16
Nou unue oto mo ola ienini huni'omu mwaanie uri omu deu tekela'inie hiiwalaimolinge i'omu. Aana kire kei oohe'omu mwaanie mo nume ni palo-palo mo Jiu, na aana maholoi sato ko lae maine, kire kei waeli'omu hiito'o hule aana iini ko horo'i'omu kei lo'onga'inie uri ko deu i sulie saena God. Mwala kei ha'asapesalu'a'omu urine, aena aana kire ka'a manata'ini'emere'i ike a Mama'a. Ta'e no ko unue oto mo ola ienini huni'omu, uri hunie kire ko si lai reu eemiu na omu ke aamasito'o aana uri nou ha'apasuli'omu taane oto aani. Nou ka'a unue ike mo ola ienini huni'omu oto aana maholo omu aehota lulu i sulieu, aena aana ineu ue pe'i'omu.”
A Jisas E Ere Luhesie
Asunge A Li'oa Maa'i
Oto a Jisas e he'i unue lo'u hunie mo pwaarongoisuli ingeie uuri, “Ta'e ie no ko lae oto i saana iini e uusunge'inieu mei. Na nga iini hikemiu e ka'a lo'onga'i ike hunie ke dolosi eeku uuri, ‘?Oto i'oe, o ko lae i tei na kei uri taa huni'o aana leune?’ Saemiu e honu mola aani saehuunge i'omu maraamiu, aena aana nou unue mo ola ienini huni'omu. Ta'e no ko unue oto huni'omu, e lae otoi diana huni'omu uri ne ke lae oto. Aana mala uri nou ka'a lae oto, nge iini huni pe'i'omu e sa'a lae ike mai i seemiu. Ta'e mala no ko lae oto ie, nge ne ke si uusunge'inie mai i seemiu. Na maholo kei lae mai, nge ke si haata'i diana aana hunie walumalau uri kire roro'a aana ooraha'aa, na uri kire ka'a saie ike oodota'inge, na uri a God kei saronai leire taane. Ingeie kei haata'i diana aana hunie mwala aana walumalau uri kire ooraha'aa ka'u aana kire ka'a sare hiiwalaimoli ike aaku. 10 Na kei haata'i diana aana hunire uri kire ka'a saie ike oodota'inge aana ma'alana kire lei mae aaku, ta'e ineu, nou ii'o oodota'i mola na ko lae oto i saana a Mama'a aana leu kire sa'a he'i leesieu lo'u. 11 Na kei haata'i diana aada uri a God kei saronai leire taane, aana lei-maesilana aalaha aana walumalau ie e pwani lae oto.
12 “Mo ola hunge taane ue aaku ni unu'i huni'omu, ta'e omu sa'a lo'onga'i susuli'i ike oto molana. 13 Ta'e a Li'oa kei haata'inie walaimolinge a God huni'omu. Maholo kei lae mai ngeena, nge ke si na'omiu oto i lalo aana ahutana walaimolinge uure mwaanie a God. E sa'a ere ike mola tohune, ta'e kei ere i sulie nga taa e rongoa, na kei unue huni'omu mo ola kei haro oa taane ue aana nga maholo. 14 Ingeie ke si ha'amanikulu'aau, aana kei ha'arongo'omu aana walaimolinge ineu. 15 Ahutana walaimolinge na saenanaunge na oto ahutana to'o-to'olana a Mama'a mango, to'olaku ni otona. Oto maholo a Li'oa ko ha'arongo'omu aana walaimolinge a God, nge ko niie mo ola ineu namiu ni ngeena.”
A Jisas E Ere Lalai Uri Saehuunge Mo Pwaarongoisuli Kei Ne'i Ilenimwa'enga Lo'u Mola
16 Oto a Jisas e he'i unue lo'u uuri, “Tatahana oto omu sa'a leesieu lo'u, na tatahana oto lo'u, omu kei he'i leesieu lo'u.”
17 Oto ngaeta mo pwaarongoisuli ingeie ko si dolosi heiliu aadaelu uuri, “?Nga taa ni ko unu-unue hunikolu ie uri tatahana oto kolu sa'a leesie lo'u, na tatahana oto lo'u kolu kei he'i leesie lo'u? ?Na aana e ue ka'u ko unue uri kei reu urine aena aana ko lae oto i saana a Mama'a? 18 ?Nga taa ni lo'onga'inge aana tatahana oto? !Kolu ka'a saie ike nga taa ko ere i sulie!”
19 A Jisas e saie mola kire ko sare dolosi aana, oto ko si te'uri hunire, “Nou unue uri tatahana oto omu sa'a leesieu lo'u, na tatahana oto lo'u omu kei he'i leesieu lo'u. ?Oto uri omu ko heitalenga'inie maraamiu aana nou ere urine? 20 No ko unue oto huni'omu uri omu kei ngara-ngara pe'i saehuunge, ta'e walumalau kei ile-ilenimwa'e mola. Omu kei sae-saehuu taane, ta'e saehuunge i'omu kei ne'i ilenimwa'enga lo'u mola. 21 Maholo hu'e e kara'inie oto kei meuri aana mwela, nge ko saehuu aena aana maholoi sato ni sapesalunge ingeie e hule oto. Ta'e maholo kele mwela e hute oto, hu'e ngeena e pulongosie oto sapesalunge ingeie, aena aana ko ilenimwa'e oto haahie a kalena e hute mai laona walumalau. 22 Oto i'omu na e urine no'one. Omu ko saehuu oto molana, ta'e ne kei he'i leesi'omu taane lo'u, na saemiu ke si honu aani ilenimwa'enga, aana taungei ilenimwa'enga nge nga iini e sa'a ta'aasie ike lo'u mwaani'omu. 23 Na aana maholona omu sa'a dolosie ike nga mei ola aaku. No ko unue oto to'ohuu huni'omu uri ta'ena nga mei ola omu ko sukaa aana a Mama'a aena aana omu noruto'o aaku, nge kei niie oto huni'omu. 24 Lai hule mai si'iri ienini, omu ka'a tohungei noruto'o aaku, nge omu ka'a sukaa ue nga mei ola aana Mama'a. Oto omu ke suke aana Mama'a, na aena aana saena hunie ilenimwa'enga i'omu ke ahu, nge ke si niie nga taa omu sukaa huni'omu.”
25 Oto a Jisas ko si te'uri lo'u, “Nou ere-ere ka'u aani aalahuunge huni'omu i sulie walu ola ienini, ta'e maholoi sato ko kara'ini oto mai na nou sa'a ere ike lo'u pe'i'omu aani aalahuunge. Aana maholona ne kei haata'i oodo-oodo mola aana a Mama'a huni'omu. 26 Oto aana maholona i'omu maraamiu omu ke si sukaa nga mo ola aana a Mama'a aena aana omu noruto'o aaku. Nou ka'a unue ike uri ineu mola nge nou sai sukaa nga mei ola namiu aana a Mama'a, ta'e i'omu maraamiu omu sai suke oodo-oodo mola aana a Mama'a. 27 Aena aana a Mama'a maraana e manata diana oto huni'omu, aana omu manata diana no'one hunieu, na omu hiiwalaimoli aana uri ineu nou uure oto mai mwaanie a God. 28 Nou uure ka'u mei mwaanie a Mama'a, nge nou si lae mai laona walumalau. Oto ie no ko ho'ala'i oto lo'u mwaanie walumalau, na no ko lae oto i saana a Mama'a.”
29 Oto mo pwaarongoisuli ingeie kire ko te'uri hunie, “Ie, o ko si ere taa eena, na o ka'a ere ni aalahuunge ike lo'u. 30 Melu lio saie taane oto uri i'oe o saie ahutana walu ola, na melu ka'a to'o aana ike nga mo dolosinge lo'u. Aena urinena nge melu si hiiwalaimoli uri o uure oto mai mwaanie a God.”
31 A Jisas e aalamire, oto ko te'uri, “?Omu hiiwalaimoli taane oto ohe eena? 32 Lio ka'u, maholoi sato ko kara'ini oto mai, na ingeie oto taane ie, maholo oto hunie ahutemiu omu kei meni tatanga oto mwaanieu. Nga iini ni oto e lae-lae oto takoie hanue ingeie, na ta'e ineu mola ne ke si oore maraaku. Ta'e nou ka'a oore ike taane maraaku, aena aana a Mama'a taane pe'ieu. 33 Nou unue oto walu ola ienini huni'omu, hunie uri omu ke si to'o aana hanuelamanga aani ii'onga tararuru pe'ieu. Walumalau kei ha'asapesalu'a'omu taane, ta'e mwaanie omu me'u-me'u. Saemiu ke mango mola, aana nou tola hehesie oto walumalau.”