11
A Lasaros E Mae
1-2 Oto nga mwane satana a Lasaros e o'o'o pe'ie e ro keni eesine, a Meri na a Maata, aana ngaeta huilume satana i Betani aana po'o ni henue i Jiudia kara'inie huilume paine i Jerusalem. A Meri ienini, ingeie nge keni e huie ae'aena a Jisas aana rumu e tohungei wesu diana, na e hulo a'ate aana ae'aena aana iihune pwaune. Oto a Lasaros ngeena ko mweri, na e ro mwaasine keni kirerue hai uusunge'i hunie a Jisas uuri, “Poro paine, iini o manata diana hunie ko mweri.”
Maholo a Jisas e rongo urine, e si te'uri, “Mwaringe ngeena ka'a ola ike hunie a Lasaros ke maesie, ta'e ko reu urine huni haata'inie manikuluha'ana God na huni ha'amanikulu'aa a Kalena.”
A Jisas e manata diana hunie a Maata na keni eesine a Meri, na mwane aasiderue a Lasaros, oto aena urine, maholo e rongoa uri a Lasaros ko mweri, e si he'i ii'o lo'u e ro hai dinge wau i leune. Oto puriha'ana, ko si unue hunie mo pwaarongoisuli uuri, “Kolu ke aaliho'i lo'u hunie po'o ni henue i Jiudia.”
Oto mo pwaarongoisuli ko aalamie a Jisas uuri, “Ha'a-uusuli, mo na'ohai mwane mo Jiu oto wau na hule aana kire ko eri'apasie uri kire ke uu'i maesi'o aani heu mola aana mo dinge e si mango haona. ?Oto uri o ko sare aaliho'i lo'u ta'au i saada?”
Oto a Jisas ko si te'uri hunire, “Mwaanie omu me'u-me'u, aana maholo ha'ike ue hunie sato ke suu ni ngeena. A Mama'a e holosie maholo ineu huni esu nana, mala e holosie no'one uri ke dai-dengi hunie aawalai maholoi sato mwana rue suli dinge. Oto kira tei ko walo liu maholo e dai-dengi ue, kire sa'a tataro ike. 10 Ta'e a tei ko walo liu aana rodo, e sai tataro mola aena aana nga mei ola hunie ke raa talana ha'ike.”
11 A Jisas e ere mango urine, e si te'uri lo'u hunire, “Malahukaelu a Lasaros ko ma'ahu eelisuu oto, na no ko lae oto huni ha'alioa.”
12 Oto mo pwaarongoisuli ko aalamie uuri, “Mala uri ko ma'ahu oto, Poro paine, nge e haata'inie uri ko aehota awaa oto.” 13 Lo'onga'inge a Jisas aana e ere urine, uri a Lasaros e mae oto, ta'e ikire mo pwaarongoisuli kire lo'onga'inie uri ko ere i sulie ma'ahunge mola to'ohuu.
14 Oto a Jisas ko si unu tahanga'inie oodoire uuri, “A Lasaros e mae oto. 15 Ta'e no ko ilenimwa'e mola uri nou ka'a ii'o ike i saana, aena aana nga taa ko reu ienini kei pe'i'omu hunie omu ke hiiwalaimoli eeku. Oto kolu ke lae oto i saana.”
16 Oto a Tomas, nge ingeie ngaeta iini aana e ro iu, e si te'uri hunie mo pwaarongoisuli oana, “Kolu ke lae oto no'one pe'ie a Ha'a-uusuli hunie kolu ke mae tararuru oto pe'ie.”
A Jisas Ko Ere Ha'asusue
Mo Keni Eesine A Lasaros
17 Maholo a Jisas e hule ta'au i Betani e si rongoa uri kire haitoli aana a Lasaros e hai hei dinge e mango oto. 18 I Betani e ka'a ha'ataulie ike i Jerusalem, ola mala e oolu kilomita mola, 19 na mwala hunge aana mo na'ohai uluhe ni iinoni ikire mo Jiu, kire lae no'one mai leune i saana Meri na a Maata, huni ii'o ha'asusurerue i purine aasiderue e mae.
20 Maholo a Maata e rongoa uri a Jisas ko lae mai, e si iisitaa honosie, ta'e a Meri e oore mola hai nume. 21 Oto a Maata ko te'uri hunie a Jisas, “Poro paine, mala uri o ke ii'o i leu, ha'alaa aasiku e ka'a mae ike. 22 Ta'e nou saie taane uri ma'alana e urine, na nga taa o kei sukaa aana a God, kei niie mola huni'o.”
23 Oto a Jisas e unue hunie a Maata uuri, “Aasimu kei ta'ela'i na kei meuri oto lo'u.”
24 A Maata e aalamie a Jisas oto ko te'uri, “Nou saie taane uri kei ta'ela'i na kei meuri lo'u aana dinge ooreta.”
25 Oto a Jisas e si te'uri hunie, “Ineu oto iini e sai ta'ela'inie mo iini kire mae oto, na ineu oto aahu'ine maurihe. Iini ko hiiwalaimoli eeku, ma'alana e mae oto, ta'e kei he'i ta'ela'i lo'u. 26 Na ta'ena nga iini e mauri ue na e hiiwalaimoli eeku, e sa'a he'i mae lo'u. ?Uri o hiiwalaimoli taane urine?”
27 Oto a Maata e aalamie ko te'uri hunie, “Iau, Poro paine, nou hiiwalaimoli aana uri i'oe oto a Kraes, Kalena God nge a God e uusunge'inie mai huni ha'a-uurie walumalau.”
28 Na maholo a Maata e ere mango urine, e si eeliho'i ko lai ha'arongoa a Meri keni eesine mola mwa-mwanoto uuri, “A Ha'a-uusuli e hule oto na ko dodolosi ohi'o.” 29 Maholo a Meri e rongo urine, oto e tolana ta'ela'i na ko lae oto i saana. 30 A Jisas e ka'a hule ike ue mai laona huilume, ta'e ingeie ue po'oi sinaha aana leu a Maata e lai oodoie aana. 31 Maholona na mo uluhe ni Jiu ngeena, nge kire ii'o pe'ie a Meri huni ha'asusue, ikire ue hai nume. Oto maholo kire leesie mola a Meri e ta'ela'i na ko iisitaa oto lau-leu, kire si meni lulu i sulie aana kire unue ko lai ngara i saana kilipwe'u.
32 Ta'e a Meri e lae mola i saana leu nge a Jisas aana. Maholo e leesie a Jisas oto e si pouruuru i na'ona, na ko te'uri hunie, “Poro paine, mala uri o ke ii'o i leu ha'alaa aasiku e ka'a mae ike.”
33 A Jisas e leesie a Meri ko ngara na mwala pe'ie no'one urine, nge saena e si makaka oto aana saehuunge. 34 Oto ko si dolosi aada uuri, “?Omu heitolinge'inie i tei?”
Na kire aalamie uuri, “Lae mai na o ke leesie, Poro paine.”
35 Oto a Jisas ko ngara ni saehuunge, 36 na maholo kire leesie urine mo Jiu kire ko te'uri, “!Leesie ka'u! A Jisas e tohungei manata diana hunie a mwane ngeena.”
37 Ta'e ngaeta mo iini aada ko te'uri, “A mwane ie ka'u e tahanie maana mwane e ulu. ?Oto e ue ka'u e ka'a uure honosie a Lasaros mwaanie e mae?”
A Jisas E Ta'ea Lasaros
Mwaanie Maenga
38 Oto a Jisas e hule aana kilipwe'u, na saena e si makaka oto lo'u. Kilipwe'u ngeena nga hahale, na hau oto paine kire honoa maa aana. 39 Oto a Jisas ko te'uri, “Omu ke ta'aasie ka'u hau ngeena.”
A Maata, keni eesine mwane e mae ngeena ko aalamie uuri, “Poro paine, e hai hei dinge oto ko mango aana ienini, na ko kesu oto ni ngeena.”
40 Oto a Jisas ko te'uri hunie a Maata, “O ke hiiwalaimoli mola, aana nou unue ka'u oto huni'o uri o ko hiiwalaimoli ha'alaa, o ke si leesie manikuluha'ana a God.”
41 Kire ta'aasie hau ngeena mwaanie maana kilipwe'u, oto a Jisas e lio i lengi ko si te'uri, “Mama'a, no ko paalahe'o haahie o ko rorongo hunie aarenga'inge ineu. 42 Nou saie taane uri o ko rorongo hunieu taraure'i, ta'e i tehula'ana mwala ienini nge no ko unue walu ola ie uri hunie kire ke hiiwalaimoli aana uri i'oe oto o uusunge'inieu mei.”
43 Purine e aarenga'i mango urine, e si soi peine uuri, “!Lasaros, o ke iisitaa mai!”
44 Oto a Lasaros, iini e mae ka'u, e si iisitaa mai, na mo sala kire uloa aani ikire ue haahie mo ki'ine na mo ae'aena, na leu haahie maana.
Oto a Jisas ko si unue hunire uuri, “Omu ke luhesie mo sala mwaanie sapena, na omu ke toli'aasie ke lae-lae.”
Mo Na'ohai Mwane
Aana Mo Jiu Kire Oala'i
Huni Horo Maesie A Jisas
45 Oto mo iini hunge aana mo Jiu e lae mai saana Meri kire leesie walu ola nge a Jisas e asui'i ngeena, kire si hiiwalaimoli aana. 46 Ta'e ngaeta mo iini aada kire ooli i saana mo Parise na kire ha'arongora aana nga taa nge a Jisas e asuie.
47 Oto mo na'ohai pris pe'ie mo Parise kire lokoa mwala lei-lei, kire ko si dodolosi uuri, “?Kolu kei ue eena? A mwane ie ko haata'inie mo tolimaa nanama aana ko esuie mo hu'i-hu'ite hunge oto mala iini ie. 48 Mala uri kolu kei toli'aasie ke lae mola pe'i esuie walu ola urini, ahutana mwala kei meni hiiwalaimoli oto aana, na kire kei sare asuie ke ne'i inemauri ikie oolisie inemauri ni Rom. Oto mo Rom kei ooho honosikie, na kire kei lae oto mai oho aasie Nume Maa'i Peine ikie, na kire kei horo suuhe'inie oto ahutaka mo Jiu eena.”
49 Aana halisi ngeena, Na'ohana Mo Na'ohai Pris satana a Kaiapas. Oto a Kaiapas e si te'uri hunire, “!Omu tohungei pu'osasu oto hiito'o! 50 Omu ka'a lio saie ike uri e lae otoi diana hunie nga ta'a-ta'a iini ke mae mola honotana mwala mwaanie uri ahutana mwala ko meni mae.”
51 A Kaiapas e ka'a lo'onga'inie leune mola tohune. Ta'e aana ingeie mone Na'ohana Mo Na'ohai Pris aana halisine, oto a God e da uri ke hola'i unu tahanga'inie uri a Jisas kei mae honotana mwala ni Jiu. 52 Na e ka'a ike mola honotana mo Jiu hahaiteli, ta'e huni lokoa ahutana mo iinoni a God nge kire ii'o tatanga i laona walumalau hunie kire ke ne'ie ta'a-ta'a iinoni. 53 Oto uure aana maholo nge a Kaiapas e ere urine, kire si aehota oala'i huni horo maesie a Jisas.
54 Aena urine, a Jisas e ka'a lae-lae haada'i ike lo'u i matolana mo henue nge mo mwane paine mo Jiu kire sai leesie. Oto e uure mola mwaanie leune na e lae mola kara'inie hanuesala aana huilume i Ifrim. Na e ii'o oto i leune pe'ie mo pwaarongoisuli ingeie.
55 Oto maholo ko kara'inie oto Houlaa Ni Liumwaanie ikire mo Jiu, mo iini hunge aana mo henue hailiu kire hanetaa ta'au i Jerusalem i na'ona Houlaa Ni Liumwaanie hunie ha'arere'alada i sulie mo Ha'atolanga a Mosis. 56 Oto mwala ngeena kire ko si lio-lio hunie a Jisas. Na maholo kire loko oto ta'au i laona lolata aana Nume Maa'i Peine, kire ko si dodolosi heiliu aada uuri, “?Ohe kei lae taane mai aana houlaa? ?Wa omu ko lo'o-lo'onga'i uri taa?”
57 Ta'e mo na'ohai pris na mo Parise kire niie oto ha'atolanga uri mala nga iini ko saie leu a Jisas e ii'o aana, nge ke ha'arongora hunie uri kire ke tapolie.
11:6 11:6 Sa'a mola a Jisas e ka'a lae lau-leu i saana Lasaros aana ko sare haata'inie uri manata-diananga ingeie e nanama lo'u liutaa aana maenga. Leesie lo'u nga taa e unue aana Jon 11:15.