noruto'onga aana a Jisas Kraes Aalaha ikie.
Mau-meuringe Mo Tesalonaeka E Haata'inie Tala Diana
Hunie Mwala Hunge
Maeni eesiku, melu manata'inie oto uri a God e manata diana huni'omu na e lio hilisi'omu oto nana. Aana maholo melu toolea mai Tataroha Diana huni'omu, melu ka'a toolea ike mai mola aani wala, ta'e pe'ie nanamanga a Li'oa Maa'i, aana e haata'i diana aana aamiu uri e to'ohuu. Na omu lio saie no'one urine aena aana mo ola melu eu'esui'i maholo melu ii'o pe'i'omu, mo ola mola huni pe'ilemiu hali'ite ni ngeena. Oto maholo omu hiiwalaimoli aana Tataroha Diana, omu heimaanie oto mo tolahai ola diana i'emeelu na aana Aalaha ikie. Na ma'alana omu sapesalu hiito'o ka'u i tehula'ana Tataroha Diana ngeena, ta'e a Li'oa Maa'i e asuie omu ko ile-ilenimwa'e mola haahie. Aena urine, omu ne'i tolimaa oto huni haata'inie tala diana hunie mo iini e hiiwalaimoli aana Jisas i laona mo po'o ni henue i Masedonia na i Akaea. Na e ka'a ike mola i Masedonia na i Akaea, ta'e i tehula'amiu mone, Tataroha Diana a Jisas ko tohungei taro hailiu. Ahutana mwala aana ta'ena nga leu kire mani rongoa oto uri omu hiiwalaimoli aana God, na nga mei ola hunie melu ke unue i suli'omu ha'ike lo'u. Ahutana mwala ngeena ko meni ere i sulie oto diananga i'omu huni'emeelu maholo melu maatoli'omu, na uri omu eeli'u oto mwaanie palolana mo god eero-eero takoie asunge nana tohungei God Meu-meuri'e. 10 Na kire ko laladoa no'one uri omu ko maa'oohie oto a Kalena kei lae mai uure ta'au i Lengi. Ingeie oto a Jisas nge e ta'ela'i mwaanie maenga, na ko ha'a-uurikie mwaanie saewasunge a God nge ko lae mai aana dinge ni leinge.